Alles over de fytolicentie

Vanaf 25 november 2015 moeten alle personen die gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik gebruiken, verkopen of advies geven erover beschikken over de juiste fytolicentie.

Op 25 november 2015 ging de regelgeving betreffende de fytolicentie in voege in België. Tot op dat moment kunnen land- en tuinbouwers vrij gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen op hun eigen bedrijf. De invoering van de fytolicentie wordt opgelegd door de Europese Richtlijn duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die de lidstaten verplicht om een systeem te maken met continu opleidingen voor professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.

Sinds 25 november 2015 moeten alle personen die gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik gebruiken, verkopen of advies geven erover beschikken over de juiste fytolicentie. Ook verkopers van gewasbeschermingsmiddelen voor niet professioneel gebruik moeten beschikken over een fytolicentie.

Een fytolicentie kan bekomen worden op basis van een erkend diploma of getuigschrift of na het volgen van een cursus en het afleggen van een examen.

Wat en voor wie?

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid, dat verplicht is als je als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen wilt gebruiken of verhandelen.

Wat is het doel van de fytolicentie?

Het doel van de fytolicentie is dat de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte zijn en blijven van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming om zo de risico’s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.

Voor wie geldt de fytolicentie?

Een fytolicentie wordt verplicht voor personen die:

 • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten
 • vanuit commercieel oogpunt voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen
 • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen. Als je voor een rechtspersoon werkt, dien je in eigen naam een aanvraag in.

Types fytolicentie 

Er zijn 5 types fytolicentie:
 1. NP: Distributie van of voorlichting over producten voor niet-professioneel gebruik
 2. P1: Assistent professioneel gebruik
 3. P2: Professioneel gebruik
 4. P3: Distributie van of voorlichting over producten voor professioneel gebruik (een licentie P3 laat eveneens toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1: en P2)
 5. PS: Specifiek professioneel gebruik

 

Ga na welk type fytolicentie je nodig hebt: 

Overgangsmaatregelen

Tijdens de overgangsperiode die verlengd is tot 24 november 2015 kan je gebruik maken van de overgangsmaatregelen om een fytolicentie te verkrijgen. Deze overgangsmaatregelen zijn zo opgesteld dat iemand die vandaag, en dit reeds gedurende minstens 2 jaar, op een legale manier gebruik kan maken van deze middelen de juiste fytolicentie verkrijgt om deze activiteit ook verder uit te oefenen na 25 november 2015. En dit zonder hiervoor een examen te moeten afleggen.

Er zijn 4 groepen van overgangsmaatregelen die door land- en tuinbouwers of loonwerkers kunnen gebruikt worden om een fytolicentie P2 (of P1) aan te vragen.

(De 5de overgangsmaatregel is specifiek voor verkopers van niet-professionele producten.)

 1. Erkende verkopers/erkende gebruikers conform de huidige wetgeving kunnen op basis hiervan alle niveaus van fytolicentie aanvragen. Als de gegevens gekend zijn bij de FOD Volksgezondheid dan moeten hiervoor geen bijkomende informatie verstrekt worden.
  Als de gegevens niet volledig zijn zal dit wel het geval zijn, bijvoorbeeld omdat de huidige erkenning afgeleverd is op bedrijfsniveau en niet aan de natuurlijke persoon.
 2. Erkende NACEBEL-codes in de KBO databank. Als naast het KBO-nummer ook het vestigingseenheidsnummer in orde is bij KBO en in de activiteitenlijst staat minstens één land- of tuinbouw- of loonwerkactiviteit dan kan hiermee een fytolicentie bekomen worden.
  In ons onderwerp over KBO kom je te weten hoe je een vennummer kan aanvragen. 
 3. Een gevalideerde autocontrolegids (sectorgids) van het FAVV nl. G-012 (plantaardige productie), G-033 (loonwerk) of G-040 (primaire productie). Hier moet het KBO-nummer en vestigingseenheidsnummer/controlepuntnummer ingegeven worden. Daarnaast moet ook een kopie van het certificaat opgeladen worden omdat er nog geen automatische controle mogelijk is. Via deze maatregel kan de fytolicentie aangevraagd worden ook al is het vestigingseenheidsnummer bij KBO nog niet in orde.
 4. Geldige diploma’s/getuigschriften/attesten: dit zijn de diverse diploma’s die conform de wetgeving van 28/02/1994 in aanmerking komen voor erkend verkoper/erkend gebruiker. Het gaat over het diploma van minstens hoger technisch land-of tuinbouwonderwijs, alsook de opleidingen uit het hoger onderwijs in de land- of tuinbouw (graduaat, bachelor, industrieel ingenieur, bio-ingenier of master). Naast het diploma moet in de meeste gevallen ook een bijlage toegevoegd worden betreffende een aantal vakken die gevolgd werden tijdens de opleiding.
 5. De specifieke vereisten om 2 jaar ervaring te bewijzen bij de verkoop van niet-professionele producten vind je hier.

Per bedrijf (KBO- en vestigingseenheidsnummer) kunnen tot maximum 4 fytolicenties van niveau 2 aangevraagd worden. Het is dus mogelijk dat een man en vrouw en/of één van de kinderen die samenwerken op het bedrijf allemaal een fytolicentie P2 aanvragen op basis van ervaring met als bewijs de gegevens van KBO.

