Natuurherstelwet

Het voorstel van natuurherstelwet werd reeds in 2020 aangekondigd in de Europese biodiversiteitsstrategie als onderdeel van de Europese Green Deal. De noodzaak tot realisatie van een bindende natuurherstelwet wordt verantwoord vanuit het gegeven dat ondanks de Europese natuurdoelstellingen die er zijn, de lidstaten er niet in slagen om het verlies aan biodiversiteit en de degradatie van ecosystemen tegen te gaan.

Vandaar dat de Europese Commissie een voorstel heeft gelanceerd dat bindende doelstellingen voor natuurherstel bevat waar elke lidstaat zich aan dient te houden voor habitats en soorten vanuit het natura 2000 beleid binnen de habitatgebieden. Zo wenst men de realisatie van de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn te koppelen aan een verplicht tijdspad. Daarnaast stelt men ook voor dat er maatregelen voor habitats dienen genomen te worden die niet beschermd zijn binnen de natura 2000 gebieden en dient men te werken aan verbindingen tussen natuurgebieden.

Ook betreffende het landbouwsysteem poneert men doelstellingen: dit zowel voor “uitgedroogde” veengebieden in het landbouwgebied als voor de algemene biodiversiteit in het agrarisch gebied. De lidstaten dienen al deze doelstellingen om te zetten in een nationale herstelstrategie, die door de Europese Commissie geëvalueerd en opgevolgd zal worden.

Het is voor Boerenbond duidelijk dat dit voorstel – dat de komende periode zal behandeld worden door het Europees Parlement en de Europese raad – heel veel impact kan hebben op onze sterk verstedelijkte context waarbinnen de Vlaamse land- en tuinbouwsector zich bevindt. Gezien de reeds zware impact van de Europese habitatrichtlijn zullen we dit dossier dan ook van nabij opvolgen.
Reageer op het voorstel van natuurherstelwet

Gezien de potentiële impact op onze land- en tuinbouwsector zal Boerenbond hier stevig op reageren. Vooral de impact van het nemen van bijkomende maatregelen buiten natura 2000 gebieden baart ons grote zorgen. Maar ook het herstel van de in landbouw gebruik zijnde gewezen veengebieden en het opleggen van een bijkomende Europese verplichting inzake biodiversiteit in het landbouwgebied, kunnen niet onderschat worden op de lange termijn.

Je kan ook zelf reageren! Klik op onderstaande link. Daar vind je een voorbeeldbrief en leggen we haarfijn uit welke procedure je moet volgen om je reactie bij Europa in te dienen.