Protocolovereenkomsten met nutsbedrijven

Om bij eventuele werken schade aan je gronden te voorkomen, sloot de landbouwsector protocolovereenkomsten af met de verschillende nutsbedrijven.

Nutsvoorzieningen lopen soms onder weides en akkerlanden door. Om bij eventuele werken schade aan je gronden te voorkomen, sloot de landbouwsector protocolovereenkomsten af met de verschillende nutsbedrijven. In deze overeenkomsten staan ook de vergoedingen bij schade beschreven. Er zijn protocolovereenkomsten afgesloten met Aquafin, Elia en Fluxys.

Wat doet Elia?

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en staat in voor de transmissie van elektriciteit. Over het hoogspanningsnet wordt stroom vervoerd van de producenten naar de distributienetbeheerders en de industriële grootverbruikers.

Het net van Elia is een essentiële verbinding tussen Frankrijk, de grootste uitvoerder van elektriciteit in Europa en de Noord-Europese markten.

Hoogspanningsnet

Elia legt een groot deel van het hoogspanningsnet aan in landbouwgebied. Goed nabuurschap tussen Elia en de landbouwgemeenschap is dan ook van groot belang. Bij het uitvoeren van werken kunnen landbouwers immers tijdelijk gedeelten van hun akkers en weiden niet gebruiken.

Akkoord

Daarom heeft Elia met de landbouworganisaties een akkoord gesloten waarin vergoedingen worden afgesproken en waarin beschreven staat welke voorzieningen Elia tijdens de werken treft schade te voorkomen.

Brochure 

Raadpleeg hier de brochure van het protocolakkoord 2023 met Elia 

Wat doet Air Liquide?

Op dit ogenblik plant Air Liquide een nieuwe zuurstofpijpleiding tussen Temse en Zelzate (bestemming Sidmar). Het project zou in 2018 gerealiseerd worden. Tot nu toe baseerde Air Liquide zich op het protocol dat de landbouworganisaties afsloten met Fluxys om één en ander af te spreken met de betrokken eigenaars en pachters. Alle betrokken partijen zijn voorstander van een eigen specifiek protocol terzake.
Met de ondertekening van dit protocol beschikt Air Liquide nu over een werkbaar instrument bij de contacten met de betrokken landbouwers. De vergoeding waarop de landbouwers recht hebben, wordt op deze manier duidelijk vastgelegd.

Industriële gassen

Air Liquide produceert industriële gassen waarvoor het over een zeer geconcentreerd distributienetwerk in heel Europa beschikt. Voor de aanleg van dit pijpleidingennet is Air Liquide onder meer genoodzaakt leidingen voor het vervoer van gassen te leggen op private eigendommen.

Erfdienstbaarheden

Op het moment van de aanleg van de leidingen worden op deze eigendommen erfdienstbaarheden gevestigd ten voordele van Air Liquide.

De erfdienstbaarheid wordt gevestigd overeenkomstig de bepalingen van het burgerlijk wetboek betreffende erfdienstbaarheden. De eigenaar behoudt het volle eigendomsrecht van het terrein waarop de leidingen en bijhorigheden gevestigd zijn. Hij kan er vrij van genieten en over beschikken. Hij verbindt er zich toe geen daden te stellen die van aard zijn schade te berokkenen aan het plaatsen, de goede werking en het onderhoud van de leidingen en toebehoren.

Maatregelen bij de aanleg, het onderhoud en de exploitaties

Tussen Air Liquide en de landbouworganisaties werd in mei 2017 een protocol afgesloten waarin duidelijk afgesproken wordt welke maatregelen genomen worden bij de aanleg, het onderhoud en de exploitaties van de installaties. Air Liquide streeft ernaar om schade aan landbouwgronden te vermijden of minimaal te houden, alsook streeft zij naar een billijke schadevergoeding.

Billijke schadevergoeding

Air Liquide verbindt er zich inderdaad toe de eigenaar (voor zover hij zelf uitbater is) en zo niet de pachter of uitbater van de terreinen te vergoeden voor de schade berokkend aan het terrein, de gewassen, onderhoud, herstelling of wegnemen van leidingen en bijhorigheden, door uitoefening van het recht van toegang tot het terrein en op algemene wijze van alle schade (ook de structuurschade) die rechtstreeks voortspruit uit deze werken.

Wat beoogt het protocol?
  • Het bepalen van de te nemen maatregelen op landbouwgronden bij de voorbereiding, de aanleg en het onderhoud van gasvervoerinstallaties door Air Liquide,
  • Het informeren over het verloop van de voornoemde werken met als doel de mogelijke schade te beperken;
  • Het definiëren van de schadevergoedingsmodaliteiten;
  • Het definiëren van de wederinstaatstellingsmodaliteiten.

 

Wat doet Fluxys?

Fluxys vervoert aardgas vanaf de Belgische grens tot bij de distributienetbeheerders, elektriciteitscentrales en grote industriële afnemers. Het bedrijf transporteert ook aardgas door België dat bestemd is voor andere eindverbruikersmarkten in Europa. Fluxys slaat aardgas op (onder meer in Loenhout en Zeebrugge), zodat leveranciers bij een piekvraag in periodes van koud weer over een buffer beschikken om hun klanten te bedienen. De onderneming heeft enkele belangrijke projecten op stapel staan. Zo zijn de aanleg van een bijkomende aardgasleiding van Eynatten naar Zeebrugge en van Wilsele naar Loenhout al gedeeltelijk in uitvoering.

Beheerder van het aardgastransportnet

De activiteiten van Fluxys worden geregeld door de federale wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (de gaswet) en door Koninklijke Besluiten over de tarieven en de gedragscode. Deze wetten zijn bijkomend aangevuld door de zogenaamde ‘tweede gasrichtlijn’. In uitvoering van deze richtlijn werd op 21 mei 2007 Fluxys aangesteld tot beheerder van het aardgastransportnet, de installaties voor de opslag van aardgas en de LNG-installaties. Deze aanstelling is geldig voor een verlengbare periode van 20 jaar.

Waarom een protocol?

De land- en tuinbouwsector is in eerste instantie betrokken partner bij de aanleg van aardgasleidingen. Van de 3800 km leidingen in België ligt liefst 80% in agrarisch gebied. Door de aanleg van nieuwe leidingen zal dit zeker niet verminderen, zeker als je weet dat de aanleg door natuurgebieden telkens op protest stuit. Het Fluxysprotocol regelt onder meer:

  • de wijze waarop de aanleg van een ondergrondse aardgasleiding moet gebeuren
  • de werkwijze van de aannemers
  • de wijze waarop de plaatsbeschrijving, voorafgaand aan de werken, moet worden opgesteld
  • de maatregelen om schade te voorkomen of te beperken
  • de wijze van vaststelling en de regeling van de schadevergoeding
  • de garanties voorzien voor latere gevolgschade

Wat doet Aquafin?

Aquafin legt een groot deel van zijn leidingen aan in landbouwgebied. Goed nabuurschap tussen Aquafin en de landbouwgemeenschap is dan ook van groot belang. Bij het uitvoeren van werken kunnen landbouwers immers tijdelijk gedeelten van hun akkers en weiden niet gebruiken.

Protocol

Daarom heeft Aquafin met de landbouworganisaties een protocol  gesloten waarin vergoedingen worden afgesproken en waarin beschreven staat welke voorzieningen Aquafin tijdens de werken treft om schade te voorkomen.