Op deze pagina vind je alles over hoe wij bij Boerenbond omgaan met jouw privacy. Wil je  daarnaast weten wat de voorwaarden bij het gebruik van onze website zijn, klik dan op de link hier onder:

Gebruikersvoorwaarden                            

Heb je toch nog een vraag, neem dan contact met ons op via mail


 

Privacy

Deze website wordt beheerd door Boerenbond & Landelijke Gilden, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@boerenbond.be.

Boerenbond & Landelijke Gilden (verder in deze verklaring ook “wij” of “ons”) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we u informeren over ons beleid aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via onze website of in het kader van onze activiteiten aan ons verstrekt.

Tot ‘Boerenbond & Landelijke Gilden’ behoren onderstaande organisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevens die worden ontvangen:

Boerenbond vzw., Diestsevest 40, 3000 Leuven, ingeschreven met het ondernemingsnummer 676 461 073.

Landelijke Gilden v.z.w., Diestsevest 40, 3000 Leuven, ingeschreven met het ondernemingsnummer 410 028 601.

Agrocampus v.z.w., Diestsevest 40, 3000 Leuven, ingeschreven met het ondernemingsnummer 450 641 907.

Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland v.z.w., Diestsevest 40, 3000 Leuven, ingeschreven met het ondernemingsnummer 443 086 793.

Plattelandsklassen v.z.w., Diestsevest 40, 3000 Leuven, ingeschreven met het ondernemingsnummer 0434.365.505.

Ländliche Gilden Verein für Bildung, Dor fund Land v.z.w., ingeschreven met het ondernemingsnummer 822 574 846.

Landwirtschaftliches Schulungszentrum Grunen Kreise Agrafrauen und Ländliche Gilder v.o.e.,ingeschreven met het ondernemingsnummer 438 299 448.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van leden of wijzigingen in de wetgeving. We raden u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig na te kijken. Belangrijke  wijzigingen zullen via onze websites worden aangekondigd.

Deze versie van de privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 juli 2022.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van Boerenbond & Landelijke Gilden, waaronder de diensten die hij aanbiedt via zijn websites (www.boerenbond.be; www.landelijkegilden.be; www.agrocampus.be; www.innovatiesteunpunt.be; www.plattelandsklassen.be; www.bauernbund.be).

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Boerenbond & Landelijke Gilden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Boerenbond & Landelijke Gilden bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Daarnaast verzamelen en bewaren ook de afdelingen van Boerenbond & Landelijke Gilden gegevens van leden en van niet-leden in het kader van hun activiteiten (bv. fiets- of wandeltochten, lezingen, cursussen en opleidingen etc.). Voor het beheer van deze gegevensbestanden treden de afdelingen zelf op als verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over de gegevensverwerkingen op lager niveau kan u terugvinden op de verschillende websites van de afdelingen.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie op drie manieren:

1. Door u bezorgde informatie

Wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden/campagnes of diensten aanvraagt waarvoor een registratie is vereist (zoals o.m. de ontvangst van onze nieuwsbrieven, de formulieren om lid te worden of om contact op te nemen) kunnen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

In dat geval verzamelen wij meestal gegevens zoals uw aanspreektitel, uw voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, beroep, lidnummer, bedrijfsspecialisaties en interesses. 

U garandeert dat de gegevens die u aan Boerenbond & Landelijke Gilden meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Boerenbond & Landelijke Gilden mee te delen. Boerenbond & Landelijke Gilden kan u de toegang tot zijn website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

2. Gegevens verkregen van afdelingen

Wanneer onze afdelingen gegevens verzamelen in het kader van hun activiteiten, dan kunnen zij gegevens van nieuwe leden invoeren en aanpassen in onze centrale ledendatabank. Afdelingen kunnen ons eveneens gegevens bezorgen van leden en niet-leden in verband met hun deelname aan activiteiten, zoals bv. recreatieve tochten, vormingsinitiatieven, dienstverlening, voorlichting, .

In dat geval verzamelen wij meestal gegevens zoals uw naam, voornaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, waar u lid wenst te worden en uw interesses.

3. Automatisch verkregen informatie

Wanneer u op onze website surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over de webpagina’s die u bekijkt, de producten die u interesseren enz. Deze informatie identificeert u niet rechtstreeks, wat betekent dat wij aan de hand van de informatie van cookies niet kunnen zien wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met informatie die we van u hebben gekregen op het moment dat u ons deze bezorgt.

Hiervoor verwerken we gegevens zoals uw browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze websites bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Meer informatie hierover vindt u terug in onze Cookieverklaring.

