Melkveehouders willen beredeneerd en sneller operationeel schakelen

Omdat melkveehouders dagdagelijks beslissingen moeten nemen die een impact hebben op hun bedrijfsresultaat zijn we met een zestal melkveehouders op zoek gegaan naar tools die hen kunnen ondersteunen bij het nemen van die operationele beslissingen.

Rekentools: naar beredeneerd beslissingen nemen

We stellen vast dat:

  • melkprijzen sterk kunnen schommelen doorheen de tijd,
  • de mestdruk per regio sterk verschilt met hoge mestafzetkosten als gevolg,
  • het moeilijk in te schatten is hoe de voederkosten zullen evolueren,
  • er veel variatie is op vlak van ruwvoederkwaliteit en opbrengsten tussen de regio’s.  

Afhankelijk van de uitdagingen en beperkingen waarmee de melkveehouder dagelijks wordt geconfronteerd (bv. ruwvoedertekort, arbeid, mest,…) neemt hij nu al te dikwijls een beslissing op basis van gewoonte maar niet op basis van gefundeerde cijfers. Om dit probleem aan te pakken, wil deze operationele groep een aantal gebruiksvriendelijke webgebaseerde rekentools ontwikkelen die een individuele melkveehouder in staat moet stellen tussentijdse berekeningen te maken op de voor de sector belangrijkste key parameters.

De tools

De groep besliste om met 3 tools verder te gaan, die zich elk op een ander aspect van de melkveehouderij toespitsen.

Inseminatie

Insemineer met het juiste rietje

Deze tool heeft tot doel de melkveehouder te ondersteunen bij het maken van zijn inseminatiestrategie. Er wordt op een eenvoudige wijze aangetoond wat de meeropbrengst kan zijn als een melkveehouder gebruikt maakt van gesekst sperma en gebruikskruisingen. Via deze tool kan de optimale situatie worden gesimuleerd, kortom: betere cijfers zowel technisch als economisch.

Vervanging reforme koe

Deze tool wil de melkveehouder ondersteunen bij beslissingen omtrent zijn vervangingsstrategie. Er wordt op een gemakkelijke wijze berekend hoeveel een (reforme) koe nog minimaal moet produceren om uit de kosten te geraken. Daarbij wordt telkens gerekend naar 2 mogelijke situaties die kunnen voorkomen op het melkveebedrijf. De (reforme) koe kan vergeleken worden met een aankomende vaars die klaarstaat, of er kan berekend worden hoeveel liter melk de koe nog minimaal moet produceren om kostendekkend te zijn. 

Reforme koe
Rantsoenoptimalisatie

Voerwinsttool

Binnen deze tool kan een melkveehouder ondersteuning en inspiratie vinden wat betreft de samenstelling van zijn rantsoenen. Op basis van de huidige samenstelling van het rantsoen en de bijhorende productie- en marktprijzen voor voeders en melk krijgt hij suggesties aangereikt om de voerwinst op zijn bedrijf te verhogen. Is het bij de huidige prijzen bijvoorbeeld voordeliger om de productie op te drijven voor meer voerwinst? Of kan een aanbod voor een goedkoop voermiddel effectief wat extra winst in de marge opleveren? Via de voerwinsttool kan een eerste inschatting gemaakt worden die helpt om te evalueren wat haalbaar is op het melkveebedrijf. Vanuit deze eerste evaluatie kan samen met de voeradviseur op zoek te gaan naar de optimale voerwinst op uw bedrijf. 

Missing link

Deze tools moeten de melkveehouder in staat stellen om sneller en beredeneerder te schakelen bij keuzes op operationeel valk. Ze zijn de missing link tussen andere bestaande tools en boekhoudpakketten. De tools zijn bovendien zo ontworpen dat ze erg gebruiksvriendelijk zijn en vertrekken van data die snel bijeen te rapen zijn op het bedrijf. Het is dan ook absoluut de bedoeling dat de resultaten die de tools weergeven, een impuls zijn tot actie op het bedrijf. 

Samenwerking

Elke tool werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met praktiserende melkveehouders. Samen met hen bepaalden we de meest nuttige parameters die in beeld gebracht moesten worden. Experten ter zake zorgden voor de correcte en gebruiksvriendelijke berekeningsmethoden die aan de basis liggen van de simulaties. Samen willen de projectpartners in de eerste plaats melkveehouders informeren over hoe het anders kan, en hen stimuleren om van de tools gebruik te maken in hun bedrijfsbeslissingsproces.

Met de steun van:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer info op www.vlaanderen.be/pdpo

pdpo logo

Projectinfo

Programma

Operationele groep

Periode

1/3/2021 – 28/02/2023