Menu

Economische impact en maatregelen om bedrijven te ondersteunen

Terug naar Onderwerp
Thema: 

In dit onderwerp

Boerenbond volgt ontwikkelingen coronavirus op de voet
Minder uit dit onderwerp
Op 9 maart kondigde het kabinet van minister Muylle aan dat het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt tot 30 juni 2020. Op vrijdag 13 maart kwam de Vlaamse taskforce corona samen. Een overzicht van de maatregelen die Vlaanderen neemt, vind je hier. Deze pagina updaten we wanneer er nieuwe maatregelen worden afgekondigd.

Klik op de titel om naar de mededeling te gaan:

Oproep: Boerenbond is momenteel bezig met het inventariseren van de impact van het coronavirus op de land- en tuinbouwsector. Land- en tuinbouwers die toch al een impact van het virus voelen op hun bedrijf, kunnen dit melden via mail.


09.03.2020

Tijdelijke werkloosheid 

 

"Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt tot 30 juni 2020. Werknemers die door hun onderneming op tijdelijke werkloosheid worden gezet wegens de economische gevolgen van het coronavirus, zullen in die periode 70% van hun loon behouden, in plaats van de normale 65 procent", zegt minister van Werk Nathalie Muylle. De ministerraad keurde de maatregelen goed.

Al 133 ondernemingen vroegen de afgelopen maand economische werkloosheid wegens overmacht aan, omwill van de gevolgen van het coronavirus. De aanvragen hebben betrekking op ongeveer 3000 werknemers. Vooral de laatste dagen nam het aantal aanvragen sterk toe.

Nathalie Muylle: “Meer en meer ondernemingen doen aanvragen voor tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus. We laten de maatregel gelden tot 30 juni. Daarnaast willen we het inkomensverlies beperken voor de getroffen werknemers. Normaal krijgen zij 65 procent van hun loon en we verhogen dat tot 70 procent.”

Minister Muylle neemt maatregelen om het inkomensverlies door het coronavirus te beperken voor werknemers en werkgevers:  

 • De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht coronavirus geldt tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.
 • De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

Verschil tussen tijdelijke werkloosheid om economische redenen en om overmacht?

Tijdelijke werkloosheid ‘Economische reden’

 • Voor arbeiders kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken onmiddellijk worden aangevraagd. Het volstaat aan te tonen dat de reden van het werkgebrek gelinkt is aan het coronavirus.
 • Voor bedienden kan ook tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden aangevraagd.
  De onderneming moet eerst voldoen aan de preliminaire voorwaarden (een CAO of ondernemingsplan en erkenning als onderneming in moeilijkheden) of door de minister van werk erkend worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen.

Tijdelijke werkloosheid ‘Overmacht’

 • Belgische ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien door het stilvallen van de productie er totaal geen werk meer is. Dit kan zijn op niveau van onderneming, afdeling, individu (persoon geplaatst in quarantaine).
 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden bij een substantiële daling van de omzet, productie of bestellingen, in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’ die nodig is voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden.

13.03.2020 

Maatregelen Vlaamse taskforce

 

Als gevolg van de uitbreiding van het coronavirus (COVID-19) nam de nationale veiligheidsraad gisterenavond laat bijkomende drastische maatregelen. Deze namiddag kwam op haar beurt de Vlaamse taskforce corona samen. Onze voorzitter Sonja De Becker bracht er een overzicht van de voorlopige impact op land- en tuinbouw. Ze benadrukte daarbij volgende punten:

