Boerenbond neemt juridische stappen tegen Stikstofakkoord

Ondanks het feit dat het Stikstofdecreet van de Vlaamse Regering afgeklopt werd, blijven Vlaamse landbouwers vandaag nog steeds in de kou staan. Het gebrek aan toekomstperspectief en rechtszekerheid blijft uit en dus is Boerenbond genoodzaakt zijn leden te verdedigen via een gerechtelijke procedure. 

In maart dit jaar bereikte de Vlaamse Regering een Stikstofakkoord. Dit akkoord zou de Vlaamse landbouwers richting moeten geven en eindelijk een einde maken aan de onzekerheid die het ondernemerschap in de sector nu al jaren in de kiem smoort. Het tegendeel is echter waar: het akkoord bevat fundamentele gebreken en werd nog steeds niet vertaald in concrete decreten of uitvoeringsbesluiten. Dit akkoord had de mogelijkheid om via extern salderen en de verhoging van de vergunningsdrempel perspectief te bieden aan onze landbouwers, maar we stellen vast dat er tot op vandaag nog geen enkele stap is gezet om deze mogelijkheden te onderzoeken.  

Boerenbond trekt naar de rechtbank op basis van vier sterke argumenten. Ten eerste hanteert men in de modelberekeningen van het akkoord verouderde emissie- en depositiegegevens en worden niet alle emissiebronnen van stikstof correct meegerekend. Daarnaast is dit Stikstofakkoord een inbreuk op het eigendomsrecht van de getroffen landbouwers (denk maar aan de nulbemesting en de rode lijst). Ook de ongelijke behandeling van stikstofemissies uit landbouw en industrie is niet te rechtvaardigen, net als het feit dat men onvoldoende rekening heeft gehouden met de 20 000 bezwaarschriften die ingediend werden naar aanleiding van het ontwerp PAS van vorig jaar. 

“Deze vier argumenten zijn niet nieuw, we hebben ze keer op keer uitgelegd en gemotiveerd bij onze beleidsmakers”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Het is jammer dat we moeten overgaan tot juridische stappen om ervoor te zorgen dat onze landbouwers krijgen waar ze nu al zo lang op wachten: toekomstperspectief en rechtszekerheid.”

De procedure bij de Raad van State werd op dinsdag 30 mei 2023 door Boerenbond ingezet bij de Raad van State. Boerenbond hoopt dat het niet nodig zal zijn om deze rechtszaak volledig te voltooien om te kunnen bereiken wat onze boeren beloofd is: rechtszekerheid en toekomstperspectief. Het is aan de Vlaamse Regering om haar taken in dit dossier ernstig te nemen en over te gaan tot concrete acties.