4. Voor welke doeleinden en op welke basis verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Boerenbond & Landelijke Gilden verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • in het kader van het ledenbeheer en om u de voordelen van het lidmaatschap toe te kennen (zoals bv. de toegang tot onze ledenactiviteiten of dienstbetoon, kortingen, deelname aan de Plattelandsacademie, deelname aan Open Tuinen, etc.);
 • om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen;
 • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (zoals bv. via nieuwsbrieven, uitnodigingen, etc.);
 • om u de producten of diensten te leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd;
 • om uw deelname aan wedstrijden of campagnes te registreren;
 • in het kader van projectwerking;
 • om een profiel aan te maken op onze websites;
 • om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten of voor het personaliseren ervan;
 • om analyses en/of historisch onderzoek te verrichten ten einde de dienstverlening te verbeteren en beter aan te sluiten bij uw behoeftes;
 • om ledeninformatie uit te wisselen met onze afdelingen;
 • om deelnemers aan centraal ondersteunde activiteiten te informeren over onze activiteiten; 
 • om u te contacteren in het kader van onze wervings- en selectiedoeleinden;
 • in het kader van de opmaak van een sponsor- of subsidiedossier;
 • in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955;
 • voor het technisch en functioneel management van onze website en om deze te verbeteren en te beveiligen tegen o.a. cyberaanvallen;

Afhankelijk van de dienst die we via onze websites aan u verlenen of de activiteit die we organiseren, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op:

 • uw toestemming gegeven door het invullen van het contactformulier, door de inschrijving op een nieuwsbrief of door de deelname aan een wedstrijd/campagne. In deze gevallen heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken (zie hierover meer onder punt 10 “Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?”).
 • uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bv. wanneer u ons uw (spontane) sollicitatie verzendt of informatie wenst te ontvangen i.v.m. het lidmaatschap.
 • de uitvoering van de overeenkomst, bv. in het kader van uw lidmaatschap of wanneer u deelneemt aan één van onze activiteiten.
 • wettelijke verplichtingen die desgevallend op Boerenbond & Landelijke Gilden rusten (bv. in het kader van subsidiëring).
 • de gerechtvaardigde belangen van Boerenbond & Landelijke Gilden, waaronder het beheren van onze websites, het  informeren van onze leden over onze activiteiten, het uitwisselen van informatie met onze afdelingen, maar ook het identificeren en evalueren van sollicitanten voor een potentiële werkgelegenheid en het bijhouden van een wervingsreserve.

Hoewel de websites van Boerenbond & Landelijke Gilden over het algemeen niet gericht zijn op minderjarigen, streven wij ernaar alleen persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden die onder punt 4 van deze privacyverklaring worden beschreven. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Hun toegang is beperkt tot de mate waarin die nodig is voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • de afdelingen van Boerenbond & Landelijke Gilden: de secretaris van een afdeling (en/of de verantwoordelijke voor de ledenadministratie en zijn back-up) heeft bepaalde toegangsrechten tot de centrale ledendatabank voor de leden van zijn eigen afdeling en kan daarvoor de informatie raadplegen en downloaden voor interne administratieve doeleinden.
 • entiteiten die nauw verbonden zijn aan Boerenbond & Landelijke Gilden, zoals  Logeren in Vlaanderen vzw
 • Ons Zorgnetwerk vzw, organisatie van en voor mantelzorgers en gebruikers, als je bij je interesses kenbaar maakt dat je mantelzorger bent.
 • bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bv. druk-, verzendings-, marketing- en communicatiebedrijven.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • advocaten, adviseurs of verzekeraars: in bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, externe adviseurs of verzekeraars als dat noodzakelijk zou blijken om onze belangen in rechte te verdedigen, om advies te verlenen of ingeval van diefstallen of ongelukken tijdens één van onze activiteiten.
 • overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen doorgeven aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een ander wettig verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 • selectiekantoren in het geval van aanwervingsprocedures.
6. Verwerkt Boerenbond & Landelijke Gilden uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Boerenbond & Landelijke Gilden verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER. Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor Boerenbond & Landelijke Gilden diensten uitvoeren uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgen wij ervoor dat er een voldoende beschermingsniveau wordt voorzien, bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie - artikel 46 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), of dat er andere garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn.

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Boerenbond, Diestsevest 40 – 3000 Leuven.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Boerenbond & Landelijke Gilden verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Bovendien hebben alleen bepaalde personen in dienst van Boerenbond & Landelijke Gilden toegang tot uw persoonsgegevens.

