Menu

Economische impact en maatregelen om bedrijven te ondersteunen

Terug naar Onderwerp
Thema: 
Op 9 maart kondigde het kabinet van minister Muylle aan dat het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt tot 30 juni 2020. Op vrijdag 13 maart kwam de Vlaamse taskforce corona samen. Een overzicht van de maatregelen die Vlaanderen neemt, vind je hier. Deze pagina updaten we wanneer er nieuwe maatregelen worden afgekondigd.
Laatst aangepast: 
31 juli 2020

Klik op de titel om naar de mededeling te gaan:

Oproep: Boerenbond is momenteel bezig met het inventariseren van de impact van het coronavirus op de land- en tuinbouwsector. Land- en tuinbouwers die toch al een impact van het virus voelen op hun bedrijf, kunnen dit melden via mail.


09.03.2020

Tijdelijke werkloosheid 

 

"Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt tot 30 juni 2020. Werknemers die door hun onderneming op tijdelijke werkloosheid worden gezet wegens de economische gevolgen van het coronavirus, zullen in die periode 70% van hun loon behouden, in plaats van de normale 65 procent", zegt minister van Werk Nathalie Muylle. De ministerraad keurde de aatregelen goed.Al 133 ondernemingen vroegen de afgelopen maand economische werkloosheid wegens overmacht aan, omwill van de gevolgen van het coronavirus. De aanvragen hebben betrekking op ongeveer 3000 werknemers. Vooral de laatste dagen nam het aantal aanvragen sterk toe.

Nathalie Muylle: “Meer en meer ondernemingen doen aanvragen voor tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus. We laten de maatregel gelden tot 30 juni. Daarnaast willen we het inkomensverlies beperken voor de getroffen werknemers. Normaal krijgen zij 65 procent van hun loon en we verhogen dat tot 70 procent.”

Minister Muylle neemt maatregelen om het inkomensverlies door het coronavirus te beperken voor werknemers en werkgevers:  

 • De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht coronavirus geldt tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.
 • De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

Verschil tussen tijdelijke werkloosheid om economische redenen en om overmacht?

Tijdelijke werkloosheid ‘Economische reden’

 • Voor arbeiders kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken onmiddellijk worden aangevraagd. Het volstaat aan te tonen dat de reden van het werkgebrek gelinkt is aan het coronavirus.
 • Voor bedienden kan ook tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden aangevraagd.
  De onderneming moet eerst voldoen aan de preliminaire voorwaarden (een CAO of ondernemingsplan en erkenning als onderneming in moeilijkheden) of door de minister van werk erkend worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen.

Tijdelijke werkloosheid ‘Overmacht’

 • Belgische ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien door het stilvallen van de productie er totaal geen werk meer is. Dit kan zijn op niveau van onderneming, afdeling, individu (persoon geplaatst in quarantaine).
 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden bij een substantiële daling van de omzet, productie of bestellingen, in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’ die nodig is voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden.

13.03.2020 

Maatregelen Vlaamse taskforce

 

Als gevolg van de uitbreiding van het coronavirus (COVID-19) nam de nationale veiligheidsraad gisterenavond laat bijkomende drastische maatregelen. Deze namiddag kwam op haar beurt de Vlaamse taskforce corona samen. Onze voorzitter Sonja De Becker bracht er een overzicht van de voorlopige impact op land- en tuinbouw. Ze benadrukte daarbij volgende punten:

 • De sierteeltsector is vandaag zwaar geïmpacteerd doordat de export, bijvoorbeeld naar Italië, quasi is stilgevallen en ook door het feit dat bloemenwinkels in het weekend gesloten moeten blijven (terwijl net dan 65% van de omzet gerealiseerd wordt). De prijzen zijn reeds compleet ineengestort. Sierteeltbedrijven die aan particuliere verkoop doen, vallen bovendien onder de weekendsluiting. De sierteeltsector kan geen beroep doen op interventie of andere gmo-maatregelen en moet dus aanspraak kunnen maken op economische ondersteuning.
 • Ook landbouwbedrijven die rechtstreeks verkopen aan restaurants zijn geïmpacteerd. We vragen om deze mee te nemen in de horecamaatregelen als toeleveraars.
 • Bedrijven met dagrecreatie en hoevetoerisme moeten meegenomen worden in de toerismemaatregelen.
 • Belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid van (seizoen)arbeiders nu het seizoen van aardbeien, tomaten, asperges op gang komt. De vraag om de seizoenarbeiders die hier reeds zijn langer aan de slag te mogen houden, is reeds federaal neergelegd.

Een aantal van onze bezorgdheden wordt reeds opgevangen in de vandaag besliste maatregelen; andere worden de volgende dagen meegenomen in de oefening rond de secundaire impact.