 • De sierteeltsector is vandaag zwaar geïmpacteerd doordat de export, bijvoorbeeld naar Italië, quasi is stilgevallen en ook door het feit dat bloemenwinkels in het weekend gesloten moeten blijven (terwijl net dan 65% van de omzet gerealiseerd wordt). De prijzen zijn reeds compleet ineengestort. Sierteeltbedrijven die aan particuliere verkoop doen, vallen bovendien onder de weekendsluiting. De sierteeltsector kan geen beroep doen op interventie of andere gmo-maatregelen en moet dus aanspraak kunnen maken op economische ondersteuning.
 • Ook landbouwbedrijven die rechtstreeks verkopen aan restaurants zijn geïmpacteerd. We vragen om deze mee te nemen in de horecamaatregelen als toeleveraars.
 • Bedrijven met dagrecreatie en hoevetoerisme moeten meegenomen worden in de toerismemaatregelen.
 • Belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid van (seizoen)arbeiders nu het seizoen van aardbeien, tomaten, asperges op gang komt. De vraag om de seizoenarbeiders die hier reeds zijn langer aan de slag te mogen houden, is reeds federaal neergelegd.

Een aantal van onze bezorgdheden wordt reeds opgevangen in de vandaag besliste maatregelen; andere worden de volgende dagen meegenomen in de oefening rond de secundaire impact.

De reeds door de Vlaamse regering besliste maatregelen zijn de volgende:

 • Een waarborgregeling: het verlenen van crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor ondernemingen en zelfstandigen.
 • Hinderpremie: ondernemingen en zelfstandigen die hun zaak volledig moeten sluiten ingevolge het federale bevel kunnen een eenmalige premie van 4000 euro krijgen (vanaf dag 21 verhoogd met 160 euro/dag), belastingvrij. Wie ingevolge het federaal bevel in het weekend moet sluiten (bijvoorbeeld thuisverkoop bloemen en planten) krijgt 2000 euro (vanaf dag 21 verhoogd met 160 euro/dag), belastingvrij. Deze regeling geldt voor elke horeca- of winkelentiteit die onder het federaal verbod vallen (dus ook hoevewinkels die geen voedingswaren verkopen, maar wel bijvoorbeeld bloemen en planten). 
 • Flexibiliteit steunmaatregelen en subsidies: als bedrijven hun verbintenissen met de overheid niet kunnen nakomen wegens de coronacrisis, zal de Vlaamse overheid hiermee begripvol omgaan. Dit gebeurt door elke betrokken minister afzonderlijk.
 • Schaderegeling: de Vlaamse overheid maakt werk van een schaderegeling voor bedrijven die werken met bederfbare producten en seizoensproducten. De sierteeltsector is hierbij expliciet vernoemd.
 • Onroerende voorheffing: voor ondernemingen wordt het aanslagbiljet later verzonden, zodat er uitstel van betaling is tot eind november. Voor zelfstandigen zal een soepel afbetalingsplan mogelijk zijn.

Wat precies onder de verbodsbepalingen valt of niet, is vandaag nog niet helemaal duidelijk. Toepassingsvragen worden voorgelegd aan het federaal niveau. Zo gaan bijvoorbeeld markten door. In het weekend is enkel voeding toegelaten; door de week alles (mits voldoende afstand tussen de kramen).
Winkelentiteiten (bijvoorbeeld hoevewinkels) die onder het weekendverbod vallen, kunnen wel thuisleveringen doen, en dit combineren met de hinderpremie. Het is vandaag nog niet duidelijk of het 'op afspraak werken' (waarbij de klanten 1 voor 1 naar de winkel komen) toegelaten is. Dit wordt de volgende dagen federaal uitgeklaard. Als dit kan, is ook combinatie met de hinderpremie mogelijk.

De Vlaamse overheid benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is er alles aan te doen om de productie gaande te houden, zeker in de voedingssector. 

Boerenbond blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Alle voor de land- en tuinbouw relevante informatie vind je op www.boerenbond.be/corona.

Voor info en vragen kan je ook terecht op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio).

 


17.03.2020 

Voedselproductie- en bevoorrading blijven garanderen tijdens coronacrisis

 

De corona-pandemie en de draconische maar noodzakelijke maatregelen die overheden wereldwijd en ook bij ons nemen, hebben een belangrijke impact op de samenleving en dus ook op agro-voedingsketen. Als keten staan we de komende weken, zo niet maanden, voor een gigantische logistieke uitdaging. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, Boerenbond en FWA (la Fédération Wallonne de l'Agriculture) roepen de federale en regionale regeringen op om de agrovoedingssector te erkennen als sector van vitaal belang, en alle noodzakelijke crisismaatregelen te nemen die de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen om de levensnoodzakelijke bevoorrading te verzekeren. Maar ook om het verlies van verse producten te vermijden.

