Menu

Economische impact en maatregelen om bedrijven te ondersteunen

Terug naar Onderwerp
Thema: 
Op 9 maart kondigde het kabinet van minister Muylle aan dat het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt tot 30 juni 2020. Op vrijdag 13 maart kwam de Vlaamse taskforce corona samen. Een overzicht van de maatregelen die Vlaanderen neemt, vind je hier. Deze pagina updaten we wanneer er nieuwe maatregelen worden afgekondigd.
Laatst aangepast: 
23 december 2020

Klik op de titel om naar de mededeling te gaan:

Oproep: Boerenbond is momenteel bezig met het inventariseren van de impact van het coronavirus op de land- en tuinbouwsector. Land- en tuinbouwers die toch al een impact van het virus voelen op hun bedrijf, kunnen dit melden via mail.


30.03.2020

Europese Commissie ondersteunt vrij verkeer van seizoenarbeiders

 

Vandaag maakte de Europese Commissie aanbevelingen bekend voor het vrij verkeer van arbeidskrachten met essentiële beroepen. In de lijst van essentiële beroepen werden zowel arbeidskrachten in de voedingssector, als seizoenarbeiders in land- en tuinbouw opgenomen.

Lees het volledige bericht 


 

08.04.2020

VLIF tijdelijke waarborg COVID-19

Naar aanleiding van de coronacrisis is er binnen de bankensector een globaal akkoord afgesloten, met betrekking tot de opvolging van bedrijven die liquiditeitsproblemen ondervinden ten gevolge van de coronacrisis.

Daarnaast werd binnen het VLIF recent een pakket tijdelijke crisismaatregelen goedgekeurd in het kader van de coronacrisis. Zo kan je sinds vandaag bij VLIF een aanvraag indienen voor een tijdelijke waarborg voor kredieten die je als bedrijf moet aangaan om de liquiditeitsproblemen die ontstaan zijn door de coronacrisis te overbruggen.  

Lees hier het volledige bericht. 11.04.2020

Inzet van arbeid: overheid komt land- en tuinbouw te hulp

De federale ministerraad heeft - op voorstel van minister Muylle - een aantal belangrijke maatregelen goedgekeurd die tegemoetkomen aan het dreigend tekort aan arbeidskrachten in de land- en tuinbouw.

Het gaat over volgende maatregelen: inzet van tijdelijk werklozen, inzet van bruggepensioneerden en mensen met tijdskrediet, studenten, opeenvolgende korte contracten en het presteren van vrijwillige overuren.

Lees hier de details


15.10.2020

Corona-tienpuntenplan voor de sier-, groente- en fruitteelt 2020

 

1. Vul het Passenger Locator Form op voorhand in

De seizoenwerknemers die naar België komen en het vast personeel dat van een reis terugkeert, vullen vooraf het Public Health Passenger Locator Form (PLF) in. Dit kan online of op papier. Boerenbond zorgde ook voor een vertaling van het document zodat werknemers een hulp hebben om het formulier in te vullen. Opgelet, het formulier moet in het Frans, Nederlands of Engels aan de overheid bezorgd worden. Als werkgever heb je de plicht om te verifiëren of dit formulier effectief werd ingevuld. Je kan eventueel voor elke werknemer een versie afdrukken op je bedrijf.

Op basis van het ingevulde PLF zal een sms gestuurd worden als de werknemer getest moet worden. Werknemers die geen sms krijgen, moeten niet verplicht getest worden.

2. Gemeente levert nodige verblijfsdocumenten af

Bij aankomst in België levert de gemeente waar de seizoenwerknemers verblijven een document van Tijdelijk verblijf 3ter af. Aan de hand van het rijksregisternummer of het bis-nummer kan de werkgever een dagelijkse Dimona-aangifte doen.

