Op deze pagina vind je heel wat handige documenten terug die je kunnen helpen bij vragen over belastingen voor buitenlandse seizoenarbeiders.  Klik op de vragen voor meer info: 

Waarom steeg de bedrijfsvoorheffing niet voor iedereen?

Op 25 maart 2021 werd een K.B. gepubliceerd dat een bevrijdende bedrijfsvoorheffing vastlegt voor seizoenarbeiders. die moeten beschouwd worden als niet-rijksinwoners. Dit wil zeggen dat ze achteraf geen bijkomende belastingen meer gaan moeten betalen en bovenstaande brieven dus niet meer verstuurd gaan worden. Het gaat over seizoenwerknemers die  NIET VOLDOEN aan volgende voorwaarden:

- één of meerdere arbeidsovereenkomsten hebben die het volledig kalenderjaar bestrijken; 

EN

arbeidsprestaties verrichten die ministens 75% van de arbeidstijd per contract bedragen in België.

De seizoenwerknemers die NIET aan bovenstaande cumulatieve voorwaarden voldoen, worden beschouwd als niet rijksinwoner in België. Voor hen geldt de nieuwe regeling van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing.

De bevrijdende bedrijfsvoorheffing bedraagt 18,725% . Dit percentage is identiek aan de eindbelasting die reeds van toepassing was  wanneer een seizoenwerknemer in het verleden een fiscale aangifte deed; wat in feite reeds verplicht was. De fiscus is bij het bepalen van het percentage van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing vertrokken van de volgende formule :

Basistarief 25%  x 107 % ( gemeentelijke opcentiemen) x 70%  ( rekening houdende met 30% forfaitaire Beroepskosten ) = 18,725%

Het zal dit percentage van bevrijdende bedrijfsvoorheffing zijn dat moet toegepast worden bij de loonberekening van nagenoeg alle seizoenwerknemers die komen uit bv de landen van Midden Europa zoals Polen, Roemenië, Bulgarije,…. .

De bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18,725% is van toepassing voor alle loonbetalingen die gebeuren vanaf 25 maart 2021.

We geven de raad om in dit verband ook contact op te nemen met jouw sociaal secretariaat.

Om deze veranderingen gemakkelijk te kunnen communiceren aan je werknemers hebben we vanuit Boerenbond een brief opgesteld voor je werknemers. Deze is beschikbaar in verschillende talen:

Taal Document

Nederlands

Engels
Pools
Roemeens
Bulgaars

 

Belangrijke opmerking : Het K.B. geldt  NIET voor Rijksinwoners 

 Voor de Belgische seizoenwerknemers blijft het percentage van bedrijfsvoorheffing behouden op 11,11%. Deze groep moet immers in het jaar dat volgt op het inkomstenjaar een fiscale aangifte doen in België.

Toch een fiscale aangifte indienen?

Sommige niet rijksinwoners hebben er wel belang bij toch nog een fiscale aangifte in te dienen

De niet Rijksinwoners die 75% van hun totale wereldwijd inkomen in België verdienen, hebben er wel nog belang bij om een fiscale aangifte in België te doen in het jaar dat volgt op het waarin zij arbeidsprestaties in ons land verricht hebben. Voor de eindbelasting geldt de voorwaarde niet dat men door een of meerdere arbeidscontracten gedurende het ganse jaar moet verbonden zijn. Er wordt alleen naar het beroepsinkomen gekeken. Deze personen komen wel in aanmerking voor de toepassing van de belastingvrije som van +/- 9.000 euro per jaar. Zij kunnen op die manier een gedeelte(van) of geheel de ingehouden bedrijfsvoorheffing recupereren. Dit zal b.v. van toepassing voor studenten, huisvrouwen die uit derde landen komen werken als seizoenwerknemer.

Je kan je aangifte vanaf midden september indienen. Je leest meer uitleg op https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/niet-in…

Waar komen die brieven vandaan?

Elk beroepsinkomen dat in België verdiend wordt, moet ook aangegeven worden aan de belastingdienst. Zo vul je zelf belastingen in op het einde van het jaar. En zo is dat ook voor je werknemers. Daarom werden een aantal jaren belastingaangiftes aan seizoenarbeiders verstuurd. Om dit te vermijden is de bedrijfsvoorheffing sinds 2021 opgetrokken tot 18,725%. Deze bedrijfsvoorheffing is bovendien bevrijdend voor buitenlandse seizoenarbeiders, zodat er geen belastingaangifte meer moet gebeuren. 

