Biocidenregister nu ook voor dierlijke productie

Vanaf 11 februari 2024 is dit biocidenregister voor de primaire plantaardige productie licht gewijzigd en ook doorgetrokken naar de dierlijke productie.

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om ongewenste organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen. Samen met gewasbeschermingsmiddelen vallen biociden onder de noemer van pesticiden. Het verschil is dat gewasbeschermingsmiddelen specifiek de bescherming van gewassen nastreven. In de land- en tuinbouw worden biociden gebruikt als ontsmettings- en reinigingsproducten of als producten ter bestrijding van insecten en ongedierte.  

Open en gesloten circuit biociden 

Biociden worden ingedeeld in producten voor een gesloten circuit en een open circuit. Producten met een hoog risico voor mens, dier of milieu zijn ingedeeld in het gesloten circuit. Deze biociden kunnen giftig, kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting zijn. Daarom zijn deze biociden hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers. Op land- en tuinbouwbedrijven wordt frequent gebruikgemaakt van biociden, waarvan er ook heel wat behoren tot het gesloten circuit. Het gaat dan over ontsmettingsmiddelen (serres, water, stallen, gebouwen, klein materiaal), rodenticiden (ratten- of muizenvergif), aanzuringsmiddelen voor water, reinigingsproducten voor melkinstallaties, klauwverzorgingsproducten, dipmiddelen en insectenbestrijdingsmiddelen voor stallen of serres. Soms zijn er alternatieven beschikbaar die ingedeeld zijn in het open circuit, maar dat is niet voor alle producten het geval. Tot het open circuit behoren biociden waaraan minder risico’s verbonden zijn en waarvoor gebruikers geen persoonlijke beschermingsmiddelen hoeven te dragen. Om na te gaan of producten tot het gesloten of open circuit behoren kan men deze zoekmachine raadplegen.  

Biocidenregister 

In de primaire plantaardige productie moet men al sinds augustus 2014 een biocidenregister bijhouden. Dit is ook in de checklist van het FAVV voor primaire plantaardige productie alsook in de lastenboeken van Vegaplan opgenomen. Vanaf 11 februari 2024 is dit biocidenregister voor de primaire plantaardige productie licht gewijzigd en ook doorgetrokken naar de dierlijke productie. Zowel in de dierlijke als de plantaardige sector moet een register opgesteld worden over het gebruik van biociden type 3, 4 en 18, zowel van het open als het gesloten circuit. Dit register moet men gedurende 5 jaar bijhouden en wordt binnen de 7 dagen na het gebruik van een biocide aangevuld.  

 

Tabel

Dit register bevat gestructureerd volgende gegevens:  

1° het type en de identificatie van de behandelde uitrusting en oppervlakken, zoals machines, palletkisten en andere recipiënten, opslageenheid, voertuigen, of infrastructuur; 
2° de gebruiksdatum; 
3° de volledige handelsnaam van het aangewende biocide en zijn toelatingsnummer; 
4° de gebruikte dosis; 
5° de wachttijd indien van toepassing (enkel voor dierlijke productie).

Het biocidenregister voor de primaire plantaardige productie kent dus een kleine versoepeling doordat nu enkel de biociden type 3, 4 en 18 geregistreerd moeten worden. Wel moet nu ook het toelatingsnummer van het aangewende biocide mee geregistreerd worden.  

De veehouder (voor activiteiten die niet onder Vegaplan vallen) was voorheen niet verplicht een biocidenregister bij te houden, maar moest zich wel eenmalig registreren als gebruiker van biociden en moest wel een volledig zicht hebben op de gebruikte biociden op het bedrijf (b.v. door het bijhouden van etiketten). Enkel biociden vergund voor gebruik in België mogen gebruikt worden (toelatingsnummer XXXXB of BE20XX-XXXX of NOTIFXXX of XX//IP). 

In de Taksforce administratieve vereenvoudiging, naar aanleiding van de boerenprotesten, pleit Boerenbond voor een sterke vereenvoudiging van het biocidenregister.  

Verplichte registratie gebruiker 

De registratie als gebruiker van biociden uit het gesloten circuit is verplicht. Dit kan je doen op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Een geregistreerde gebruiker voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot het gebruik die gesteld worden in de registratie, de toelatingsakte of de samenvatting van de productkenmerken van elk biocide die hij in zijn bezit heeft. Een geregistreerde gebruiker koopt een biocide ingedeeld in het gesloten circuit enkel bij een geregistreerde verkoper. Vroeger kreeg men jaarlijks een herinnering via mail van de federale overheid om je status als gebruiker voor het einde van een kalenderjaar te bevestigen. Vanaf 2023 volstaat het om slechts eenmalig te registreren als gebruiker uit het gesloten circuit en hoeft dit niet meer jaarlijks herbevestigd te worden. 

Risico’s beperken 

Hoewel biociden doeltreffend zijn om ongewenste organismen te bestrijden, kunnen ze een risico vormen voor de gezondheid en het milieu. Daarom is het belangrijk jezelf en je werknemers goed te beschermen en biociden op een correcte manier te gebruiken, te bewaren en te verwijderen. Op het etiket vind je de belangrijkste informatie over de gevaren en risico’s van het product. De gevaarsymbolen tonen welke gevaren een product inhoudt en de gevaaraanduidingen beschrijven de ernst van die gevaren en de omstandigheden waarin ze voorkomen. In de veiligheidsaanbevelingen lees je hoe je de risico’s kan beperken en wat je moet doen bij een ongeval.