3. Werknemers uit rode of oranje zone die sms kregen worden getest

Seizoenwerknemers die komen uit een oranje of een rode zone én die een sms kregen naar aanleiding van het PLF moeten getest worden bij aankomst in België. De Covid-test kan ten vroegste vanaf de vijfde dag van de quarantaine worden uitgevoerd. In afwachting van het resultaat van de test mogen de betrokken seizoenwerknemers in quarantaine werken. Als de test negatief is, mag de quarantaine gestopt worden en dit van zodra het resultaat van de test gekend is. Is de test positief, dan moet de seizoenwerknemer gedurende zeven dagen in isolatie. De testen worden afgenomen door de externe dienst voor preventie, de (huis)arts of een lokale instantie die medische interventies kan doen. Het resultaat van de testen is gekend binnen de 24 uur. Seizoenwerknemers die komen uit een groene zone, moeten niet in quarantaine en moeten niet getest worden .

4. Registreer je werknemers

Het ministerieel besluit van 22 augustus verplicht je om een register bij het houden van al je arbeiders. Dit register kan je op de computer bijhouden en moet je niet doorsturen, maar ter beschikking houden bij controles. Indien er een besmetting is, kan men meteen achterhalen met wie de persoon in contact is geweest. De volgende gegevens moet je bijhouden:

 • Naam en voornaam;
 • Geboortedatum;
 • Rijksregisternummer (of bis-nummer);
 • Verblijfplaats van de seizoenarbeider gedurende de tewerkstelling in België;
 • Gsm-nummer werknemer;
 • Aanduiding van de personen waarmee de werknemer in België samenwerkt;

Deze gegevens moet je 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden vernietigen.

5. Dagelijkse temperatuurmetingen aangeraden

Als werkgever kan je een dagelijkse temperatuurmeting doen bij je werknemers zoals opgenomen in de cao in het paritair comité voor de Tuinbouw en de verschillende provinciebesluiten. Wij raden dit ook ten strengste aan om een besmetting op je bedrijf snel te kunnen opsporen. De metingen kan je bijhouden op het formulier dat via de provinciale besluiten is verspreid. Bij een afwijking wordt er contact opgenomen met de huisarts, de arbeidsgeneesheer of een lokale instantie die medische interventies kan doen. Deze kunnen overgaan tot een Covid-19-test.
Indien je werknemer niet gewillig is om de temperatuurmeting te laten doen kan je het document laten ondertekenen waarbij zij instemmen met de periodieke temperatuurmetingen (beschikbaar in verschillende talen) zoals voorzien in de cao van het paritair comité voor het Tuinbouwbedrijf.

6. Volg de checklists voor coronaveilig werken

Als werkgever ben je bij de organisatie van het werk en ook voor wat de inrichting van de huisvesting betreft, verplicht de checklists (fiches) toe te passen die opgesteld zijn in het paritair comité voor het Tuinbouwbedrijf. Deze lijsten worden door de inspectiediensten gebruikt op het moment van controle. Ten behoeve van de seizoenwerknemers worden de affiches (beschikbaar in acht talen) op het bedrijf gehanteerd. De huisvesting voldoet aan de voorwaarden van het decreet inzake huisvesting van seizoenpersoneel.

7. Doe verplaatsingen zo veilig mogelijk

Voor verplaatsingen geldt in de regel maximum twee personen per voertuig. Werknemers die samen in dezelfde bubbel logeren en die een 3ter-document hebben met dezelfde verblijfplaats, kunnen gezamenlijk de verplaatsingen doen naar en van het veld/perceel. De veiligheidsfiches worden te allen tijde gerespecteerd.

8. Organiseer isolatie indien nodig

Wanneer seizoenwerknemers positief testen, moeten ze afgezonderd worden. Via de sociale partners van de tuinbouwsector zijn er een aantal mobiele woonunits gereserveerd waarop de tuinbouwbedrijven een beroep kunnen doen. Deze units worden geplaatst op de zetel van de onderneming op een afgezonderde plaats. Gelet op de tijdelijkheid van de plaatsing van deze unit en de situatie van overmacht en gelet op het feit dat het gaat over een mobiele constructie, moet er geen bouwvergunning aangevraagd worden. Meer info over het reserveren van deze containers vind je op onze website.

