Iedere aangifteplichte landbouwer moet zijn landbouwareaal dat hij in 2023 zal gebruiken aangeven. Het gaat dan over al zijn gronden die hij bewerkt.

Het invullen van de verzamelaanvraag is cruciaal omwille meerdere aspecten:

  • Het ontvangen van GLB steun door activatie van de betalingsrechten.
  • Het activeren van eventuele agromilieumaatregelen of beheersovereenkomsten.
  • De bepaling van de bemestingsruimte en het al dan niet aanvragen van derogatie (hogere bemesting) op perceelsniveau.
  • Het voldoen aan de vergroeningseisen (ecologisch aandachtsgebied, …).
  • Ook de brede weersverzekerking moet voor de deadline worden aangevraagd.
Sinds vorige jaar is het nieuw dat 
  • pre-ecoregelingen kunnen aangevraagd worden.
  • de gebruiker op 30/4 en gebruiker op 31/5 dezelfde moet zijn. Concreet betekent dat in gebiedstype 2 en 3 (MAP) er niet meer dan 1 gebruiker mag zijn op hetzelfde perceel in hetzelfde jaar. Anders is er geen bemesting mogelijk.
Aan te vragen voor 30 april

30 april is de uiterste aanvraagdatum en ook overdracht van betalingsrechten moet gebeuren voor 30 april.  De aanvraag die alle wensen en plichten verzamelt, kan je alleen indienen wanneer je inlogt bij het e-loket van het departement Landbouw en Visserij.  

Boete

Wie de deadline uit het oog verliest krijgt per dag te laat 1 % minder premies uitbetaald. De Mestbank kan je hiervoor zelfs een boete van 250 Euro opleggen.

30 apr 2023
De verzamelaanvraag vormt een belangrijke basis voor uw steunaanvragen, zowel voor pijler 1 (rechtstreekse steun met o.a. de basisbetaling en de vergroening) als pijler 2 (agromilieuverbintenissen, beheerovereenkomsten, hectaresteun bio,…). Daarnaast is de verzamelaanvraag ook een essentieel onderdeel binnen de mestwetgeving en is het ook een manier om aan te geven hoe u aan bepaalde randvoorwaarden voldoet.

Heb je vragen over deze deadline?

De consulenten dienstbetoon staan klaar om je te helpen. 
Maak een afspraak en kom langs op één van de zitdagen

Zitdagen