De reeds door de Vlaamse regering besliste maatregelen zijn de volgende:

 • Een waarborgregeling: het verlenen van crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor ondernemingen en zelfstandigen.
 • Hinderpremie: ondernemingen en zelfstandigen die hun zaak volledig moeten sluiten ingevolge het federale bevel kunnen een eenmalige premie van 4000 euro krijgen (vanaf dag 21 verhoogd met 160 euro/dag), belastingvrij. Wie ingevolge het federaal bevel in het weekend moet sluiten (bijvoorbeeld thuisverkoop bloemen en planten) krijgt 2000 euro (vanaf dag 21 verhoogd met 160 euro/dag), belastingvrij. Deze regeling geldt voor elke horeca- of winkelentiteit die onder het federaal verbod vallen (dus ook hoevewinkels die geen voedingswaren verkopen, maar wel bijvoorbeeld bloemen en planten). 
 • Flexibiliteit steunmaatregelen en subsidies: als bedrijven hun verbintenissen met de overheid niet kunnen nakomen wegens de coronacrisis, zal de Vlaamse overheid hiermee begripvol omgaan. Dit gebeurt door elke betrokken minister afzonderlijk.
 • Schaderegeling: de Vlaamse overheid maakt werk van een schaderegeling voor bedrijven die werken met bederfbare producten en seizoensproducten. De sierteeltsector is hierbij expliciet vernoemd.
 • Onroerende voorheffing: voor ondernemingen wordt het aanslagbiljet later verzonden, zodat er uitstel van betaling is tot eind november. Voor zelfstandigen zal een soepel afbetalingsplan mogelijk zijn.

Wat precies onder de verbodsbepalingen valt of niet, is vandaag nog niet helemaal duidelijk. Toepassingsvragen worden voorgelegd aan het federaal niveau. Zo gaan bijvoorbeeld markten door. In het weekend is enkel voeding toegelaten; door de week alles (mits voldoende afstand tussen de kramen).
Winkelentiteiten (bijvoorbeeld hoevewinkels) die onder het weekendverbod vallen, kunnen wel thuisleveringen doen, en dit combineren met de hinderpremie. Het is vandaag nog niet duidelijk of het 'op afspraak werken' (waarbij de klanten 1 voor 1 naar de winkel komen) toegelaten is. Dit wordt de volgende dagen federaal uitgeklaard. Als dit kan, is ook combinatie met de hinderpremie mogelijk.

De Vlaamse overheid benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is er alles aan te doen om de productie gaande te houden, zeker in de voedingssector. 

Boerenbond blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Alle voor de land- en tuinbouw relevante informatie vind je op www.boerenbond.be/corona.

Voor info en vragen kan je ook terecht op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio).

 


17.03.2020 

Voedselproductie- en bevoorrading blijven garanderen tijdens coronacrisis

 

De corona-pandemie en de draconische maar noodzakelijke maatregelen die overheden wereldwijd en ook bij ons nemen, hebben een belangrijke impact op de samenleving en dus ook op agro-voedingsketen. Als keten staan we de komende weken, zo niet maanden, voor een gigantische logistieke uitdaging. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, Boerenbond en FWA (la Fédération Wallonne de l'Agriculture) roepen de federale en regionale regeringen op om de agrovoedingssector te erkennen als sector van vitaal belang, en alle noodzakelijke crisismaatregelen te nemen die de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen om de levensnoodzakelijke bevoorrading te verzekeren. Maar ook om het verlies van verse producten te vermijden.

“We kunnen Belgische consumenten geruststellen: onze voedingsbedrijven hebben voldoende voorraden om ook tijdens de coronacrisis voldoende voeding en dranken te blijven voorzien. Ze blijven daar 24/7 samen aan verder werken. Samen met de landbouw en de handelssector natuurlijk, die ervoor zorgen dat onze bedrijven beschikken over de nodige grondstoffen  en dat onze producten tot bij de consument geraken. Ook qua voedselveiligheid is er geen enkele reden tot ongerustheid: het coronavirus verspreidt zich niet via voeding, zo bevestigen nationale en internationale instanties”, aldus Bart Buysse CEO van Fevia.

“Toch roepen we de federale en regionale overheden op om te anticiperen op de mogelijke impact van het coronavirus in de sector”, stelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “We vragen de nodige maatregelen om de beschikbaarheid van arbeidskrachten te verzekeren en het vrij verkeer van landbouw- en voedingsproducten te waarborgen. De veldwerkzaamheden, noodzakelijke toelevering en dienstverlening hiervoor, oogst, ophaling en verwerking van verse producten moeten door kunnen gaan, om de voedselbevoorrading optimaal te blijven garanderen.”

Fevia, Boerenbond en FWA maakten aan de verschillende regeringen de aandachtspunten voor een continuïteitsplan over en vragen op korte termijn aandacht voor volgende uitdagingen binnen de agro-voedingssector:

Agro-voedingsbedrijven moeten kunnen blijven rekenen op voldoende werknemers in de productie. Net zoals bij zorgverleners moeten ook medewerkers in de agro-voedingsketen de expliciete garantie hebben op noodopvang voor hun kinderen in scholen. Fevia, Boerenbond en FWA vragen daarover een duidelijke communicatie vanuit de overheid.