9. Mogelijkheid om uitkering tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor arbeiders in quarantaine

De federale regering heeft op vraag van Boerenbond beslist dat seizoenwerknemers die tijdelijk in quarantaine moeten blijven, bijvoorbeeld omdat zij positief werden getest op Covid-19 en niet arbeidsongeschikt zijn, in aanmerking komen voor een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dankzij deze maatregel hebben de seizoenwerknemers ook tijdens de quarantaine een vervangingsinkomen. Voor meer informatie neem je best contact op met je sociaal secretariaat of je tuinbouwconsulent.

10. Terugbetaling Covid-testen

Alle Covid-testen die in de afgelopen maanden genomen zijn en die in de komende periode nog genomen zullen worden, worden terugbetaald. Dit gebeurt ofwel door het Riziv, ofwel door het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Tuinbouw. Afhankelijk van jouw specifieke situatie zal je een aantal administratieve stappen moeten ondernemen. Bekijk hier wat je moet doen.


19.10.2020

Sluiting horeca: vraag naar compensatie voor getroffen land- en tuinbouwbedrijven

 

Afgelopen vrijdag besliste het overlegcomité over bijkomende coronamaatregelen. Naast de verstrenging op het vlak van sociale contacten en telewerk is de sluiting van de horeca voor een maand de meest concrete en ingrijpende maatregel.

Afgelopen weekend nam Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker dadelijk contact op met minister Crevits om ervoor te pleiten dat het steunplan, dat terecht voor de horeca wordt uitgewerkt, ook rekening zou houden met de toeleveranciers. Achter de horeca staat immers een hele keten en de eerste golf in de coronacrisis heeft ons geleerd dat een sluiting van de horeca een belangrijke impact heeft op de markt van een aantal voedingsproducten.

Vooral land- en tuinbouwbedrijven die rechtstreeks leveren aan restaurants worden nu voor de tweede maal getroffen. De minister bevestigde dat de aangekondigde compensatiepremie voor omzetverlies ook toegankelijk is voor land- en tuinbouwers, op voorwaarde dat de omzetverliezen kunnen aangetoond worden. Meer info over deze regeling volgt van zodra beschikbaar.

Daarnaast werd vorige week reeds aan de federale regering gevraagd om alle maatregelen die de voorbije maanden genomen werden (onder andere inzake tewerkstelling) te verlengen tot midden volgend jaar. Naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van de horeca vragen we bijkomend op federaal niveau dat ook boeren en tuinders die rechtstreeks aan de horeca leveren niet vergeten worden in de federale steunpakketten. Concreet vragen we dat zij ook – mits zij bewijzen dat zij hierdoor zwaar omzetverlies lijden – toegang zouden hebben tot de maatregelen inzake overbruggingsrecht, kwijtschelding van bijdragen enz.

Boerenbond houdt, zoals steeds, de vinger aan de pols en monitort ook in de komende periode de impact van de genomen maatregelen op de land- en tuinbouwsector.


22.10.2020

Nieuwe regels rond testing en quarantaine

Sinds maandag 19 oktober gelden er nieuwe regels in verband met het testen en de quarantaine.

Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond, had de voorbije dagen overleg met het Nationaal Crisiscentrum en met het Interfederaal Comité Testing en Tracing.

