Omdenken - kringlopen sluiten door samenwerking!

De huidige situatie in de landbouw maakt ondernemen in het Leadergebied moeilijk. Het sluiten van kringlopen door samenwerking biedt mogelijkheden om te werken aan een meer klimaatrobuust bedrijfsmodel maar vraagt tegelijkertijd een nieuwe kijk op de huidige bedrijfsvoering.Werken aan die verandering in denken en handelen is een belangrijk onderdeel van ons project.

Vanuit klimaatscans en een lerend netwerk zetten we een aantal voorbeeldcases op rond het sluiten van kringlopen via samenwerking waarbij we focussen op bodem, water en(poly-)teelten. Via laagdrempelige events en vormingsmomenten brengen we de kennis over aller-hande technieken en samenwerkingsmogelijkheden op een zo laagdrempelig mogelijke manier tot bij alle landbouwers.

Geleerde lessen worden door de deelnemers aan de praktijkcases gedeeld met hun collega’s tijdens een symposium. Berekende voorbeelden, concrete tips en tricks en de ervaringen van deze sterke ambassadeurs bieden tastbare handvaten aan alle boeren in het gebied.

Ons doel: iedereen doen OMDENKEN!

Waarom is dit project interessant?

Onze focus is minder gericht op begeleiding van individuele bedrijven omdat we vanuit het collectief denken de zaken willen aanpakken.

Nieuwe verdienmodellen

We willen landbouwers perspectief bieden door vanuit samenwerking uitdagingen aan te gaan en nieuwe verdienmodellen en toekomstkansen te ontwikkelen. Hierbij denken we aan het sluiten van kringlopen en het inzetten van klimaatrobuuste teelten waarbij we vanuit een aantal praktijkcases aantoonbare – economische en ecologische - resultaten opleveren.

Ambassadeurs 

De trekkers van deze cases treden op als ambassadeurs en dragen het verhaal uit naar hun achterban. Vanuit deze verhalen zetten we het kringloop-denken als stap naar transitie in bedrijfsvoering in gang binnen de regio.

Projectinfo

Programma

Leader

Periode

1-1-2023 -30-6-2025
Omdenken logo's