Veehouders toeren bij ammoniakreducerende staltechnieken

De nood aan innovatieve maatregelen voor het inperken van ammoniak- en methaanemissies is hoog. Met het project 'RAMBO' wil Boerenbond snel haalbare oplossingen aanreiken. In een eerste 'Tour de Boer' namen we samen met de projectpartners 15 veehouders mee naar twee varkensstallen waar innovatieve technieken draaien die succesvol emissies helpen beperken. We leerden bij over dagontmesting en het Total Circulair Farm Concept, een spoelsysteem voor mestputten. 

Op dinsdag 6 februari vond de eerste editie van ‘Tour de Boer’ plaats. Met een groep veehouders uit Brabant, Antwerpen Limburg en West-Vlaanderen gingen we langs bij de Hoeve Innovatie en bij Meulendijks Varkensbedrijf B.V. om systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking te zien. Vooral de dagontmestingstechniek werd positief onthaald. Elke deelnemer gaf in de evaluatie aan dat ze overwegen om deze techniek toe te passen op hun eigen veebedrijf.

Tour de boer
Dagontmesting
Dagontmesting

In de ‘Stal van de Toekomst’ deelde veehouder Hans Verhoeven zijn gebruikservaring met dagontmesting. Dit is een computergestuurd systeem om dagelijks alle mest onder de dieren te verwijderen.

Hoe werkt het?

Van nature heeft het varken een bewust mestgedrag. Door het hok goed in te richten zal het varken gebruik maken van de ingerichte mestplek. En via een vaste en stabiele voersamenstelling kan je de mestconsistentie optimaal houden. Via dagontmesting is er minder hokbevuiling, wat leidt tot minder emissies.

Voordelen
  • Emissiereductiepotentieel: Tussen de 60 en 85% ammoniakreductie en 90% methaanreductie
  • Extra voordelen: Gezondere lucht bij de dieren verhoogt het welzijn en de gezondheid van de dieren. Dit resulteert dan weer in hogere groei, minder slachtafwijkingen, geen antibioticumgebruik en minder vaccinaties.
  • Feedback van de veehouders: varkenshouders gaven na de uitleg en demo van de techniek aan dat ze het systeem overwegen omdat het emmissiereductiepotentieel hoog is, er nog bijkomende voordelen zijn en het systeem makkelijk toepasbaar is in hun eigen stal. 
Aandachtspunt

Het is belangrijk om rekening te houden met de afmetingen van de spoelgoot, zodat alle mest weggespoeld kan worden. De afmetingen zijn afhankelijk van de huidige situatie in de stal. Door dagontmesting blijft de meeste methaan nog in de mest zitten, waardoor een combinatie met vergisting voordelig is.

Total Circulair Farm concept - spoelsysteem

Bij Meulendijks Varkensbedrijf B.V. konden de deelnemers in de praktijk kennismaken met het Total Circulair Farm Concept, een innovatief spoelsysteem. William Meulendijks gaf een rondleiding.

Hoe werkt het?

In een afgesloten systeem worden mestputten actief gevuld met geurloos water uit mestbewerking om zo de vorming van emissies te voorkomen. Vervolgens wordt de mest gescheiden door een Decanter, die speciaal is ontworpen om fosfaat af te voeren in de dikke fractie terwijl stikstof behouden blijft. Met behulp van biologische mestbewerking wordt het nitrificatie- en denitrificatieproces geactiveerd om stikstof in de mest om te zetten naar onschadelijk stikstofgas.

Voordelen
  • Emissiereductiepotentieel: ca. 85% ammoniakreductie
  • Extra voordelen: beter stalklimaat voor mens en dier, wat zich terugbetaalt in betere technische resultaten, meer werkplezier en sociale acceptatie
  • Feedback van de veehouders: varkenshouders gaven na de uitleg en demo van de techniek aan dat ze het systeem makkelijk toepasbaar zien in hun eigen stal en dat het betaalbaar is
Aandachtspunt

Het is belangrijk om rekening te houden met de afmetingen van de spoelgoot, zodat alle mest weggespoeld kan worden

Total circulair farm concept
Total circulair farm concept
Project RAMBO

‘Tour de Boer’ is een initiatief van het project ‘RAMBO’ dat maatregelen en technieken wil ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om zelf hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management. Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn worden bekeken.

Rambo logobanner