Hieronder vind je een overzicht van regels die op dit moment gelden:

 • Iedereen die uit het buitenland komt, moet het PLF-document invullen. Op het PLF-formulier worden ook vragen gesteld over eventuele risico's die iemand gelopen heeft. Dit is de self assessment tool. Wanneer de werknemer het PLF nog niet heeft ingevuld, mag de werkgever dit op papier invullen en doormailen. De werkgever kan dit doormailen naar: PLFBelgium@health.fgov.be
 • Daarnaast moet de werkgever ook een register bijhouden van alle aanwezige personen en hun coördinaten. Het register moet de volgende gegevens bevatten: naam, voornaam, geboortedatum, INSZ-nummer, verblijfplaats en gsm-nummer, alsook met wie de betrokken persoon samenwerkt. Dit register moet kunnen voorgelegd worden bij een controle.
 • Werknemers die komen uit een rode zone kunnen ofwel een sms krijgen waarbij wordt meegedeeld dat hun gedrag geen aanleiding geeft tot een quarantaine ofwel kunnen zij een sms ontvangen dat hun gedrag een potentieel verhoogd risico inhoudt en dat ze daarom 10 dagen in qarantaine moeten blijven.
  • In de sms zal niets staan over een test (zie vijfde punt). Het sms-bericht is gebaseerd op de vermeldingen op het PLF-document.
  • Wanneer het PLF-document op papier wordt ingevuld en doorgemaild, kan de self assessment tool niet worden ingevuld. In dit geval is het niet mogelijk om het gedrag van de werknemer te beoordelen. Er zal dan ook geen sms komen. Daarom moeten deze personen gedurende 10 dagen in quarantaine.
  • Werknemers die uit een groene of een oranje zone komen, krijgen geen sms en kunnen onmiddellijk werken.
 • Wanneer een werknemer een sms krijgt dat hij in quarantaine moet gaan, kan er wel gewerkt worden tijdens deze periode, mits de social distancing wordt gerespecteerd en ook alle geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
 • Sinds 19 oktober 2020 is testen alleen mogelijk en nodig voor iemand die symptonen vertoont. In een dergelijk geval moet men met de huisarts of de bedrijfsarts contact opnemen.
 • De personen die een hoogrisicocontact hebben gehad, worden in principe ook niet getest (als ze geen symptonen vertonen). Voor hen wordt de quarantaine vastgesteld op 10 dagen met aansluitend 4 dagen extra waakzaamheid. De begindag van deze 10 dagen is het laatste hoogrisicocontact of de laatste dag dat men in een rode zone in het buitenland verbleef.
  • Als deze persoon symptonen vertoont, zal hij worden getest op voorstel van een arts. Dit geldt voor om het even wie. Dus ook voor personen die uit een groene zone komen en voor de Belgen.
 • Iemand die positief test, moet in isolatie:
  • voor personen met een positieve PCR-test met symptonen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste zeven dagen nà de aanvang van de symptonen én tot ten minste drie dagen zonder koorts.
  • voor personen met een positieve PCR-test die geen symptomen vertoont, begint de zevendaagse isolatie vanaf de datum van de staalname.
 • Het resultaat van de test kan men bekomen door (dit zal voornamelijk voor de Belgen zijn) in te loggen op het COZO-portaal (www.cozo.be) aan de hand van de ID-kaart.
  • Voor de niet-Belgen (die niet kunnen inloggen aan de hand van hun ID-kaart), wordt de arts die doorverwezen heeft voor de test, ook gelijktijdig verwittigd aangaande het resultaat van de test.

01.11.2020

Afzetkanalen land- en tuinbouwproducten blijven grotendeels gevrijwaard

 

Na het overlegcomité van afgelopen vrijdag waarbij een verstrengde lockdown werd aangekondigd, werd deze voormiddag ook het aangepaste Ministerieel Besluit (MB) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Dit besluit is heel belangrijk omdat hierin wordt bepaald welke winkels de komende weken nog kunnen openblijven omdat ze in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden.

In tegenstelling tot bij de lockdown in het voorjaar blijven gelukkig meer afzetkanalen voor land- en tuinbouwproducten gevrijwaard. Naast voedings- en dierenvoedingswinkels kunnen ook de klassieke markten, tuincentra, bloemen- en plantenwinkels openblijven. Uiteraard moeten hier telkens strikt de nodige veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. Om oneerlijke concurrentie te vermijden, werd wel extra bepaald dat de winkels die kunnen openblijven eventuele niet-essentiële goederen in het aanbod moeten afschermen voor verkoop.


