Voedsellandschap: verkenning en participatietraject

De open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. Daarom is een doordachte invulling ervan belangrijk. Hoewel grond een duidelijke bestemming heeft, zoals land- en tuinbouw, wil het Innovatiesteunpunt, in opdracht van de VLM, nagaan of, en hoe er op landbouwgrond meer kan gebeuren dan enkel voedselproductie.

De link tussen de land- en tuinbouwers, producenten van voedsel, en de buurtbewoners, de consumenten, verdient versterking. Maar ook op vlak van andere thema’s kan de landbouw(er) gewenste invulling geven.  Het concept ‘voedsellandschappen’ kan daar toe bijdragen.

Er is geen wel afgelijnde definitie voor Voedsellandschappen. Wel is er een zeer duidelijke band met de landbouw, op zich al een verzamelnaam van een waaier aan bedrijfstypes en productievormen. Ook gaat het om een duidelijk afgebakend gebied. Open ruimte staat centraal. Kenmerkend voor een voedsellandschap is de samenwerking tussen land- en tuinbouwers onderling, en tussen de landbouwers en andere actoren. En verder wordt een voedsellandschap getypeerd door een multifunctionele invulling. Ook hier een brede waaier aan mogelijkheden. Het feit dat zowel de landbouw als de multifunctionele invulling dynamische processen zijn en ook mens en maatschappij veranderen, zal van een voedsellandschap een bindend initiatief maken dat voortdurend in beweging blijft.

Voedsellandschap in kaart

Boerenbond wil in kaart brengen hoe de verschillende actoren naar het concept ‘voedsellandschap’ kijken en welke kansen en bedreigingen de betrokken actoren zien. En wie zijn die actoren? Wat verwacht elk van hen en wat is de gemeenschappelijke doelstelling die hen bindt?

2 proeftuinen: Zwijndrecht & Kouter Asse-Wemmel

Het landbouwgebied in Zwijndrecht en op de Kouter Asse-Wemmel zijn de twee proeftuinen waar een jaarlang, op maat van het gebied, in overleg met de diverse lokale actoren gezocht wordt naar wat hen bindt. Door samen een actieplan uit te tekenen kan stap voor stap meerwaarde gecreëerd worden voor de land- en tuinbouwers én voor hun sympathisanten. Via grote en kleine inspanningen groeien boer en buur(t) naar elkaar.

Het project is geslaagd als:

  • duidelijk is wat de creatie van een voedsellandschap remt of stimuleert, hoe je betrokkenen rond de tafel brengt en hoe je ze samen een gedragen idee laat uitwerken.
  • diverse partners zich engageren om samen van de open ruimte een gebied te maken waar voedselproductie een stap(je) verder gaat dan wat gangbaar is. En dit, met erkenning van en respect voor elkaars wensen en grenzen.
  • we uit de 2 ‘proeftuinen’ lessen trekken en wat we geleerd hebben ter beschikking stellen aan andere locaties. Het project bezorgt hen zo inspiratie en tips.

Projectinfo

Programma

Vlaamse Landmaatschappij

Periode

01/09/2020 - 31/08/2021