Iedereen die in België woont of hier zijn ‘zetel van fortuin’ heeft, dit wil zeggen meer dan 75% van zijn inkomsten in België verworven heeft, moet hier belastingen betalen in de personenbelasting. Als je hier niet woont of je hebt hier geen zetel van fortuin, dan betaal je belastingen als niet- rijksinwoner. Het is dan ook om deze reden dat de brieven verstuurd werden. 

Wat moet mijn seizoenarbeider met die brief doen?

Zoals hierboven gesteld zijn je werknemers verplicht om aangifte te doen van het inkomen dat ze in België verkregen hebben. Er zijn 2 scenario’s:

  1. Je werknemer heeft zijn ‘zetel van fortuin’ in België

Dit wil zeggen dat je werknemer meer dan ¾ van zijn inkomen hier verdiend heeft. Hij/zij valt dan onder de personenbelasting, zoals de Belgen zelf, en heeft dus ook recht op een belastingvrije schijf van ongeveer 9.000 euro. Voor dit soort seizoenarbeiders is het sowieso interessant om de belastingaangifte te doen. Het is zelfs mogelijk om nog een deel van de bedrijfsvoorheffing (18.725%) die al betaald is, te recupereren.

  1. Je werknemer heeft zijn ‘zetel van fortuin’ in het thuisland

Deze werknemers zijn verplicht om hun inkomsten aan te geven als ‘niet-inwoner’. Dit betekent dat zij geen belastingvrije schijf hebben en dat een totaal belastingtarief van minimum 25% van toepassing is, afhankelijk van hoeveel ze in totaal verdiend hebben. De werknemers zullen deze brieven dus moeten invullen.

Wat is het gevolg als ze dit niet doen? Er zullen herinneringen en aanmaningen volgen. Gebeurt er dan nog niets, dan zal de Belgische fiscus contact opnemen met de Poolse fiscus om het geld alsnog te innen. Er kunnen geen brieven gestuurd worden naar de werkgever. Als werkgever heb je namelijk jouw plicht gedaan door 18.725% voorheffing in te houden of 20,20% vooraf te betalen.

 

Kan ik mijn seizoenarbeiders helpen om dit in te vullen?

Als je bij wijze van gunst aan je personeel graag helpt om de aangiftefromulieren in te vullen dan kan dat. Wij hebben een handleiding opgesteld die je kan helpen om samen met je seizoenarbeider aan de slag te gaan. Bij de aangifte vind je een voorbereiding. Voor je de aangifte invult, vul je best eerst die voorbereiding in. Om de aangifte makkelijk in te vullen leg je best de volgende drie documenten naast elkaar:

De handleiding en de voorbereiding worden ook vertaald in meerdere talen. De vorige handleiding en voorbereiding zijn al in het Pools en Roemeens terug te vinden, deze kan je hieronder vinden. De nieuwe versie wordt vertaald in meerdere talen en zal zo snel mogelijk verschijnen op de site. 

  Handleiding Ingevulde voorbereiding
Pools
Roemeens

Wat met de brieven die toegekomen zijn op adres van de werkgever?

Neem contact op met de fiscus en laat hen weten dat de geadresseerde seizoenarbeider niet op het bedrijfsadres woont en/of verblijft. Je kan de gegevens van jou en van je werknemer ook doorgeven via dit formulier, we bezorgen deze dan aan FOD Financiën met de vraag voor een loskoppeling. 

Wat is het woonplaatsattest?

In 2021 steeg de bedrijfsvoorheffing voor niet-rijksinwoners naar 18,725%. In het Belgisch staatsblad is het bevrijdend karakter van de voorheffing gepubliceerd. Hierin is onder andere opgenomen dat de seizoenarbeider een woonplaatsattest aan de werkgever moet afleveren. Indien dat in orde is, kan op de fiscale fiche vak 26 aangeduid worden en is de bedrijfsvoorheffing echt bevrijdend.

Het woonplaatsattest moet afgeleverd zijn door een overheidsadministratie in het land van herkomst. De werkgever kan het attest bijhouden en moet dit niet aan de fiscus bezorgen. Wanneer dit woonplaatsattest er is, kan op de fiche 281.10 vak 26 "seizoenarbeider niet-inwoner in de land- en tuinbouw onderworpen aan de bevrijdende bedrijfsvoorheffing" aangeduid worden.

We hebben een voorbeeld woonplaatsattest opgesteld dat je kan bezorgen aan je werknemer. Dit attest moet hij/zij in het thuisland door de administratie laten invullen en ondertekenen. Je kan deze voorbeelden hier terugvinden. 

Opgelet: naast de versie in een andere taal moet de Nederlandstalige versie ook steeds ingevuld worden.