“We kunnen Belgische consumenten geruststellen: onze voedingsbedrijven hebben voldoende voorraden om ook tijdens de coronacrisis voldoende voeding en dranken te blijven voorzien. Ze blijven daar 24/7 samen aan verder werken. Samen met de landbouw en de handelssector natuurlijk, die ervoor zorgen dat onze bedrijven beschikken over de nodige grondstoffen  en dat onze producten tot bij de consument geraken. Ook qua voedselveiligheid is er geen enkele reden tot ongerustheid: het coronavirus verspreidt zich niet via voeding, zo bevestigen nationale en internationale instanties”, aldus Bart Buysse CEO van Fevia.

“Toch roepen we de federale en regionale overheden op om te anticiperen op de mogelijke impact van het coronavirus in de sector”, stelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “We vragen de nodige maatregelen om de beschikbaarheid van arbeidskrachten te verzekeren en het vrij verkeer van landbouw- en voedingsproducten te waarborgen. De veldwerkzaamheden, noodzakelijke toelevering en dienstverlening hiervoor, oogst, ophaling en verwerking van verse producten moeten door kunnen gaan, om de voedselbevoorrading optimaal te blijven garanderen.”

Fevia, Boerenbond en FWA maakten aan de verschillende regeringen de aandachtspunten voor een continuïteitsplan over en vragen op korte termijn aandacht voor volgende uitdagingen binnen de agro-voedingssector:

Agro-voedingsbedrijven moeten kunnen blijven rekenen op voldoende werknemers in de productie. Net zoals bij zorgverleners moeten ook medewerkers in de agro-voedingsketen de expliciete garantie hebben op noodopvang voor hun kinderen in scholen. Fevia, Boerenbond en FWA vragen daarover een duidelijke communicatie vanuit de overheid.

Zowel voor het vervoer van grondstoffen en voeding als voor het vrij verkeer van werknemers uit andere landen is het belangrijk dat de grenzen open blijven.

Zo nodig moet men in deze sectoren eventuele personeelstekorten kunnen opvangen door onder andere beroep te doen op de beschikbare arbeidskrachten, bijvoorbeeld werknemers die in andere bedrijven in tijdelijke werkloosheid zijn of studenten. Uiteraard zou dit beperkt blijven tot taken waarvoor een beperkte voorkennis vereist is.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker deed vandaag ook een warme maar dringende oproep aan alle operatoren uit de agro-voedingsketen om de continuïteit van hun bedrijfsvoering de komende weken en maanden te verzekeren. Lees de brief hier. 


18.03.2020 

Boerenbond vraagt dringend een bijkomend pakket aan steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector

 

Boerenbond roept zowel de Vlaamse als de federale regering op om dringend met een extra pakket aan steunmaatregelen te komen.
We rekenen erop dat land- en tuinbouwers steeds als volwaardige ondernemers en zelfstandigen worden meegenomen in alle maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen. Specifiek voor land- en tuinbouw dringt zich bijkomend en zeer dringend een opkoopregeling op voor vers product dat niet geoogst, niet verhandeld of niet opgehaald kan worden. Ook de beschikbaarheid van arbeidskrachten is hierin cruciaal en kan verliezen beperken. Een uitbreiding van de carry-back regeling moet toelaten opgelopen verliezen te spreiden. Het komt er op aan faillissementen te vermijden en de bevoorrading te verzekeren, in de komende weken maar ook op de langere termijn, zegt Boerenbond in een persbericht vandaag. Lees hier het volledige persbericht. 


18.03.2020

Impact van de coronacrisis op de sierteelt

 

Antwoorden op veelgestelde vragen over de impact die de sierteeltsector ondervindt van de coronacrisis.