Zowel voor het vervoer van grondstoffen en voeding als voor het vrij verkeer van werknemers uit andere landen is het belangrijk dat de grenzen open blijven.

Zo nodig moet men in deze sectoren eventuele personeelstekorten kunnen opvangen door onder andere beroep te doen op de beschikbare arbeidskrachten, bijvoorbeeld werknemers die in andere bedrijven in tijdelijke werkloosheid zijn of studenten. Uiteraard zou dit beperkt blijven tot taken waarvoor een beperkte voorkennis vereist is.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker deed vandaag ook een warme maar dringende oproep aan alle operatoren uit de agro-voedingsketen om de continuïteit van hun bedrijfsvoering de komende weken en maanden te verzekeren. Lees de brief hier. 


18.03.2020 

Boerenbond vraagt dringend een bijkomend pakket aan steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector

 

Boerenbond roept zowel de Vlaamse als de federale regering op om dringend met een extra pakket aan steunmaatregelen te komen.
We rekenen erop dat land- en tuinbouwers steeds als volwaardige ondernemers en zelfstandigen worden meegenomen in alle maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen. Specifiek voor land- en tuinbouw dringt zich bijkomend en zeer dringend een opkoopregeling op voor vers product dat niet geoogst, niet verhandeld of niet opgehaald kan worden. Ook de beschikbaarheid van arbeidskrachten is hierin cruciaal en kan verliezen beperken. Een uitbreiding van de carry-back regeling moet toelaten opgelopen verliezen te spreiden. Het komt er op aan faillissementen te vermijden en de bevoorrading te verzekeren, in de komende weken maar ook op de langere termijn, zegt Boerenbond in een persbericht vandaag. Lees hier het volledige persbericht. 


18.03.2020

Impact van de coronacrisis op de sierteelt

 

Antwoorden op veelgestelde vragen over de impact die de sierteeltsector ondervindt van de coronacrisis.

Kunnen particulieren, tijdens lockdown, nog bestellingen komen afhalen op de kwekerij?

Neen. In tijden van lockdown mogen burgers enkel nog uiterst noodzakelijke verplaatsingen maken. Het afhalen van niet-levensnoodzakelijke zaken hoort daar helaas niet bij. In principe zouden er dus geen particulieren op je bedrijf kunnen langskomen.

Daarenboven is de productie nog wel toegestaan, maar de zelfstandige kleinhandel niet meer.

Kunnen tuinaanleggers tijdens lockdown nog bestellingen komen afhalen op de kwekerij?

Tuinaanleg valt onder Paritair comité 145. De zelfstandigen en bedrijven die onder dit paritair comité werken, kunnen blijven werken. Het ophalen van bestellingen om de activiteiten te kunnen verderzetten kan normaal nog.

Toch willen we vragen om dit tot een minimum te beperken. Tuinaanleg en productie in de sierteelt behoort niet tot het uiterst noodzakelijke.

Mogen bestelde planten tijdens lockdown nog zelf rond gevoerd worden aan particulieren?

Volgens de richtlijnen mag de sector nog werken. Maar planten behoren niet tot de uiterst noodzakelijke producten. Daarom raden we af om dit te doen.

Mogen planten tijdens lockdown nog weggevoerd worden naar het buitenland?

Volgens de richtlijnen mag de sector nog werken. Maar planten behoren niet tot de uiterst noodzakelijke producten. Daarom raden we af om dit te doen.

Verder kan je jezelf de verplaatsing besparen, gezien de kans groot is dat je de grens niet zal mogen oversteken.


18.03.2020

Solidariteitsacties: inspringen bij zieke collega’s

 

Boerenbond heeft in overleg met zijn afdeling “groep WERKERS” een aanbod uitgewerkt om tegemoet te komen aan een aantal noden die bestaan in het kader van arbeid op land- en tuinbouwbedrijven, m.n.:  Solidariteitsacties van bedrijfsleiders die willen inspringen/helpen bij zieke collega’s 
 
Indien bedrijfsleiders een zieke collega willen helpen bij een aantal dringende werkzaamheden zoals het voederen van dieren, koeien melken,… is dit mogelijk via een bestaand kader van solidaire hulp. D.w.z. dat er sprake is van een noodgeval door bijvoorbeeld ziekte of ongeval en dat er gratis hulp wordt aangeboden door collega-bedrijfsleiders. 

Wij ondersteunen solidariteit 

Om deze solidariteitsacties in tijden van Corona-crisis mede te ondersteunen heeft Boerenbond en Groep WERKERS volgende “gratis” dienstverlening uitgewerkt: Als 1 dag op voorhand wordt doorgegeven aan WERKERS wie, wanneer, waar hulp zal bieden, is er verzekeringsdekking (BA, schade aan toevertrouwd goed, eigen tractor …). Deze info kan je doorgeven via het mailadres: bedrijfshulp@werkers.be 

Wij helpen je zoeken naar seizoenarbeiders of uitzendkrachten. 

