Boerenbond: plan van aanpak varkenscrisis

Korte- en langetermijnmaatregelen

De ongekend diepe crisis in de varkenssector treft varkenshouders bijzonder diep en lang. Daarom stelt Boerenbond een plan van aanpak voor om - met een combinatie van korte en lange termijnmaatregelen - de sector door de crisis te loodsen. Met dit plan wil Boerenbond de politiek en de keten bewegen tot concrete actie zodat er eindelijk een glimp van perspectief komt voor de Vlaamse varkenshouders.

Met het recent opduiken van Afrikaanse varkenspest in Italië diept de  varkenscrisis  zich verder uit.  "Verliezen stapelen zich op en er is een acuut gebrek aan liquiditeit op de bedrijven om de komende maanden door te komen. Het is duidelijk dat de oplossing voor de crisis uiteindelijk uit de markt moet komen, maar het uitblijven van een perspectief bedreigt de fundamenten van onze varkenshouderij", zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond.

Blijvende roep voor liquiditeitsondersteuning

"Het is de bedoeling om te komen tot een robuustere Vlaamse varkenshouderij die de uitdagingen van een steeds diversere markt oppakt. Op langere termijn zijn structurele maatregelen nodig om het onevenwicht in de markt aan te pakken, maar eerst moet op korte termijn alle aandacht gaan naar liquiditeitsondersteuning", gaat voorzitter De Becker verder.
De rekeningen staan op vele plaatsen al weken, maanden zwaar in het rood. Boerenbond roept daarom alle politieke niveaus opnieuw op om de Vlaamse varkenssector hierin te ondersteunen. Door de recente uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Italië, neemt ook binnen Europa de roep voor inzet van crisismiddelen toe. "Ook de afnemers en verkopers van varkensvlees moeten beseffen dat de situatie meer dan alarmerend is. We rekenen ook op dat vlak op ondersteunende maatregelen en solidariteit vanuit de keten."

Structurele maatregelen voor aanpak stikstof en dierenwelzijn

De Vlaamse varkenssector staat voor twee belangrijke transities: stikstof en dierenwelzijn. Voor de Vlaamse varkenssector zorgt de aanslepende stikstofdiscussie voor een moordende onzekerheid voor vele bedrijven. Voor een aantal varkensbedrijven die straks geen toekomst meer hebben omwille van hun stikstofimpact op aanwezige habitats, vraagt Boerenbond snel - dat wil zeggen voor er duidelijkheid is over het definitieve stikstofkader - te starten met een gebiedsgerichte uitkoopregeling. 

Alhoewel zulke gebiedsgerichte uitkoopregeling slechts een  beperkte  impact zal hebben op de marktwerking, zal het opkopen van varkensbedrijven met de grootste impact zowieso de toekomstige taakstelling van de varkenssector in het stikstofdossier haalbaarder moeten maken. 

In overleg met de sector moet vastgelegd worden aan welke condities en voor welke specifieke doelgroep dergelijke gebiedsgerichte opkoopregeling wordt aangeboden. Om de stikstoftransitie te kunnen maken rekent de sector de komende jaren bijkomend op een ruim transitiefonds bovenop het VLIF.  Eenzelfde Europees transitiefonds moet de sector helpen om ook de uitdagingen op een ander vlak, nl. dat van dierenwelzijn in de Europese Farm to Fork Strategy, aan te gaan.