Personen die een P2 of P3 hebben kunnen dan ook het certificaat P1 aanvragen voor personeelsleden die onder hun toezicht werken. Hiervoor moet het bewijs geleverd worden dat de persoon al 2 jaar ervaring heeft door te bewijzen dat die persoon de nodige tijd gewerkt heeft op uw bedrijf. Dit kan als vaste werknemer zijn maar als seizoensarbeider. Dit kan aangetoond worden met een uittreksel van de DIMONA-aangifte.

Voor het aanvragen van de fytolicentie P3 zijn de vereisten een stuk strenger en kan je enkel gebruik maken van erkend gebruiker/erkend verkoper of een geldig diploma.

Fytolicentie aanvragen

Elektronisch

Je kan een elektronische aanvraag indienen bij de Dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit kan enkel voor de aanvragen op basis van een erkend diploma afgeleverd vanaf 2013 of na het volgen van een goedgekeurde opleiding en het slagen voor een examen.

Onderwijsinstellingen kunnen de gegevens vooraf doorgeven aan de bevoegde dienst en dan kan je onmiddellijk de juiste fytolicentie aanvragen. Indien dit niet gebeurde dan moet je en kopie van je diploma opladen via de website.

De lijst van goedgekeurde diploma's vind je hier.

Wanneer je beschikt over een emailadres zal dit gebruikt worden om informatie te verstrekken over de goedkeuring of afkeuring van je aanvraag. Indien je geen emailadres opgeeft zal men de fytolicentie en bijhorende informatie opsturen via post naar het adres gekend op basis van het rijksregisternummer.

Meer informatie vind je in de gids voor de online aanvraag van een fytolicentie

Papieren aanvraagformulier

Het is ook mogelijk om een aanvraag op papier in te dienen. Dan moet altijd een kopie van het diploma meegestuurd worden.

Deze formulieren moeten verstuurd worden naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

Het aanvraagformulier voor een fytolicentie (pdf)

Alle aanvragen zowel elektronisch als op papier resulteren in een online-account die kan geraadpleegd worden d.m.v. de elektronische identiteitskaart en pin-code.

Hoeveel kost een fytolicentie?

De opleidingen zullen dit najaar nog starten, waarbij je het examen zal kunnen afleggen tegen het einde van het jaar, zodat je in het voorjaar klaar bent voor het nieuwe spuitseizoen.

AgroCampus biedt een fytocursus P2 aan in alle Vlaamse provincies. De cursussen starten begin november en omvatten zeven lesdagen, namiddag en avond. De licentie is gratis voor P1 en P2, maar voor de opleiding betaal je een inschrijvingsgeld van 150 euro. Hiervoor krijg je naast de lessen ook het nodige lesmateriaal en telkens een broodje, zodat je niet naar huis hoeft voor de lunch. Deze opleiding omvat onderwerpen die een verantwoord en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uitdiepen.

Geldigheidsduur van de licentie

De fytolicentie is standaard zes jaar geldig. Ze wordt alleen toegekend aan ‘natuurlijke personen’. Om deze licentie te verlengen, zal iedere licentiehouder verplichte nascholing moeten volgen. Het doel van deze nascholing is iedereen op de hoogte te houden van de laatste evoluties en zo de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor mens, dier en leefmilieu zo veel mogelijk te beperken. Zo zal een P2-licentiehouder vier opleidingen moeten volgen als hij op de vervaldatum zijn licentie wil kunnen verlengen. Van P3-licentiehouders (lesgever/verdeler) wordt uiteraard meer kennis van zaken verwacht. Zij moeten dan ook zes nascholingen volgen om hun licentie te behouden.

Een navorming in het kader van de fytolicentie duurt steeds minimaal drie uur. Uiteraard kunnen de verschillende sprekers verschillende onderwerpen aan bod brengen. Toch zal het altijd ook over duurzame gewasbescherming moeten gaan. Om goed bij te houden wie welke opleiding gevolgd heeft, wordt bij elke opleiding de aanwezigheid geregistreerd op basis van de elektronische identiteitskaart.

Studenten uit het gewone land- of tuinbouwonderwijs

Studenten uit het gewone land- of tuinbouwonderwijs kunnen via die opleiding hun fytolicentie behalen, op voorwaarde dat de onderwerpen in het leerprogramma opgenomen zijn voor hetzelfde aantal uren als de erkende basisopleidingen (16/60/120 uur) en moeten ze slagen voor al deze vakken. Daarna kunnen ze op basis van hun diploma een fytolicentie aanvragen.

Opleiding nodig?

Sinds 2015 is een fytolicentie verplicht voor alle personen die als professioneel gebruiker, distributeur of  voorlichter met gewasbeschermingsmiddelen werken. Je kan een fytolicentie bekomen na het volgen van de gepaste opleiding.

Boerenbond Training & Opleiding organiseert alle, voor land- en tuinbouw relevante, opleidingen om een fytolicentie te behalen.

Sectorspecifieke opleiding

Al onze opleidingen zijn sectorspecifiek en worden over heel Vlaanderen georganiseerd. Zo is er vast ook een opleiding bij jou in de buurt. Onze lesgevers zijn bovendien experten in het veld.  Al onze lessen en de bijhorende examens zijn in het Nederlands.

Heb je al een fytolicentie?

Dan kan je bij Boerenbond Training & Opleiding ook de nodige bijscholingen volgen om je fytolicentie te verlengen. 

 

Nuttige informatie

Verantwoordelijke overheid

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel
Tel. 02 524 97 97
Contactformulier

Info voor organisatoren of lesgevers

Wil je zelf een opleiding of bijscholing organiseren? Kijk dan even op de pagina info voor organisatoren.

Ben je lesgever? Kijk dan even op de pagina info voor lesgevers.