Verder zien wij erop toe dat dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

Ondanks deze maatregelen moet u zelf voorzichtig zijn met het opslaan en/of delen van uw inloggegevens, vooral wanneer u verbinding maakt via onbeveiligde of openbare netwerken.  

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Boerenbond & Landelijke Gilden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Gegevens van onze leden bewaren we minstens zolang zij lid zijn bij ons en gedurende 10 jaar daarna.

Daarnaast kan Boerenbond & Landelijke Gilden gegevens ook bewaren in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955.

9. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De websites van Boerenbond & Landelijke Gilden kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Boerenbond & Landelijke Gilden is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is deze privacyverklaring op die websites van toepassing.

Als u inhoud van op onze website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. Boerenbond & Landelijke Gilden is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze privacyverklaring op die sociale media van toepassing.

10. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

U heeft vooreerst het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Boerenbond & Landelijke Gilden worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan in het algemeen en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden in het bijzonder.

Verder heeft u het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan profilering.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

U kunt Boerenbond & Landelijke Gilden laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kan u kosteloos via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van uw identiteit per post (Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven) of per e-mail (info@boerenbond.be) aan Boerenbond te richten. U kan ook zelf uw gegevens wijzigen door via gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op uw profielpagina en daar uw gegevens zelf te wijzigen.

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u eveneens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via contact@apd-gba.be.

11. Hoe kan u ons contacteren?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

 • via het contactformulier op onze website;
 • via e-mail naar info@boerenbond.be;
 • per post naar Boerenbond, Diestsevest 40 te 3000 Leuven
 • per telefoon op het nummer 016 28 60 00.

 

PRIVACYVERKLARING BOERENBOND VOOR SOLLICITANTEN 

Versie: 01-11-2021 

Deze website wordt beheerd door Boerenbond, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@boerenbond.be

Boerenbond (verder in deze verklaring ook “wij” of “ons”) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we u informeren over ons beleid aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via onze website of in het kader van onze activiteiten aan ons verstrekt. 

Tot ‘Boerenbond’ behoren onderstaande organisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevens die worden ontvangen: 

Boerenbond v.z.w., Diestsevest 40, 3000 Leuven,  
ingeschreven met het ondernemingsnummer 676 461 073 

Centrale van de Landelijke Gilden v.z.w., Diestsevest 40, 3000 Leuven, 
ingeschreven met het ondernemingsnummer 410 028 601 

Agrocampus v.z.w., Diestsevest 40, 3000 Leuven,  
ingeschreven met het ondernemingsnummer 450 641 907 

Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten v.z.w., Diestsevest 40, 3000 Leuven,  
ingeschreven met het ondernemingsnummer 443 086 793 

Plattelandsklassen v.z.w., Diestsevest 40, 3000 Leuven,  
ingeschreven met het ondernemingsnummer 0434.365.505 

Ländliche Gilden Verein für Bildung, Dor fund Land v.z.w. 
ingeschreven met het ondernemingsnummer 822 574 846 

Landwirtschaftliches Schulungszentrum Grunen Kreise Agrafrauen und Ländliche Gilder v.o.e. 
ingeschreven met het ondernemingsnummer 438 299 448 

Groep Boerenbond groepeert meerdere werkgevers en is een netwerk van organisaties en verenigingen. De HR-dienst is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten voor de verschillende organisaties die deel uitmaken van Groep Boerenbond. 

De werkgevers van Groep Boerenbond hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. We behandelen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik. 

Deze privacyverklaring informeert jou als sollicitant over wat Groep Boerenbond doet met de  persoonsgegevens die zij verzamelt en over jouw rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten jij als betrokkene kunt uitoefenen. 

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke 

Boerenbond&Landelijke Gilden (HR-dienst)  
Diestsevest 40 
3000 Leuven  
Personeelszaken@Boerenbond.be 
016 28 62 00 

2. Contactgegevens functionaris gegevensbescherming2 

De functionaris voor gegevensbescherming adviseert Groep Boerenbond inzake de bescherming van persoonsgegevens van de betrokkenen. 

Contact: privacy@Boerenbond.be 

Of privacy@LandelijkeGilden.be 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Groep Boerenbond verwerkt persoonsgegevens die je doorgeeft bij het invullen van het sollicitatieformulier en tijdens de sollicitatieprocedure, al dan niet d.m.v. bestanden (bv. CV, brief), persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e- mail. 