Bij WERKERS in uitzenden kan je terecht wanneer je op zoek bent naar seizoenarbeiders of uitzendkrachten. Ook studentenarbeid behoort tot de mogelijkheden, maar is voorlopig enkel een optie voor bestaande klanten van WERKERS in uitzenden. 

Het volledige aanbod vind je op www.WERKERS.be/uitzendwerk . Je kan uiteraard ook contact opnemen met één van de regionale kantoren: 


18.03.2020

Dienstbetoon Boerenbond: wij zijn en blijven er voor jou!

 

En de boer? Hij ploegt verder ... En dat doen wij ook. We zijn niet meer op de baan, komen niet meer langs of ontvangen je niet meer op een van onze vormingen of zitdagen. Dat kan helaas voorlopig niet meer. We doen er alles voor om jullie, onze leden, verder te blijven helpen. Vanop afstand, dat klopt. Maar met dezelfde passie en gedrevenheid voor onze land- en tuinbouw. We lanceren daarom vandaag 2 nieuwe kanalen: een webinar en een nieuw telefoonnummer voor al je dienstverleningsvragen. Groep WERKERS werkt een solidariteitsactie uit voor zieke collega-boeren.

Centraal dienstverleningsnummer: 016 28 61 61 - van 9 uur tot 16.30 uur

Voor onze adviezen en zitdagen verandert er vanaf vandaag heel wat. De geplande zitdagen kunnen niet doorgaan. Om de continuïteit van de dienstverlening te blijven garanderen, ook in situaties waarbij collega's en centrale nummers niet meer beschikbaar zouden zijn, voeren we vanaf vandaag het centraal dienstverleningsnummer 016 28 61 61 in.

Waarvoor kan je op dit nummer terecht?

 • Voor vragen over dienstbetoon
 • Heb je een probleem met een online aangifte? Dan kunnen we je vanop afstand adviseren.  Onze consulenten kunnen je vanop afstand door deze aangifte loodsen door even mee te kijken op jouw computer.

Webinar: morgen om 12 uur - 'Projectsteun voor innovatie'

Morgen lanceren we ons eerste webinar. Leren vanop afstand. Via een digitaal kanaal geeft innovatieconsulent Hanne Leirs je meer uitleg over hoe je 'projectsteun voor innovatie' kan aanvragen bij de overheid.

Op latere tijdstippen zullen we nog andere vormingen via deze weg lanceren. Hou zeker de kanalen van Boerenbond in de gaten voor de laatste info hierover. Meer informatie vind je op: www.boerenbond.be/webinar


18.03.2020 

Continuïteit verzekerd op land- en tuinbouwbedrijven

 

Vanuit Boerenbond is de voorbije uren alles in het werk gesteld, om de continuïteit van de bedrijfsvoering in land- en tuinbouw mogelijk te maken. Concreet is er op niveau van de federale regering een lijst aangemaakt van prioritaire sectoren, die ten alle tijden werkzaam moeten kunnen blijven, aangezien voedselvoorziening van strategisch belang is. Hiervoor is een uitgebreide lijst aangemaakt, op basis van de paritaire comités die gebruikt worden in de sectoren. Voor land- en tuinbouw gaat dit over alle mogelijke grondstoffenleveranciers en afnemers van land- en tuinbouw. Ook dierenartsen, leveranciers van fyto en plantgoed, herstellers van landbouwmachines worden hier bij gerekend. Dit betekent dat de toelevering, de land- en tuinbouwactiviteit, afzet en verwerking verder kan blijven functioneren. 


20.03.2020 

Maatregelen land- en tuinbouw door coronacrisis

 

De Vlaamse Regering neemt op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits verschillende maatregelen voor de agrovoedingssector. De landbouwbedrijven zijn op dit moment cruciaal om de voedselbevoorrading op peil te houden. Op dit moment is de voedselbevoorrading gegarandeerd. Er is wel nood aan voldoende personeel. Daarom vraagt minister Crevits aan VDAB om de vele openstaande vacatures in de landbouw prioritair te behandelen. Vlaanderen vraagt de Europese Unie, die de meeste sleutels voor land- en tuinbouw in handen heeft dringend bijkomende maatregelen uit te werken. 

Lees hier het volledige persbericht


20.03.2020

Veelgestelde vraag: Mijn afzetmarkt droogt op, onder meer door de horeca die moet sluiten. Wat nu?