06.11.2020

Corona: nieuwe en verlengde crisis- en vergoedingsmaatregelen

De tweede coronagolf woekert momenteel over het hele land. Het overlegcomité besliste vorige week om naar een verstrengde lockdown te schakelen. Gelukkig blijven momenteel een groot deel van de afzetkanalen voor land- en tuinbouwproducten open, maar toch worden ook in de land- en tuinbouwsector een aantal deelsectoren specifiek getroffen.

Wij zijn permanent in contact met de Vlaamse en federale overheid en volgen de situatie op de voet. Zo hebben we bekomen dat het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme, dat werd uitgewerkt ter ondersteuning van de gesloten horeca, ook zou gelden voor de toeleveranciers van de horeca die onrechtstreeks getroffen worden. Ook op het federale niveau werden diverse contacten gelegd om enerzijds bestaande crisismaatregelen te verlengen en anderzijds nieuwe maatregelen, die uitgewerkt worden voor bedrijven, ook open te stellen voor de land- en tuinbouwsector. Vandaag werd een bijkomend steunpakket voor getroffen bedrijven en burgers bekendgemaakt. Belangrijk hierbij is dat, dankzij onze inspanningen, de vereenvoudigde procedure om tijdelijke werkloosheid wegens corona aan te vragen, terug geactiveerd wordt. Ook komt er begin volgend jaar een aangepast overbruggingsrecht voor sectoren in crisis én is het principe van de tweede plukkaart voor seizoenarbeiders aanvaard voor 2021. We moeten de voorwaarden nog bekijken. Voor een aantal aspecten wachten wij ook nog op meer concrete teksten.

In dit actuabericht geven we jullie een overzicht van de belangrijkste coronamaatregelen op het Vlaamse en Federale beleidsniveau relevant voor land- en tuinbouwbedrijven. Indien je vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via je consulent of via nummer 016/28 61 61 of via corona@boerenbond.be.

Vlaams beschermingsmechanisme

Zowel zelfstandigen in hoofd- als bijberoep en vennootschappen komen in aanmerking voor het beschermingsmechanisme. Wat als een onderneming geen aanvraag indiende om een corona hinderpremie, een corona compensatiepremie, een corona-ondersteuningspremie of een Vlaams beschermingsmechanisme te verkrijgen? Dan moet die het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperking, ondervonden door de coronamaatregelen, en de omzetdaling omstandig motiveren. Je hebt enkel recht op de premie als je nog actief aan het werk bent of als de overheid je verplicht te sluiten. Kies je er zelf voor om je activiteit tijdelijk te sluiten, kom je niet in aanmerking.

 • Periode augustus-september 2020: aanvraag nu mogelijk tot 15 november 2020
  • Omwille van de verstrengde coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling in de maanden augustus en september 2020. Om deze bedrijven financieel te ondersteunen werd het Vlaamse beschermingsmechanisme in leven geroepen voor bedrijven met een omzetdaling van minimum 60% in de periode augustus-september 2020. Voor bedrijven in hoofdberoep bedraagt de premie 7,5% van de omzet (excl. BTW) tijdens de referentieperiode van vorig jaar, maar is begrensd tot een maximum bedrag van 15.000 euro. Voor bedrijven in bijberoep wordt de steun gehalveerd.
 • Periode vanaf 1 oktober: aanvraag mogelijk vanaf 16 november tot 31 december 2020
  • Een ondernemer die in de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 of van 19 oktober tot 18 november een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal beroep kunnen doen op het vernieuwde Vlaams beschermingsmechanisme. De premie kan pas worden aangevraagd vanaf 16 november en zal voor bedrijven in hoofdberoep 10% bedragen van de omzet (excl BTW) tijdens dezelfde periode in 2019, begrensd op 11.250 euro of 7.500 euro in functie van de gekozen periode van 6 of 4 weken. Voor bedrijven in bijberoep wordt de steun gehalveerd. Het is aannemelijk dat de duur van de regeling wordt aangepast in de lijn met de verstrengde lockdown. Meer informatie volgt nog.