Kunnen particulieren, tijdens lockdown, nog bestellingen komen afhalen op de kwekerij?

Neen. In tijden van lockdown mogen burgers enkel nog uiterst noodzakelijke verplaatsingen maken. Het afhalen van niet-levensnoodzakelijke zaken hoort daar helaas niet bij. In principe zouden er dus geen particulieren op je bedrijf kunnen langskomen.

Daarenboven is de productie nog wel toegestaan, maar de zelfstandige kleinhandel niet meer.

Kunnen tuinaanleggers tijdens lockdown nog bestellingen komen afhalen op de kwekerij?

Tuinaanleg valt onder Paritair comité 145. De zelfstandigen en bedrijven die onder dit paritair comité werken, kunnen blijven werken. Het ophalen van bestellingen om de activiteiten te kunnen verderzetten kan normaal nog.

Toch willen we vragen om dit tot een minimum te beperken. Tuinaanleg en productie in de sierteelt behoort niet tot het uiterst noodzakelijke.

Mogen bestelde planten tijdens lockdown nog zelf rond gevoerd worden aan particulieren?

Volgens de richtlijnen mag de sector nog werken. Maar planten behoren niet tot de uiterst noodzakelijke producten. Daarom raden we af om dit te doen.

Mogen planten tijdens lockdown nog weggevoerd worden naar het buitenland?

Volgens de richtlijnen mag de sector nog werken. Maar planten behoren niet tot de uiterst noodzakelijke producten. Daarom raden we af om dit te doen.

Verder kan je jezelf de verplaatsing besparen, gezien de kans groot is dat je de grens niet zal mogen oversteken.


18.03.2020

Solidariteitsacties: inspringen bij zieke collega’s

 

Boerenbond heeft in overleg met zijn afdeling “groep WERKERS” een aanbod uitgewerkt om tegemoet te komen aan een aantal noden die bestaan in het kader van arbeid op land- en tuinbouwbedrijven, m.n.:  Solidariteitsacties van bedrijfsleiders die willen inspringen/helpen bij zieke collega’s 
 
Indien bedrijfsleiders een zieke collega willen helpen bij een aantal dringende werkzaamheden zoals het voederen van dieren, koeien melken,… is dit mogelijk via een bestaand kader van solidaire hulp. D.w.z. dat er sprake is van een noodgeval door bijvoorbeeld ziekte of ongeval en dat er gratis hulp wordt aangeboden door collega-bedrijfsleiders. 

Wij ondersteunen solidariteit 

Om deze solidariteitsacties in tijden van Corona-crisis mede te ondersteunen heeft Boerenbond en Groep WERKERS volgende “gratis” dienstverlening uitgewerkt: Als 1 dag op voorhand wordt doorgegeven aan WERKERS wie, wanneer, waar hulp zal bieden, is er verzekeringsdekking (BA, schade aan toevertrouwd goed, eigen tractor …). Deze info kan je doorgeven via het mailadres: bedrijfshulp@werkers.be 

Wij helpen je zoeken naar seizoenarbeiders of uitzendkrachten. 

Bij WERKERS in uitzenden kan je terecht wanneer je op zoek bent naar seizoenarbeiders of uitzendkrachten. Ook studentenarbeid behoort tot de mogelijkheden, maar is voorlopig enkel een optie voor bestaande klanten van WERKERS in uitzenden. 

Het volledige aanbod vind je op www.WERKERS.be/uitzendwerk . Je kan uiteraard ook contact opnemen met één van de regionale kantoren: 


18.03.2020

Dienstbetoon Boerenbond: wij zijn en blijven er voor jou!

 

En de boer? Hij ploegt verder ... En dat doen wij ook. We zijn niet meer op de baan, komen niet meer langs of ontvangen je niet meer op een van onze vormingen of zitdagen. Dat kan helaas voorlopig niet meer. We doen er alles voor om jullie, onze leden, verder te blijven helpen. Vanop afstand, dat klopt. Maar met dezelfde passie en gedrevenheid voor onze land- en tuinbouw. We lanceren daarom vandaag 2 nieuwe kanalen: een webinar en een nieuw telefoonnummer voor al je dienstverleningsvragen. Groep WERKERS werkt een solidariteitsactie uit voor zieke collega-boeren.

Centraal dienstverleningsnummer: 016 28 61 61 - van 9 uur tot 16.30 uur

Voor onze adviezen en zitdagen verandert er vanaf vandaag heel wat. De geplande zitdagen kunnen niet doorgaan. Om de continuïteit van de dienstverlening te blijven garanderen, ook in situaties waarbij collega's en centrale nummers niet meer beschikbaar zouden zijn, voeren we vanaf vandaag het centraal dienstverleningsnummer 016 28 61 61 in.

Waarvoor kan je op dit nummer terecht?

 • Voor vragen over dienstbetoon
 • Heb je een probleem met een online aangifte? Dan kunnen we je vanop afstand adviseren.  Onze consulenten kunnen je vanop afstand door deze aangifte loodsen door even mee te kijken op jouw computer.

Webinar: morgen om 12 uur - 'Projectsteun voor innovatie'

Morgen lanceren we ons eerste webinar. Leren vanop afstand. Via een digitaal kanaal geeft innovatieconsulent Hanne Leirs je meer uitleg over hoe je 'projectsteun voor innovatie' kan aanvragen bij de overheid.

Op latere tijdstippen zullen we nog andere vormingen via deze weg lanceren. Hou zeker de kanalen van Boerenbond in de gaten voor de laatste info hierover. Meer informatie vind je op: www.boerenbond.be/webinar


18.03.2020 

Continuïteit verzekerd op land- en tuinbouwbedrijven

 

Vanuit Boerenbond is de voorbije uren alles in het werk gesteld, om de continuïteit van de bedrijfsvoering in land- en tuinbouw mogelijk te maken. Concreet is er op niveau van de federale regering een lijst aangemaakt van prioritaire sectoren, die ten alle tijden werkzaam moeten kunnen blijven, aangezien voedselvoorziening van strategisch belang is. Hiervoor is een uitgebreide lijst aangemaakt, op basis van de paritaire comités die gebruikt worden in de sectoren. Voor land- en tuinbouw gaat dit over alle mogelijke grondstoffenleveranciers en afnemers van land- en tuinbouw. Ook dierenartsen, leveranciers van fyto en plantgoed, herstellers van landbouwmachines worden hier bij gerekend. Dit betekent dat de toelevering, de land- en tuinbouwactiviteit, afzet en verwerking verder kan blijven functioneren. 


19.03.2020

Veelgestelde vraag: kan ik de bestelling van mijn stekmateriaal opzeggen? 

 

In eerste plaats is het belangrijk om het afgesloten contract volledig en grondig na te lezen, zeker ook de verkoopsvoorwaarden. In de verkoopsvoorwaarden worden meestal een aantal situaties omschreven waaronder het mogelijk is het contract op te zeggen of te annuleren.  Indien overmacht voorzien wordt als reden tot ontbinding van het contract, is de vraag wat onder “overmacht” begrepen wordt. Allicht zouden de maatregelen die getroffen worden omwille van de verspreiding van het COVID-19-virus  een situatie van overmacht kunnen uitmaken. Het moet dan gaan om een ontoerekenbare onmogelijkheid. Het nakomen van de aangegane verbintenis wordt hierdoor onmogelijk gemaakt.
Vervolgens is het belangrijk om na te gaan welke schadevergoeding er bedongen is ingeval van ontbinding van het contract; ingeval van overmacht is geen schadevergoeding verschuldigd.
Aan stekleveranciers raden we aan hetzelfde te doen en de contractueel opgenomen afspraken correct op te volgen met uw klanten, inclusief de mogelijkheid om ingeval van overmacht het contract te kunnen annuleren.

