Menu

PAS-significantiekader onvoldoende als toetssteen

Terug naar Actualiteit
Vorige week oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen in een vergunningsdossier dat het bestaande PAS-significantiekader op zich niet volstaat als motivering bij de toets of een vergunningsaanvraag al dan niet voldoet aan de verplichtingen van de habitatrichtlijn en het natuurdecreet.

De kans is reëel dat deze uitspraak verregaande gevolgen heeft voor de vergunningverlening van individuele bedrijven, niet enkel in de landbouwsector maar voor elke activiteit die in Vlaanderen bijdraagt aan de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied of VEN-gebied. Concreet zullen zij –om het risico geconfronteerd te worden met een weigering door de vergunningverlenende overheid of een vernietiging door de rechtbank maximaal te beperken- concrete bijkomende bewijslast moeten leveren dat hun project geen significante impact heeft. De  Vlaamse regering zal daarom samen met de getroffen sectoren moeten zoeken naar oplossingen. 

Voor Boerenbond is één zaak heel duidelijk:  deze oplossingen moeten het ondernemerschap en de ontwikkelingskansen van de land- en tuinbouwsector, een strategische sector in Vlaanderen, vrijwaren. Ze zullen moeten bijdragen aan het verbeteren van de natuurkwaliteit zonder daarbij een socio-economisch kerkhof aan te richten in de land- en tuinbouwsector. Dit laatste zullen wij nooit aanvaarden. Vanuit Boerenbond zullen wij dus constructief het debat aangaan op zoek naar oplossingen maar wel assertief zijn in de verdediging van het strategisch belang van blijvende ontwikkelingsruimte voor onze land en tuinbouw.

Meer informatie