Het gaat om volgende gegevens: 

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, woonplaats, e- mailadres, telefoonnummer) 

 • Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geslacht, geboorteplaats nationaliteit, taal, …) 

 • Rijksregisternummer 

 • Opleiding, loopbaan 

 • Eventueel hobby’s en interesses 

 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn 

 • Andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wettelijke verplichting (bv. uittreksel strafregister) 

 • Eventueel foto’s (bv. pasfoto) 

 • Relevante gegevens en persoonskenmerken voor de selectie van bepaalde functies / profielen waarvoor de werkgevers van Groep Boerenbond samenwerken met een extern assessor (Bron: Extern assessor). 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden zoals beschreven in punt 4. 

4. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt en wat is de verwerkingsgrond? 

Je persoonsgegevens worden door Groep Boerenbond gebruikt voor/om: 

 • het opvolgen van jouw sollicitatie en het selectieproces 

 • de toepassing van een wettelijke verplichting 

 • contact te kunnen opnemen met jou 

 • jouw kandidatuur eventueel te koppelen aan jobopportuniteiten van andere organisaties binnen Groep Boerenbond. Indien je dit niet wenst, volstaat het een mail te sturen naar Personeelszaken@Boerenbond.be 

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de selectieprocedure te kunnen doorlopen. Elke wijziging van persoonsgegevens meld je onmiddellijk en spontaan aan de HR-dienst van Boerenbond & Landelijke Gilden. 

Groep Boerenbond streeft optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van haar informatieplatformen en -gegevenssystemen na. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van Groep Boerenbond, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van Groep Boerenbond vallen. 

5. Wat zijn je rechten als sollicitant? 

Je kunt je persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren, ze laten verwijderen of in bepaalde gevallen de verwerking ervan laten beperken. Je kunt ook een kopie van je persoonsgegevens vragen of de gegevens laten overdragen. 

Wanneer de verwerking van bepaalde persoonsgegevens berust op toestemming, heb je het recht om deze toestemming in te trekken. 

Een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdracht of intrekking van de toestemming, kan gericht worden aan privacy@Boerenbond.be, of privacy@LandelijkeGilden.be met bewijs van je identiteit. 

Een verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging worden beantwoord. 

6. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen (bewaartermijn)? 

Groep Boerenbond bewaart de gegevens voor zo lang nodig is in het kader van jouw sollicitatie. 

7. Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt? 

Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan andere organisaties, met uitzondering van een extern assessor waarmee de werkgevers van Groep Boerenbond samenwerken o.b.v. een overeenkomst. In dat geval wordt je hiervan op de hoogte gebracht. 

Met deze derde partijen/ onderaannemers maakt de groep de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen (zie punt 8.). Groep Boerenbond kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verdere verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen/ onderaannemers. 

Boerenbond verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU. 

Bij het bezoeken van de websites van Boerenbond maken we gebruik van Google Analytics, een webanalyse dienstverlening van Google Inc. Bij het verwerken van deze informatie, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, weten we hoe de websites worden gebruikt en we deze nog verder kunnen verbeteren. Meer info over het privacybeleid van Google vindt u op de website van Google. 

8. Vertrouwelijkheid, beheer en beveiliging 

De werkgevers van Groep Boerenbond verbinden zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van je persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR of AVG) van 25 mei 2016. 

Groep Boerenbond bewaart je persoonsgegevens in beveiligde databases en op papier in afgesloten dossiers, beheerd door de HR-dienst van Boerenbond & Landelijke Gilden, Diestsevest 40, 3000 Leuven of desgevallend bij de verwerker van de persoonsgegevens op externe servers. 

Groep Boerenbond heeft onder andere de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 • Alle werknemers die namens de werkgevers van Groep Boerenbond van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 • Groep Boerenbond stelde een functionaris voor gegevensbescherming aan. 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 

 • We eisen van elke onderaannemer, derde partij of partner waarmee Groep Boerenbond samenwerkt, dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren en de nodige maatregelen nemen conform de GDPR. 

 • De servers en apparaten van onze werknemers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware. 

 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. 

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

Voor meer informatie over de beveiliging van door Groep Boerenbond verzamelde persoonsgegevens, kun je contact opnemen met privacy@Boerenbond.be . of privacy@LandelijkeGilden.be 

9. Klachten 

Bij indruk of aanwijzingen van misbruik of mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan direct contact op met de HR-dienst (Personeelszaken@Boerenbond.be). Je wordt zo snel mogelijk verder geholpen. 

Heb je toch nog vragen of geraak je er niet uit? Dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@Boerenbond.be of privacy@LandelijkeGilden.be 

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacy commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

10. Wijziging privacyverklaring 

Groep Boerenbond kan haar privacyverklaring en haar beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op de website www.Boerenbond.be. Of www.LandelijkeGilden.be 

We adviseren je om de verklaring geregeld opnieuw na te kijken.