Europese ambities voor Vlaamse biosector

In het kader van de ‘Farm to Fork’-strategie heeft Europa voor de biosector de ambitieuze doelstelling van 25% van het Europese areaal als bio te exploiteren tegen 2030. Deze algemene doelstelling houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden en eigenheid van de landbouw in de individuele lidstaten. Niet iedere lidstaat is in staat om het doel van 25% bio-areaal te halen in 2030. Voor Vlaanderen formuleerden Boerenbond, ABS en BioForum een alternatieve, gelijkwaardige doelstelling.

Het bio-areaal in Vlaanderen beslaat momenteel 1,6% van het totale landbouwareaal. Het gemiddelde bio areaal voor de EU landen bedraagt ca. 9%. Binnen Vlaanderen zou het niet noodzakelijk een goede keuze zijn om voor een snelle groei naar 25% bio areaal te willen gaan tegen 2030.

De bestaande primaire biosector vreest dat een geforceerde groei van de bioproductie zal leiden tot een prijsdaling en dus ook een rendementsdaling van de biobedrijven. “Dat kan geenszins de bedoeling zijn. Dit maakt dat we met een groei van de bio productie ons vooral moeten richten op de gestage groei van de bio consumptie. De bio keten moet zich verder ontwikkelen en dat via een duurzame groei die alle ketenpartijen de kans geeft om een rendabele bedrijfsvoering te hebben.”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Daarom ontwikkelden Boerenbond, ABS en Bioforum een visienota voor een Vlaamse biosector met 5 specifieke doelstellingen op maat. Deze 5 doestellingen zijn: 5% of 30.000 ha bio areaal, 5% omzetwaarde in de gezamenlijke dierlijke producties, 5% biobedrijven tegen eind 2027, 5% volume van de bioconsumptie en tenslotte 5% bio aandeel in de overheidscatering tegen eind 2027.

Op een persconferentie op 17 juni in Diksmuide stelden Boerenbond, ABS en BioForum deze visienota, samen met het biojaarrapport voor. Boerenbond, ABS en BioForum willen zo bijdragen aan de groei van de biologische productie in Vlaanderen op een snelheid die ook voor Vlaanderen behapbaar blijft. De visienota is beschikbaar via deze link.

De persconferentie vond plaats in het bijzijn van minister van landbouw Jo Brouns. Minister Brouns werkt momenteel aan een nieuw strategisch plan bio dat tegen voorjaar 2023 moet afgerond zijn.