 

De veilingen blijven werken (enkel de bloemenveiling zou sluiten). Op de groente/fruit-veilingen kan je nog terecht met je producten. Bijkomstig kan je ook ‘korte keten’ overwegen. Je mag jouw primaire producten – zonder enige bijkomende toelating – verkopen op je werf/aan de straatkant. Het kan dan gaan om groenten, fruit, aardappelen, honing, eieren, rauwe onverpakte melk.
Heb je dus aadbeien, dan mag je die zelf rechtstreeks verkopen. Wil je ook andere collega’s met hun teelten helpen, dan kan dat ook. Wil je als aardbeiproducten bijvoorbeeld ook asperges van je collega mee verkopen in je kraam, dan heb je normaal een toelating van het Federaal agentschap voor voedselveiligheid nodig (toelating voor detailhandel). Echter, gezien dit 30 dagen kan duren voor je deze toelating krijgt, wordt het ook nu oogluikend toegelaten dat je ook andere dan je eigen teelten mag verkopen. (probeer desondanks wel de toelating al aan te vragen. Zo ben je binnen een maand volledig in orde.)


20.03.2020

Hinderpremie (verplichte sluiting)

 

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse Regering in een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die verplicht moeten sluiten door de corona-maatregelen. Dit moet ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. Zuivere productiebedrijven in land-, tuinbouw of sierteelt komen hier niet voor in aanmerking maar bijvoorbeeld sierteeltbedrijven met thuisverkoop die verplicht werd gesloten komt mogelijk wel in aanmerking.
Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.
Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking. De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van VLAIO, ook vind je hier een actueel overzicht van de bedrijven die verplicht moeten sluiten.

 


20.03.2020

VDAB geeft kritieke sectoren, waaronder landbouw, voorrang - meld vacatures met #COVID19

 

Wil jij dat VDAB jouw vacature voorrang geeft? Meld deze dan met in de titel #COVID19

Enkele kritieke sectoren, zoals de voedingsindustrie en de landbouw, kampen met een groeiend personeelstekort door de coronacrisis. VDAB start een campagne om snel werknemers te vinden en doet een oproep aan 'gewone' werkzoekenden maar ook uitzendkrachten die plots zonder werk zijn gevallen, studenten en zelfs mensen die door de crisis tijdelijk werkloos zijn. "Het is voor onze samenleving essentieel dat we nu met name die sectoren draaiende houden", zegt woordvoerder Joke Van Bommel.

Om de coronacrisis in te dijken worden personeelsleden op basis van milde klachten thuis geschreven. Buitenlandse seizoensarbeiders willen of mogen de grens niet meer over. De VDAB lanceert een campagne om tewerkstelling in kritieke sectoren te vrijwaren.

"De eerst signalen vingen we op van (voedingsfederatie) Fevia en de Boerenbond", zegt woordvoerder Joke Van Bommel. In de voedingsindustrie is de uitval groot, omdat medewerkers met milde klachten terecht thuisblijven.

Buitenlandse seizoensarbeiders willen op hun beurt niet langer in België werken omwille van het risico op besmetting, of ze mogen de grens niet over. Problematisch, want "in de landbouw staan ze voor het oogstseizoen. Denk maar aan de asperges die er zitten aan te komen." In sectoren als de transport, logistiek, distributie (retail en voeding) en in de zorgsector zorg de coronacrisis dan weer voor een grote vraag naar extra werkkrachten.

"Op basis van de lijst die de Nationale Veiligheidsraad begin deze week publiceerde, hebben we enkele groeisectoren gedefinieerd", zegt Van Bommel. Het gaat over uiteenlopende functies: fruitplukker, heftruckchauffeur, over winkelbediende tot verzorgende. Met de hashtag #COVID19 kunnen werkgevers de vacatures, die VDAB dan prioritair zal behandelen, aanduiden.

De VDAB wil #COVID19-vacatures zo snel mogelijk invullen. "Daarbij zijn we uiteraard afhankelijk van werkgevers die hun vacature op onze site te posten met #COVID19 en werkzoekenden die kunnen en willen werken in deze bijzondere tijden", klinkt het. "Het is voor onze samenleving essentieel dat we nu met name die sectoren draaiende houden."

VDAB richt zich in eerste instantie naar 'gewone' werkzoekenden. "Maar ook studenten en uitzendarbeiders kunnen zich uiteraard registreren bij VDAB of de vacatures raadplegen op onze site. Wie tijdelijk werkloos is, kan bijverdienen maar onder beperkte voorwaarden. Voor wie dat wil doen, is het belangrijk dat ze zich eerst goed informeren bij RVA."


21.03.2020 

Aardappelhandel in tijden van corona

 

Door de plotse vraaguitval als gevolg van de huidige coronacrisis dreigen heel wat aardappeltelers met onverkoopbare aardappelen in de opslag te blijven zitten. Boerenbond vraagt dat de pas opgestarte brancheorganisatie Aardappelen 'Belpotato.be' op zeer korte termijn hierover in overleg treedt. Lees hier het volledige bericht. 


22.03.2020 

Banken en overheid treffen een financiële regeling

 

De federale regering, de Nationale Bank en de financiële sector hebben een akkoord gesloten om de kredietverlening aan zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. Klik hier om te lezen wat dit akkoord inhoudt.

