Art.1: Organisatie

De wedstrijd “De Klimaatkoploper” is een gezamenlijk initiatief van Boerenbond, KBC en Cera. 

Art. 2: Het onderwerp en de organisatie 

Boerenbond, KBC en Cera organiseren een wedstrijd met de titel: Dé Klimaatkoploper 2023  hierna vernoemd als de wedstrijd. 

Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd Dé Klimaatkoploper 2023. Deze wedstrijd loopt van 12 januari 2023 tot en met 9 april 2023 . De wedstrijd wordt via de kanalen van Boerenbond  en zijn partners bekend gemaakt, met name via online nieuwsbrieven, advertenties, sociale media, www.klimaatkoploper.be 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd in Vlaanderen en Oost-België. En dit in overeenstemming met de bepalingen te vinden in dit reglement. De organisatie van de wedstrijd berust bij Boerenbond vzw  met maatschappelijke zetel gevestigd te Diestsevest 40, 3000 Leuven en ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0443.086.793 (hier de “organisator” genoemd). De organisator kan gecontacteerd worden via klimaatkoploper@boerenbond.be.

Art. 3: Doel van de wedstrijd 

De wedstrijd heeft tot doel: 

 • De land- en tuinbouwsector klimaatrobuuster – en bewuster te maken; 
 • Om concrete ideeën tot realisaties te laten leiden; 
 • Om innovatieve ideeën uit de sector te halen; 
 • Om andere landbouwers te inspireren over klimaatbewuste bedrijfsvoering; 
 • Een ambassadeur voor de sector te zijn.
   
Art. 4: Deelnemingsvoorwaarden. 
 • De deelnemer van de wedstrijd is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die reeds een klimaatbewuste bedrijfsvoering heeft en waarvan het land- of tuinbouwbedrijf is gevestigd in Vlaanderen of Oost-België. 
 • De deelnemer(s) is/zijn: 
 • Land- of tuinbouw(st)er 
 • De hoofdaanvrager is steeds een land-of tuinbouw(st)er. Samenwerkingen met andere land –en tuinbouwbedrijven, of cooperaties ,… behoren tot de mogelijkheden.  
 • Personeelsleden, medewerkers, en hun inwonende familieleden van de Organisator en zijn partners zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 
 • Het aantal ingediende voorstellen per (rechts)persoon is niet gelimiteerd. 
 • Deelname aan de wedstrijd is toegestaan voor iedereen die op het ogenblik van de deelname aan de wedstrijd 18 jaar of ouder is. 
  Art. 5: Omvang van de wedstrijd 

Om landbouwers te inspireren in hun zoektocht naar creatieve en duurzame klimaatoplossingen, en om burgers een beeld te geven van wat landbouwers vandaag al allemaal doen, gaan Boerenbond, Cera en KBC samen op zoek naar Dé Klimaatkoploper. 

Art. 6: Voorwaarden waaraan de indiening van het idee inhoudelijk moet voldoen 

Een voorstel/idee wordt pas weerhouden als: 

 • jij actief bezig bent met het klimaatrobuuster maken van je bedrijf 
 • je nieuwe innovatieve technieken integreert om je steentje bij te dragen aan duurzaamheid   
 • je klimaatslimme maatregelen toepast op je bedrijf 
 • Iemand bent die zijn/haar klimaatideeën wil uitdragen naar de hele sector 
 • Een klimaat-business model uitvoert op je bedrijf 
 • Innovatie, klimaatbewustheid & ambassadeurschap zit in het hart van je bedrijf en jou als persoon.  
   
Art. 7: Wedstrijdverloop 
 • De inschrijvingen zijn open van 12 januari 2023 tot en met 9 april 2023 (23.59 uur). 
 • Inschrijvingen verlopen volledig digitaal. Inschrijven kan via de website  www.klimaatkoploper.be
 • De inschrijving is definitief indien het volledige inschrijvingsformulier ingevuld is. Na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd.  
 • Dé Klimaatkoploper doorloopt volgende fases: 
  • 12/1/2023 – 9/04/2023: Oproep en mogelijkheid tot inschrijving. 
  • April-juli 2023: kennismaking met de landbouwers om de laatste 5 finalisten te kunnen uitkiezen. 
  • Juli-september 2023: de 5 finalisten krijgen de tijd om een video in te sturen voor de vakjury 
  • September – Oktober 2023: vakjury beoordeelt de 5 finalisten op basis van ingestuurde videos en eerste contacten 
  • November-december 2023: Prijsuitreiking tijdens de KBC-innovatieavond(en). 

 

Art. 8: Beoordeling 
 • Aanvragen buiten de vooropgestelde termijn in artikel 6 komen niet meer in aanmerking. 
 • De jury oordeelt op basis van volgende criteria: 
 • Innovativiteit en origineel karakter 
 • De impact en relevantie voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector 
 • De haalbaarheid (technisch, financieel, sociaal,…) van het project 
 • De opschaalbaarheid van het project 
 • Het vermogen van het bedrijf of de bedrijfsleiding die het idee heeft ingediend om zijn verhaal te vertellen. 

Uit de inzendingen zal een vakjury, 5 kandidaten selecteren. In het najaar 2023 zal een van hen, gekroond worden als dé klimaatkoploper van 2023 tijdens de KBC-innovatieavond(en). 
De beraadslaging vindt plaats achter gesloten deuren. Enkel de geldende uitslag wordt gecommuniceerd naar de deelnemers. 

Art. 9: Prijzen en prijsuitreiking 
 
 • De winnaar zal een prijzenpakket ontvangen ter waarde van 5000 euro. 
 • De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een van de KBC-innovatieavond(en). Deze vinden plaats tussen november en december 2023. 

 

Art.10: Toezicht op wedstrijd en rechtsmiddelen 
 • De organisator houdt toezicht op de inzendingen en deelnames met name op vlak van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik. 

 • De uitslag is onherroepelijk en bindend, tenzij een of meerdere bepalingen van dit reglement geschonden werden, ook na de beoordelingen door de jury. 

 • De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd en het bijhorende reglement te wijzigen, uit te breiden of te annuleren als gevolg van overmacht. 

 • Het wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van betwistingen met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie, inhoud, uitvoering en beëindiging van het wedstrijdreglement zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd. 

Art. 11 Persoonsgegevens 
 • De persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres,…) van elke deelnemer worden door de organisator verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van de wedstrijd. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming). Deze gegevens worden gebruikt voor de opvolging van de klimaatkoploper en voor de aanduiding van en communicatie met de winnaars van de klimaatkoploper. Deze gegevens zullen verder worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van de organisator. 
  Door het deelnemen aan de wedstrijd: 

 • Bevestigt u dat u volledig geïnformeerd bent over dit wedstrijdreglement; 

 • Bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de Privacyverklaring van de organisator. De privacyverklaring kan worden geraadpleegd via volgende link: https://www.boerenbond.be/privacy

 • Indien de deelnemer uitdrukkelijk zijn toestemming geeft aan de organisator om zijn e-mailadres te gebruiken voor marketingdoeleinden, heeft de deelnemer ten allen tijde het recht om zich kosteloos tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing te verzetten door een e-mail te verzenden naar info@klimaatkoploper.be 

 • Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij met foto, video en naam verschijnen op de communicatiekanalen van de organisator en zijn partners, als ook getoond worden op de KBC-innovatieavond(en). 

  

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de klimaatkoploper zal treffen.