Overbruggingsrecht coronavirus

Ben je als zelfstandige getroffen door de coronamaatregelen? Dan kan je in een aantal gevallen een beroep doen op het overbruggingsrecht. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep hebben er recht op. Recent keurde de federale regering een nieuw pakket steunmaatregelen goed.

Zo wordt het dubbel crisis-overbruggingsrecht gedwongen onderbreking verlengd tot eind december 2020 voor de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk moeten stopzetten wegens de coronamaatregelen.

Zelfstandigen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de zelfstandigen die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten stopzetten, bv. toeleveranciers van de horeca, kunnen een dubbele uitkering ontvangen op voorwaarde dat ze hun activiteiten volledig onderbreken voor de betrokken maanden. Zetten zij hun activiteiten niet volledig stop, dan komen ze onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een enkelvoudig overbruggingsrecht. Vandaag werd ook beslist om het klassiek overbruggingsrecht te verbeteren door het o.a. toegankelijk te maken voor starters en behoud van pensioenopbouw.

Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart wordt verlengd tot 31 december 2020.

Vanaf volgend jaar zou er een aangepast overbruggingsrecht komen voor sectoren die met een crisis te kampen hebben. De concrete voorwaarden moeten nog verder bepaald worden.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht coronavirus

Gelet op het feit dat een aantal sectoren opnieuw hun activiteiten moeten stopzetten, heeft de federale regering vandaag beslist om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht opnieuw open te stellen voor alle ondernemingen. Er kan terug gebruikgemaakt worden van een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Deze maatregel zal gelden tot 31 maart 2021 en er zal de mogelijkheid worden voorzien om deze te verlengen.

Maatregelen om voldoende arbeidskrachten te vrijwaren

In de groenteteelt in open lucht, in de witloofteelt, de champignonsector en de sierteelt is er nog heel wat werk dat tegen het einde van het jaar moet uitgevoerd worden. Het is daarom belangrijk dat er voldoende arbeidskrachten beschikbaar blijven in de sector.

 • Tweede plukkaart loopt nog einde 2020
  • Alle seizoenwerknemers die dit jaar aan de slag zijn in de land- en tuinbouw hebben recht op een tweede plukkaart. Dankzij onze inspanningen is het verruimde quotum aan dagen in de regering ook principieel aanvaard voor het jaar 2021. We moeten nog verder zien welke procedure in dit verband gevolgd moet worden. De regering heeft alleszins reeds de mogelijkheid voorzien. Wij komen de komende dagen hierop terug. Ook de regeling van tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders, die aankomen in België en in quarantaine moeten, wordt verlengd voor de komende periode. Hier is er wel nog een probleem dat het aantal coronatesten is verminderd. De nochthans voorziene voorwaarde van een positieve coronatest stelt problemen en moet nog bekeken worden. Het is belangrijk dat er voor elke dag van tewerkstelling een Dimona-aangifte gebeurt. De tool green@work is aangepast aan deze verplichting. Meer informatie en de nodige plukkaarten kan je verkrijgen bij het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Land- en Tuinbouw.
 • Tijdelijke werklozen kunnen werken in land- en tuinbouw
  • Recent zette de federale regering het licht op groen, zodat werknemers die tijdelijk werkloos worden in een andere sector, met behoud van 75% van hun daguitkering werkloosheid kunnen werken in de land - en tuinbouw en dit tot einde maart 2021. Zij kunnen dus ingezet worden in de seizoenregeling. Er is ook beslist dat personen die een leefloonuitkering genieten, met behoud van hun volledige uitkering, in de land - en tuinbouw kunnen werken. Zij kunnen hun uitkering volledig behouden en deze combineren met een loon als seizoenwerknemer. Het is belangrijk dat bedrijven die in de komende weken nog extra werknemers zoeken, zelf hun vacatures bekendmaken. Je kan dat doen door deze vacatures mee te delen aan de VDAB. Je kan ook zelf personen die tijdelijk hun job niet kunnen uitoefenen in b.v. de horeca of in een andere sector aanspreken.