 


20.03.2020 

Maatregelen land- en tuinbouw door coronacrisis

 

De Vlaamse Regering neemt op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits verschillende maatregelen voor de agrovoedingssector. De landbouwbedrijven zijn op dit moment cruciaal om de voedselbevoorrading op peil te houden. Op dit moment is de voedselbevoorrading gegarandeerd. Er is wel nood aan voldoende personeel. Daarom vraagt minister Crevits aan VDAB om de vele openstaande vacatures in de landbouw prioritair te behandelen. Vlaanderen vraagt de Europese Unie, die de meeste sleutels voor land- en tuinbouw in handen heeft dringend bijkomende maatregelen uit te werken. 

Lees hier het volledige persbericht


20.03.2020

Veelgestelde vraag: Mijn afzetmarkt droogt op, onder meer door de horeca die moet sluiten. Wat nu?

 

De veilingen blijven werken (enkel de bloemenveiling zou sluiten). Op de groente/fruit-veilingen kan je nog terecht met je producten. Bijkomstig kan je ook ‘korte keten’ overwegen. Je mag jouw primaire producten – zonder enige bijkomende toelating – verkopen op je werf/aan de straatkant. Het kan dan gaan om groenten, fruit, aardappelen, honing, eieren, rauwe onverpakte melk.
Heb je dus aadbeien, dan mag je die zelf rechtstreeks verkopen. Wil je ook andere collega’s met hun teelten helpen, dan kan dat ook. Wil je als aardbeiproducten bijvoorbeeld ook asperges van je collega mee verkopen in je kraam, dan heb je normaal een toelating van het Federaal agentschap voor voedselveiligheid nodig (toelating voor detailhandel). Echter, gezien dit 30 dagen kan duren voor je deze toelating krijgt, wordt het ook nu oogluikend toegelaten dat je ook andere dan je eigen teelten mag verkopen. (probeer desondanks wel de toelating al aan te vragen. Zo ben je binnen een maand volledig in orde.)


20.03.2020

Hinderpremie (verplichte sluiting)

 

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse Regering in een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die verplicht moeten sluiten door de corona-maatregelen. Dit moet ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. Zuivere productiebedrijven in land-, tuinbouw of sierteelt komen hier niet voor in aanmerking maar bijvoorbeeld sierteeltbedrijven met thuisverkoop die verplicht werd gesloten komt mogelijk wel in aanmerking.
Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.
Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking. De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van VLAIO, ook vind je hier een actueel overzicht van de bedrijven die verplicht moeten sluiten.

 


20.03.2020

VDAB geeft kritieke sectoren, waaronder landbouw, voorrang - meld vacatures met #COVID19

 

Wil jij dat VDAB jouw vacature voorrang geeft? Meld deze dan met in de titel #COVID19

Enkele kritieke sectoren, zoals de voedingsindustrie en de landbouw, kampen met een groeiend personeelstekort door de coronacrisis. VDAB start een campagne om snel werknemers te vinden en doet een oproep aan 'gewone' werkzoekenden maar ook uitzendkrachten die plots zonder werk zijn gevallen, studenten en zelfs mensen die door de crisis tijdelijk werkloos zijn. "Het is voor onze samenleving essentieel dat we nu met name die sectoren draaiende houden", zegt woordvoerder Joke Van Bommel.

Om de coronacrisis in te dijken worden personeelsleden op basis van milde klachten thuis geschreven. Buitenlandse seizoensarbeiders willen of mogen de grens niet meer over. De VDAB lanceert een campagne om tewerkstelling in kritieke sectoren te vrijwaren.

"De eerst signalen vingen we op van (voedingsfederatie) Fevia en de Boerenbond", zegt woordvoerder Joke Van Bommel. In de voedingsindustrie is de uitval groot, omdat medewerkers met milde klachten terecht thuisblijven.

Buitenlandse seizoensarbeiders willen op hun beurt niet langer in België werken omwille van het risico op besmetting, of ze mogen de grens niet over. Problematisch, want "in de landbouw staan ze voor het oogstseizoen. Denk maar aan de asperges die er zitten aan te komen." In sectoren als de transport, logistiek, distributie (retail en voeding) en in de zorgsector zorg de coronacrisis dan weer voor een grote vraag naar extra werkkrachten.

"Op basis van de lijst die de Nationale Veiligheidsraad begin deze week publiceerde, hebben we enkele groeisectoren gedefinieerd", zegt Van Bommel. Het gaat over uiteenlopende functies: fruitplukker, heftruckchauffeur, over winkelbediende tot verzorgende. Met de hashtag #COVID19 kunnen werkgevers de vacatures, die VDAB dan prioritair zal behandelen, aanduiden.

De VDAB wil #COVID19-vacatures zo snel mogelijk invullen. "Daarbij zijn we uiteraard afhankelijk van werkgevers die hun vacature op onze site te posten met #COVID19 en werkzoekenden die kunnen en willen werken in deze bijzondere tijden", klinkt het. "Het is voor onze samenleving essentieel dat we nu met name die sectoren draaiende houden."

VDAB richt zich in eerste instantie naar 'gewone' werkzoekenden. "Maar ook studenten en uitzendarbeiders kunnen zich uiteraard registreren bij VDAB of de vacatures raadplegen op onze site. Wie tijdelijk werkloos is, kan bijverdienen maar onder beperkte voorwaarden. Voor wie dat wil doen, is het belangrijk dat ze zich eerst goed informeren bij RVA."


21.03.2020 

Aardappelhandel in tijden van corona

 

Door de plotse vraaguitval als gevolg van de huidige coronacrisis dreigen heel wat aardappeltelers met onverkoopbare aardappelen in de opslag te blijven zitten. Boerenbond vraagt dat de pas opgestarte brancheorganisatie Aardappelen 'Belpotato.be' op zeer korte termijn hierover in overleg treedt. Lees hier het volledige bericht. 


22.03.2020 

Banken en overheid treffen een financiële regeling

 

De federale regering, de Nationale Bank en de financiële sector hebben een akkoord gesloten om de kredietverlening aan zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. Klik hier om te lezen wat dit akkoord inhoudt.

 


23.03.2020

Deadline verzamelaanvraag uitgesteld

 

Het departement Landbouw en Visserij laat weten dat de indiendatum voor de verzamelaanvraag is uitgesteld tot 15 mei. Ze nemen ook nog enkele andere crisismaatregelen. In dit persbericht vind je een overzicht.25.03.2020 

Belangrijke aanpassingen inzake seizoenarbeid zijn beslist!

 

Het kernkabinet heeft een Koninklijk Besluit goedgekeurd op basis van de volmachtenwet die deze week in de Kamer wordt goedgekeurd. In dit Besluit staan drie zeer belangrijke zaken voor de land- en tuinbouwsector in verband met het seizoen en gelegenheidswerk. 

 1. Een tweede plukkaart wordt mogelijk
 2. 100 dagen voor de fruitteelt
 3. Aanpassing van de 180 dagenregel

Hier lees je meer informatie over deze beslissingen. 


25.03.2020

Gezamenlijke grondstoffenverklaring

 

Via een gezamenlijke grondstoffenverklaring kunnen organische afvalstromen als bodemverbeterend middel afgezet worden zonder voorafgaand te composteren. Om te vermijden dat elke sierteler een afzonderlijke grondstofverklaring moet aanvragen bij OVAM, heeft AVBS-Boerenbond een ledenvoordeel op sectorniveau kunnen bekomen. 
AVBS-leden die een massa aan onverkochte potplanten hebben en dit correct willen afzetten kunnen dit nu als bodemverbeterend middel op eigen percelen of percelen van een collega uitrijden zonder dat dit eerst gecomposteerd dient te worden. Lees meer. 


30.03.2020

Europese Commissie ondersteunt vrij verkeer van seizoenarbeiders

 

Vandaag maakte de Europese Commissie aanbevelingen bekend voor het vrij verkeer van arbeidskrachten met essentiële beroepen. In de lijst van essentiële beroepen werden zowel arbeidskrachten in de voedingssector, als seizoenarbeiders in land- en tuinbouw opgenomen.

Lees het volledige bericht 

Meer informatie

Thema: