PAS-Partout Melkvee

pas partout melk

De veehouderij is verantwoordelijk voor een groot deel van de ammoniakemissie in Vlaanderen. Deze emissie kan leiden tot vermesting en verzuring waardoor ecologische processen en natuurlijke kringlopen verstoord worden.

De programmatorische aanpak stikstof (PAS) moet dit probleem helpen ondervangen. Actueel zit het ontwerp van de PAS in openbaar onderzoek.

In de ontwerp-PAS stelt men voor de rundveesector als sectordoelstelling tegen 2030 een ammoniakemissiereductie van 15% ten opzichte van 2015 voorop. Gelet op feitelijke evoluties sedert 2015, wordt in het ontwerp-PAS een doorrekening gemaakt naar de actuele situatie (2019) hetgeen neerkomt op een actuele reductietaakstelling van 23,7% voor melkvee.

Men legt op om op sectorniveau tegen eind 2025 halfweg te zijn met deze taakstelling. Volgens het ontwerp-PAS moet elk rundveebedrijf een minimale inspanning leveren, wat er op neerkomt dat elk bestaand bedrijf een maatregel uit de PAS-lijst moet toepassen om een minimale reductie van 5% te realiseren.

Dit stelt de melkveehouderij voor grote uitdagingen:

  • Er is onvoldoende kennis over reductietechnieken en hoe ze toe te passen in de melkveesector
  • Er zijn bijzonder weinig reducerende technieken en bestaande technieken zijn niet breed toepasbaar.
  • Er is weinig tot geen innovatie mogelijk, met als gevolg dat er geen nieuwe technieken erkend worden.

Hoe gaat dit project dat doen?

Boerenbond wil met de doelgroep melkvee, ook de biologische, aan de slag gaan om hen te sensibiliseren en te informeren rond de “erkende” PAS-technieken en -maatregelen, zowel voor nieuwe als bestaande stallen.

In dit project zullen beurzen, thematische uitwisselingsmomenten, buitenlandse innovatietrips, ea. georganiseerd worden.

Als resultaat beogen we een melkveesector die klaar staat om de uitdagingen van de toekomst geïnspireerd en geïnformeerd aan te pakken en die de nodige reductiedoelstellingen behaalt.

Projectinfo

Programma

Demonstratieprojecten

Periode

1-4-2023 - 31-3-2025
elfpo