 


23.03.2020

Deadline verzamelaanvraag uitgesteld

 

Het departement Landbouw en Visserij laat weten dat de indiendatum voor de verzamelaanvraag is uitgesteld tot 15 mei. Ze nemen ook nog enkele andere crisismaatregelen. In dit persbericht vind je een overzicht.25.03.2020 

Belangrijke aanpassingen inzake seizoenarbeid zijn beslist!

 

Het kernkabinet heeft een Koninklijk Besluit goedgekeurd op basis van de volmachtenwet die deze week in de Kamer wordt goedgekeurd. In dit Besluit staan drie zeer belangrijke zaken voor de land- en tuinbouwsector in verband met het seizoen en gelegenheidswerk. 

 1. Een tweede plukkaart wordt mogelijk
 2. 100 dagen voor de fruitteelt
 3. Aanpassing van de 180 dagenregel

Hier lees je meer informatie over deze beslissingen. 


25.03.2020

Gezamenlijke grondstoffenverklaring

 

Via een gezamenlijke grondstoffenverklaring kunnen organische afvalstromen als bodemverbeterend middel afgezet worden zonder voorafgaand te composteren. Om te vermijden dat elke sierteler een afzonderlijke grondstofverklaring moet aanvragen bij OVAM, heeft AVBS-Boerenbond een ledenvoordeel op sectorniveau kunnen bekomen. 
AVBS-leden die een massa aan onverkochte potplanten hebben en dit correct willen afzetten kunnen dit nu als bodemverbeterend middel op eigen percelen of percelen van een collega uitrijden zonder dat dit eerst gecomposteerd dient te worden. Lees meer. 


30.03.2020

Europese Commissie ondersteunt vrij verkeer van seizoenarbeiders

 

Vandaag maakte de Europese Commissie aanbevelingen bekend voor het vrij verkeer van arbeidskrachten met essentiële beroepen. In de lijst van essentiële beroepen werden zowel arbeidskrachten in de voedingssector, als seizoenarbeiders in land- en tuinbouw opgenomen.

Lees het volledige bericht 


31.03.2020

Verlenging van proceduretermijnen

 

Door het coronavirus komen heel wat proceduretermijnen en procedureverplichtingen vanuit verschillende regelgevingen in het gedrang. De Vlaamse Regering besliste om verschillende van deze termijnen in diverse beleidsdomeinen te verlengen en om bepaalde procedurevoorschriften te versoepelen.

In het algemeen kan worden gesteld dat lopende termijnen in de diverse betrokken decreten en besluiten worden verlengen met 30 dan wel 60 dagen en dat van bepaalde procedurevoorschriften wordt afgeweken tot 24 april 2020. Openbare onderzoeken worden in principe geschorst en verder gezet na 24 april 2020.Tevens wordt voor de bevoegde ministers de mogelijkheid voorzien om de maatregelen te verlengen naargelang de COVID-19 crisis zich verder zou aanhouden.

De maatregelen hebben betrekking op deze beleidsdomeinen.

 


31.03.2020

Aanpassingen in GreenAtWork en tijdelijk verblijf seizoenarbeiders

 

Het Kernkabinet heeft vorige week beslist om in 2020 het aantal dagen dat iemand seizoenarbeid kan verrichten, te verdubbelen. In de landbouw worden de 30 dagen opgetrokken naar 60 dagen. De normale seizoenregeling in de tuinbouw van 65 dagen wordt 130 dagen en de bijzondere regeling voor bepaalde sectoren van 100 dagen, wordt verhoogd tot 200 dagen. De verhoging van het quotum aan dagen heeft een impact op de teller in Dimona (Green@work) en op het tijdelijk verblijf van seizoenpersoneel. We hebben over de beide aspecten een akkoord kunnen bereiken met de overheid. Lees de details hier. 


01.04.2020

Vlaamse regering neemt bijkomende maatregelen ter ondersteuning land- en tuinbouw in coronacrisis

Naast de bestaande hinderpremie, die ook toegankelijk is voor land- en tuinbouwbedrijven die hun verkoops- of winkelpunt moeten sluiten en die 4000 euro bedraagt (aangevuld met 160 euro per dag als de sluiting langer dan 21 dagen duurt) wordt nu ook een eenmalige premie van 3000 euro ingevoerd voor die bedrijven die meer dan 60% omzetverlies lijden in de periode maart-april ten opzichte van dezelfde periode in een normaal jaar.

Voor een aantal sectoren zoals voor sierteelt volstaat dergelijke premie natuurlijk niet. Een noodfonds zal voorzien in een afzonderlijke vergoeding voor de gemaakte kosten van bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken. De volgende dagen en weken zullen de verdere details hierover uitgewerkt worden. Het is positief en belangrijk dat er eindelijk een duidelijk signaal komt van de Vlaamse regering over een noodfonds voor de sierteelt, die op dit moment het hardst getroffen is. We rekenen er wel op dat binnen het globale noodfonds voor deze sector voldoende middelen zullen uitgetrokken worden.