Uitstel of vrijstelling van betaling sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen vragen. Aanvragen voor uitstel moesten ingediend worden voor 15 september 2020. Aanvragen voor vrijstelling voor meerdere kwartalen in 2020 worden best samen ingediend, maar de aanvraag moet ingediend zijn binnen de 12 maanden volgend op het einde van het betrokken kwartaal. Er moet wel opgemerkt worden dat in de huidige stand van de regelgeving je geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Je hebt 5 jaar de tijd om ze alsnog te regulariseren. Er is nu voorzien dat een uitstel van bijdragen langer gespreid kan worden in de tijd. Neem daarvoor contact met jouw sociaal verzekeringsfonds. Acerta zorgt voor een gerichte communicatie.

Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage

De federale regering besliste vandaag ook om de toepassing van vrijstelling van de RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 uit te breiden naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruikmaken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling.


17.11.2020

Nieuwe ondersteuningsmaatregelen aangekondigd

 

Gisteren heeft de ministerraad een aantal maatregelen genomen om sectoren en bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis te ondersteunen.

Een aantal van deze maatregelen hebben ook betrekking op de tewerkstelling in de land- en tuinbouw. Wij willen vooraf meegeven dat omtrent al deze maatregelen in de schoot van de regering een princiepsakkoord bestaat, maar dat nog een aantal stadia moeten worden doorlopen vooraleer deze ook effectief zullen worden gepubliceerd. Voor sommige beslissingen moeten ook nog bepaalde adviesprocedures gevolgd worden.

Wij geven vandaag alleen maar de besluiten van de regering mee zoals ze gisteren genomen zijn. Na de adviesprocedures komen deze maatregelen voor een tweede lezing op de ministerraad. Het is pas vanaf dan dat we met een grotere zekerheid kunnen aankondigen dat die maatregelen er ook effectief zullen komen en onder welke vorm.

De ministerraad heeft over de volgende punten een akkoord bereikt:

 • De mogelijkheid om tijdelijk werklozen uit andere sectoren in te zetten in de land- en tuinbouw met behoud van 75% van de daguitkering werkloosheid. Dit houdt in dat de tijdelijk werkloze een inkomen als seizoenwerknemer kan cumuleren met zijn verminderde uitkering werkloosheid.
 • De mogelijkheid voor OCMW-steuntrekkers die een leefloon ontvangen om, met behoud van 100% van het leefloon, actief te zijn in de land- en tuinbouw in de seizoenregeling.
 • Wanneer in een onderneming een beroep moet gedaan worden op tijdelijke werkloosheid kan men terugvallen op de vereenvoudigde procedure die dit voorjaar voorzien was en gebruik maken van corona-tijdelijke werkloosheid.
 • Wanneer seizoenwerknemers niet kunnen werken omwille van de problematiek gerelateerd aan Covid-19 zullen zij ook in aanmerking kunnen komen voor een uitkering tijdelijke werkloosheid. Hier moet nog het probleem worden opgelost dat er in de huidige regelgeving vooraf een positieve Covid-test noodzakelijk is. Er zijn immers momenteel geen preventieve testen meer.
 • De mogelijk zal voorzien worden dat vaste werknemers in de komende periode op vrijwillige basis een aantal extra uren kunnen werken in de onderneming zonder dat de werkgever op deze uren socialezekerheidsbijdragen moet betalen. Deze uren zullen in hoofde van de werknemer niet belastbaar zijn en moeten niet gerecupereerd worden.
 • Het principe van de dubbele plukkaart voor 2021 is aanvaard. Er zal gevraagd worden dat de sectorale sociale partners in de komende dagen nog een advies uitbrengen over de modaliteiten waaronder deze maatregel kan toegepast worden. Wij komen hierop zo snel mogelijk terug.

