Menu

Brede weersverzekering komt eraan

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De sectorvakgroep Fruit ijvert al geruime tijd voor een brede weersverzekering. Vandaag is er een politiek akkoord over een nieuw systeem voor de indekking van schade door rampen. Eind 2019 houdt het Rampenfonds op te bestaan in zijn huidige vorm en start een systeem van gesubsidieerde brede weersverzekeringen. Nog niet alle modaliteiten zijn al gedefinieerd, maar de krijtlijnen van het nieuwe systeem liggen vast.
Laatst aangepast: 
18 februari 2019

Annelies Coussé, tuinbouwconsulent Boerenbond

Extreme klimatologische omstandigheden maakten het vele grondgebonden teelten de voorbije jaren erg moeilijk, niet in het minst de fruitteelt. We slaagden erin een erkenning als landbouwramp te krijgen voor de extreme regenval, storm en rukwinden, en droogte. De middelen voor een tegemoetkoming in de geleden schade vanuit een rampenfonds kunnen echter niet begroot worden. Dit in combinatie met de vele rampen hypothekeerden het voortbestaan van het Landbouwrampenfonds. Momenteel is er een politiek akkoord binnen de Vlaamse meerderheidspartijen om het Landbouwrampenfonds en het Algemeen Rampenfonds samen te voegen tot het Vlaams Rampenfonds met ingang van 1 januari 2020. Het voorliggende akkoord moet wel nog goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement.

Rol van het Vlaams Rampenfonds

Binnen het nieuwe Vlaams Rampenfonds is er geen tegemoetkoming voor schade aan goederen die kunnen worden verzekerd. Voor landbouwteelten is hagel op dit moment het enige risico waarvoor op de Belgische markt een verzekering wordt aangeboden. De landbouw- én verzekeringssector wordt met een premiesubsidie echter gestimuleerd om vanaf 2020 te voorzien in een brede weersverzekering die meerdere klimatologische risico’s dekt. Om de markt te laten groeien voorziet men een overgangsperiode van 5 jaar waarin een tegemoetkoming uit het Vlaams Rampenfonds bij teeltschade door ongunstige weersomstandigheden volledig wordt afgebouwd (zie verder). Uitzondering hierop is een tussenkomst wanneer de verzekeraars - als gevolg van uitzonderlijke klimatologische omstandigheden (eens om de 30 jaar) - samen meer dan 100 miljoen euro moeten vergoeden. In dit geval zal de overheid een rol als herverzekeraar opnemen. Dit is een belangrijk instrument om de premies betaalbaar te houden. .

Private verzekering

Wanneer men bij teeltschade niet langer kan rekenen op het (Landbouw)rampenfonds, komt de brede weersverzekering als alternatief in zicht. Om de polissen betaalbaar te houden werd bij de overheid om een subsidie gevraagd. Dit moet de verzekeringsmaatschappijen ook stimuleren om deze nieuwe markt aan te boren en de prijs te drukken door de concurrentie te laten spelen. De overheid garandeert dat op 30 september 2019 de erkende, gesubsidieerde verzekeringen bekend zullen zijn.

Een polis kan erkend worden indien deze schade door ongunstige weersomstandigheden dekt. Hieronder wordt verstaan: vorst, storm en rukwinden, hagel, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte. Bovendien moet de verzekering beschikbaar zijn voor alle open teelten en moet men zich voor 12 maanden verzekeren. Vanaf een dekking van 20% inkomensverlies of meer - ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde - is een subsidiëring van de verzekeringspremie mogelijk. Tegemoetkomingen bij schade kleiner dan 20% kunnen ook, maar dit deel van de verzekering is niet subsidiabel. Omdat we hier te maken hebben met private verzekeringen, zal men uitbetalen op basis van de criteria die zijn opgenomen in de erkende polissen. Erkenning van een ramp door de overheid is dus niet meer nodig om op uitbetaling te kunnen rekenen.

Snel instappen wordt gestimuleerd

De overheid stimuleert de telers om snel in te stappen door 65% premiesubsidie (exclusief belastingen) te garanderen tijdens de eerste drie jaar. Areaal dat tijdens deze eerste drie jaar verzekerd werd, blijft verzekerd van deze 65% subsidie tot en met 2026. Areaal dat na deze eerste drie jaar bijkomend wordt verzekerd, ontvangt maximaal 65% premiesubsidie pro rata de nog beschikbare middelen. Startende telers genieten van dezelfde regeling, ongeacht het jaar van vestiging en zijn dus een premiesubsidie van 65% gegarandeerd voor de percelen die ze de eerste drie jaar privaat verzekeren met een brede weersverzekering. In 2025 staat een evaluatie van het systeem gepland zodat men, waar nodig, kan bijsturen. Het beschreven reglement geldt daarom slechts tot en met 2026.

Uitdoving tegemoetkomingen door het Rampenfonds

Gedurende de overgangsperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 is er alsnog een gedeeltelijke vergoeding mogelijk voor schade aan teelten die niet verzekerd werden, maar die in principe wel verzekerd konden worden door een brede weersverzekering.

Wegens de regels op staatssteun moeten telers zelf al minstens een deel van hun areaal verzekeren om aanspraak te kunnen maken op deze tegemoetkoming. Als de teler minstens 25% maar minder dan 50% van zijn totale teeltareaal verzekerd heeft, bedraagt het vergoedingspercentage voor de schade aan niet-verzekerde teelten maximaal 40% en wordt dat percentage jaarlijks verlaagd tot uiteindelijk 0% in 2025 (zie tabel). Als de teler minstens 50% van zijn totale teeltareaal verzekerd heeft, bedraagt het vergoedingspercentage voor de schade aan niet-verzekerde teelten maximaal 80%, wat eveneens jaarlijks verlaagd wordt. Verdere informatie  over de procedure die men zal toepassen, is nog niet beschikbaar.

Tabel 1. Maximale tegemoetkoming vanuit het Vlaams Rampenfonds voor schade aan niet verzekerde teelten bij erkende ramp

Areaal privaat verzekerd> 25% - < 50%> 50%
Jaar 140%80%
Jaar 232%64%
Jaar 324%48%
Jaar 416%32%
Jaar 58%16%
Jaar 60%0%

 

Consulenten

Meer informatie

Sector: