dfd

Vijf winnende innovatieve projecten voor minder stikstof

9 november 2023

Boerenbond investeert de komende twee jaar een half miljoen euro in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die zorgen voor een sterke daling van de stikstofuitstoot door landbouw. De winnende bedrijven komen uit Geel, Ieper en Merelbeke en worden aangevuld door twee bedrijven uit Nederland. Zij krijgen komende twee jaar financiële steun voor hun ingediend project.

Boerenbond wil zelf zoeken naar oplossingen voor de stikstofuitdagingen en lanceerde daarom begin 2023 een oproep naar bedrijven en instellingen met vooruitstrevende ideeën hierrond. Het gemeenschappelijk doel van elk van die aangemelde ideeën is emissiereductie. In 2024, 2025 en 2026 zal dezelfde oproep opnieuw gelanceerd worden. Zo wil Boerenbond in totaal een zestiental projecten financieel ondersteunen met in totaal twee miljoen euro.

Ondersteuning

Elk project krijgt voor 50 procent financiële steun, met een maximum van 125.000 euro. Daarnaast worden de geselecteerde bedrijven ondersteund door de experten van Boerenbond, die hen ook in contact brengt met het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). De financiële steun moet dienen voor bijkomende onderzoeken of metingen die tot een mogelijke erkenning van de techniek als reductiemaatregel moeten leiden.

Winnaars dit jaar

De ingezonden concepten werden weerhouden op basis van financieel-technische haalbaarheid voor de landbouwer, het innovatieve en integraal duurzaam karakter, het daadwerkelijke reductiepotentieel en de brede toepasbaarheid binnen de Vlaamse landbouw.

Detricon en Maenhout uit Merelbeke zetten in op een tweedelige oplossing. Enerzijds beperken ze stikstofemissies tijdens de mestopslag en anderzijds zetten ze de gerecupereerde ammoniak in als meststof. De dagverse mest wordt nog voor opslag behandeld met een ammoniakale stikstof verlagende techniek. In zijn totaliteit zorgt dit voor 10 tot 40 procent emissiereductie en een terugwinning van minstens 75 procent.

fgf
dfd

Vermeulen construct en Anders Beton uit Ieper ontwerpen met hun project ‘WellFareCalf” een systeem waarbij mest en urine in de vleesveestal niet met elkaar in contact komen. Door dit contact te vermijden, wordt de vorming van ammoniak tegengehouden. Dit zorgt niet alleen voor het aanzienlijk terugdringen van ammoniak, maar vermindert eveneens de geurbelasting van de stal.

Van den Plas uit Geel is een stalinrichter voor de varkenshouderij. Ze krijgen ondersteuning voor hun project rond een mestbak voor kraamopfokhokken met vrije uitloop. Dankzij dit systeem kan het kraamhok meteen fungeren als opfokhok zodat de biggen na het spenen in hun vertrouwde omgeving blijven. Door de onderkant van de mestbak te koelen kan een uitstootreductie van 70 tot 80 procent gerealiseerd worden.

dfd
dcdc

Lely uit Maassluis (Zuid-Holland) is een producent melk-, voer- en mestrobots voor melkveebedrijven. Hun project heeft een gelijkaardige insteek als Vermeulen construct, waar voor gezorgd wordt dat urine en mest niet met elkaar in contact komen. Bij Vermeulen gaat het over een systeem onder de roostervloer van de kalveren en bij Lely wordt de mest op de roostervloer afgevoerd via een mestverzamelrobot. Naar huidige metingen wordt op stalniveau een gemiddelde reductie van 77 procent bereikt bij melkvee.

Kamplan uit Boxtel (Noord-Brabant) is specialist in voersystemen en mestverwerking. Ze krijgen steun voor het ‘Total Circulair farm concept’ in de varkenssector. Het concept is vergelijkbaar met een toilet in een woonhuis. Er wordt een ammoniak- en geurvrije vloeistof uit biologische mestverwerking toegevoegd en de verdunde mest kan op zeer regelmatige basis weggespoeld worden. Door minder lang blootgesteld te worden aan de open lucht, is er veel minder kans om te vervliegen. Dit leidt bij alle categorieën varkens tot 85 procent ammoniakreductie.

Bron: tekst/foto’s Tom Dewanckele.

fvfv