01.12.2020

Meer dagen seizoenarbeid in 2021


Wij hebben vorige week intensief overleg gepleegd met de sociale partners in het paritair comité voor de Landbouw en de Tuinbouw over de mogelijke verruiming van het aantal dagen seizoenarbeid in 2021.

Iedereen weet dat een groot gedeelte van 2021 nog zal overschaduwd worden door corona. Het zal dan ook volgend jaar niet evident zijn om voldoende seizoenwerknemers te kunnen aantrekken voor de verschillende deelsectoren. Het kan omwille van de veiligheid bovendien aangewezen zijn dat er minder mensen op de bedrijven aanwezig zijn en dat wie kan of wil komen iets langer kan blijven.

De regering heeft reeds beslist dat tijdelijk werklozen uit andere sectoren en steuntrekkers van het OCMW tot 31 maart 2021 onder voordelige voorwaarden in de seizoenregeling kunnen worden ingezet. We hebben daar eerder al over bericht.
Met de vakbonden hebben we een akkoord bereikt dat gisteren op de ministerraad is bekrachtigd.

Wij geven in het kort de verschillende onderdelen van ons akkoord weer:

 • In alle productiesectoren van de tuinbouw wordt voor 2021 het aantal dagen dat seizoenwerknemers kunnen worden ingezet van 65 op 100 dagen gebracht. Voor de landbouw worden de 30 dagen op 60 dagen seizoenarbeid gebracht.
 • De specifieke regelingen van 100 dagen seizoenarbeid voor de witloof-, champignon- en hardfruitteelt worden dan ook voor het jaar 2021 niet toegepast.
 • De versoepeling inzake de 180 dagenregel wordt verlengd tot eind 2021. De 180 dagenregel heeft betrekking op wie als seizoenwerknemer kan worden ingezet. In principe mag iemand die in de afgelopen 180 dagen gewerkt heeft als vaste werknemer in de land- of tuinbouw niet werken als seizoenwerknemer. Deze regel hebben wij in 2020 beperkt tot de eigen onderneming. Iemand die met een vast contract werkte in een andere onderneming, kan onmiddellijk werken in de seizoenregeling. Ook wanneer na de seizoenregeling aan iemand in de eigen onderneming een vast contract wordt gegeven van maximaal 6 weken, wordt dat buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van de 180 dagenregel. Wanneer zo'n werknemer met een tijdelijk vast contract gewerkt heeft in bijvoorbeeld november of december, kan hij of zij vanaf januari terug aan de slag als seizoenwerknemer in het eigen bedrijf. Al deze afspraken worden nu verlengd tot eind 2021.
 • De bijzondere regeling in verband met de 100 dagen voor de fruitteelt wordt in de komende periode in de reglementering opgenomen voor het jaar 2022 zodat die regeling na 2021 effectief kan worden toegepast.
 • Er komt in de nabije toekomst een aanpassing zodat ook na 2021 de versoepeling van de 180 dagenregel behouden blijft.
 • Er komt in het voorjaar van 2021 ook nog een evaluatie in verband met het gebruik van de dubbele plukkaart in 2020.

Boerenbond is blij met het bereikte akkoord. Het is belangrijk dat we dit samen met de sociale partners van de land- en tuinbouwsectoren hebben kunnen bereiken. De regering heeft dit akkoord overgenomen. Er is nu duidelijkheid voor 2021 en de bedrijven kunnen hun planning maken. Dit akkoord moet in de komende weken nog in een wet worden omgezet door het parlement.

 

 

 

Meer informatie

Thema: