MAP7

Europa merkte begin de jaren 80 voor het eerst op dat de kwaliteit van het grondwater achteruitging. Om waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen te beperken, werd de Nitraatrichtlijn uitgevaardigd. Deze Europese richtlijn werd in Vlaanderen omgezet in het Mestactieplan.

Landbouw en milieu hebben akkoord over MAP7

Het mestdecreet bepaalt de verplichtingen waaraan land- en tuinbouwers moeten voldoen bij de productie en verwerking van mest, het bemesten van landbouwgrond en het transport en de opslag van meststoffen. De laatste belangrijke verandering was onder meer de gebiedsgerichte aanpak per afstroomzone. Landbouw- en milieuorganisaties hebben de voorbije maanden intensief overlegd over MAP7. Er is een akkoord. 

  1. Gebiedsgerichte verstrenging voor het behalen van de waterkwaliteitsdoelen;
  2. Begeleiding van landbouwers naar meer duurzame landbouwpraktijken;
  3. Een herwaardering van mest als grondstof voor een betere bodemkwaliteit en een circulair landbouwmodel;
  4. Inzetten op meer klimaatrobuuste landbouwpraktijken. Stimuleren van praktijken die een positieve impact hebben op de bodemkwaliteit;
  5. Vereenvoudigde handhaafbaarheid;
  6. Samenwerking tussen overheden en middenveld binnen de opvolging.

Boerenbond is tevreden dat er na lang onderhandelen een consensus werd gevonden.