 • Bedrijven (ook land-en tuinbouwbedrijven) die niet verplicht moeten sluiten maar toch meer dan 60% omzetverlies lijden in de periode maart-april ten opzichte van dezelfde periode in een normaal jaar, hebben recht op een compensatiepremie van 3.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De modaliteiten zullen eerstdaags terug te vinden zijn op www.vlaio.be. We berichten als ze beschikbaar worden.
 • Bedrijven die kampen met financiële problemen kunnen vanaf vandaag ook rekenen op een waarborgregeling. De tijdelijke waarborg komt er via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De waarborg is toegankelijk voor bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt zoals een omzetdaling of het niet tijdig kunnen verkopen van producten. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

Lees hier het volledige bericht. 


03.04.2020

Veelgestelde vraag: wie komt in aanmerking voor de Corona compensatiepremie? 

 

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, enz....
Meer informatie: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/spec...


08.04.2020

VLIF tijdelijke waarborg COVID-19

Naar aanleiding van de coronacrisis is er binnen de bankensector een globaal akkoord afgesloten, met betrekking tot de opvolging van bedrijven die liquiditeitsproblemen ondervinden ten gevolge van de coronacrisis.

Daarnaast werd binnen het VLIF recent een pakket tijdelijke crisismaatregelen goedgekeurd in het kader van de coronacrisis. Zo kan je sinds vandaag bij VLIF een aanvraag indienen voor een tijdelijke waarborg voor kredieten die je als bedrijf moet aangaan om de liquiditeitsproblemen die ontstaan zijn door de coronacrisis te overbruggen.  

Lees hier het volledige bericht. 


10.04.2020

Uiterste wijzingsdatum verzamelaanvraag 2020 uitgesteld

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag werd vanwege de coronacrisis eerder al uitgesteld tot vrijdag 15 mei. De wijzigingsdatum wordt nu verschoven van 31 mei naar vrijdag 12 juni 2020.De uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag werd eerder al uitgesteld tot vrijdag 15 mei. De wijzigingsdatum wordt nu verschoven van 31 mei naar vrijdag 12 juni 2020.

Lees hier het volledige bericht.11.04.2020

Inzet van arbeid: overheid komt land- en tuinbouw te hulp

De federale ministerraad heeft - op voorstel van minister Muylle - een aantal belangrijke maatregelen goedgekeurd die tegemoetkomen aan het dreigend tekort aan arbeidskrachten in de land- en tuinbouw.

Het gaat over volgende maatregelen: inzet van tijdelijk werklozen, inzet van bruggepensioneerden en mensen met tijdskrediet, studenten, opeenvolgende korte contracten en het presteren van vrijwillige overuren.

Lees hier de details.


14.04.2020

Departement Landbouw en Visserij communiceert maatregelen voor siertelers

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een mailing uitgestuurd naar de zwaar getroffen siertelers, waarin ze oplijsten voor welke maatregelen bedrijven uit de sector precies in aanmerking komen.

Lees de volledige brief.


14.04.2020

Landelijke beweging roept leden op om land- en tuinbouwers te helpen

De Landelijke Beweging van Boerenbond roept haar 200.000 leden op om de handen uit de mouwen te steken in de land- en tuinbouw en zich hiertoe te registreren op de VDAB-site helpdeoogst.be die Vlaams minister Hilde Crevits dinsdag lanceerde. Op deze site kunnen land- en tuinbouwers hun vacatures voor seizoenarbeiders posten. Ook wie interesse heeft in een dergelijke job kan zich melden. Lees meer.


22.04.2020

Jacht in functie van landbouw opnieuw toegelaten


Bestrijding en bijzondere jacht ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen en overpopulatie van bepaalde soorten is in het Vlaamse Gewest opnieuw toegelaten. Zo staat te lezen in de nieuwe FAQ (‘Frequently Asked Questions’) van het Nationaal Crisiscentrum van 21 april 2020. Met deze toelating wordt tegemoet gekomen aan de vraag van Boerenbond naar een uitzondering op het algemene jachtverbod. Wat is er nu mogelijk? 


24.04.2020 

Verzamelaanvraag 2020 indienen kan tot 15 mei

De laatste weken werden we aangemaand om zoveel mogelijk ‘in ons kot’ te blijven en contact met anderen te vermijden. Daarom wordt de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag uitgesteld tot vrijdag 15 mei 2020. De verschuiving van de uiterste indieningsdatum heeft enkele gevolgen. Wil je betalingsrechten activeren, agromilieumaatregelen van het departement aanvragen, biohectaresteun of een subsidie voor boslandbouw, dan moet je de percelen op 15 mei in gebruik hebben. Lees meer.


04.05.2020

Aanvraag compensatiepremie kan vanaf 4 mei

Vanaf vandaag, maandag 4 mei, kunnen ondernemingen de compensatiepremie aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen VLAIO. Vandaag kan dat voor wie zich vooraf al heeft aangemeld. Vanaf morgen kan het voor iedereen. Dat maakt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits bekend. Deze eenmalige premie van 3000 euro gaat naar ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten, maar een zwaar omzetverlies hebben geleden, minstens 60% die het gevolg zijn van de genomen coronamaatregelen. Lees meer. 


02.06.2020 

Noodfonds voor sierteelt- en aardappelsector

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits kent vanuit het Vlaams noodfonds 35 miljoen euro toe aan de sierteelt- en de aardappelsector. Beide sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Siertelers hebben een deel van hun bloemen en planten moeten vernietigen en aardappeltelers krijgen een deel van hun bewaaraardappelen niet verkocht en moeten deze afvoeren voor bijvoorbeeld vergisting of als dierenvoeder.

Lees meer.


09.06.2020

Belangrijke beslissingen voor land- en tuinbouw op sociaal vlak

Afgelopen zaterdag zijn op de ministerraad, aangevuld met de partijen die de regering ondersteunen, een aantal belangrijke maatregelen verlengd en ook een aantal nieuwe beslissingen genomen die belangrijk zijn voor de land- en tuinbouw.

Een kort overzicht van de maatregelen die verlengd zijn tot 31 augustus kan je hier vinden. 

Er is in de uitgebreide ministerraad van afgelopen zaterdag ook een akkoord bereikt over het gebruik in de toekomst van twee soorten van medische attesten: een attest waarbij er een vermoeden bestaat van mogelijke besmetting en waarbij de werknemer in quarantaine moet blijven enerzijds, én een medisch attest waarbij wordt vastgesteld dat de werknemer effectief arbeidsongeschikt is. Alleen in de laatste situatie zal de werkgever ertoe gehouden zijn om gewaarborgd loon te betalen. In de eerste situatie komt er een uitkering omwille van tijdelijke werkloosheid ten laste van de RVA  maar de uitkering wordt op het niveau gebracht van de uitkering die het RIZIV betaalt bij arbeidsongeschiktheid.

Er is ook beslist, en dit met de bedoeling om ondernemingen ertoe aan te zeten om de werknemers die tijdelijk werkloos waren terug aan het werk te zetten, dat naarmate er in de onderneming meer mensen terug aan de slag gaan, er een vermindering komt van de door te storten bedrijfsvoorheffing. De modaliteiten van deze maatregel moeten nog bij wet worden bepaald in de komende dagen.

Zoals in de media reeds is aangehaald, kunnen ondernemingen via de normale regels van het sociaal overleg aan hun medewerkers een cheque toekennen ten bedrage van maximum 300 euro die kan besteed worden in de  horeca en in de culturele sector. Deze cheque is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en ook in hoofde van de werknemer niet belastbaar. De cheque heeft een geldigheidsduur van één jaar. We willen er wel aan toevoegen dat het iedere onderneming vrij staat om hiervan al dan niet gebruik  te maken. Er geldt geen enkele verplichting. Het is alleen een mogelijkheid die geboden wordt om de horeca en de culturele sector te ondersteunen.


31.07.2020

Coronasteun voor aardappelen


De Vlaamse regering keurde op 10 juli de steunmaatregelen voor aardappeltelers en siertelers goed, om de schade geleden naar aanleiding van de COVID-19-pandemie deels te vergoeden. Voor de aardappeltelers komt er een tegemoetkoming van 10 miljoen euro, voor de sierteeltbedrijven gaat het om 25 miljoen euro. Nadat Europa eerder deze week zijn goedkeuring gaf, zijn nu ook de voorwaarden en uiterste indieningsdata voor de aanvragen bekend. Boerenbond is tevreden met de snelle uitwerking van de schaderegeling. We bedanken minister van Landbouw, Hilde Crevits, voor de geleverde inspanningen.

Vergoeding voor vrije aardappelen

De vergoedingsregeling wordt enkel opengesteld voor Vlaamse landbouwers die geregistreerd zijn met een actief ondernemingsnummer en die in 2019 bewaaraardappelen geteeld hebben (teeltcode 901), op percelen geregistreerd in de verzamelaanvraag in gebruik op 31 mei. Aardappeltelers kunnen een vergoeding krijgen voor de vrije bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar. De vrije aardappelen die gebruikt werden voor het voederen aan de eigen veestapel in de periode van 12 maart tot 15 mei 2020, mogen bijgeteld worden bij de werkelijke stock op 15 mei 2020.

De vergoeding bedraagt maximaal 50 euro/ton en is mogelijk voor een stock van maximaal 500 ton vrije aardappelen. De eerste 100 ton vrije aardappelen komen niet in aanmerking voor de vergoeding. In functie van de beschikbare budgetten, kunnen ook de stocks boven de 500 ton in een tweede ronde vergoed worden, eventueel aan een lager bedrag per ton.

Klik hier voor bijkomende informatie en voorwaarden.

Meer informatie

Thema: