15 feb 2022
Meld bij voorkeur de vanggewasovereenkomst tegen 15 februari op het Mestbankloket onder de rubriek ‘Aanvragen’. Dat is de officiële datum. De Mestbank zal evenwel alle aanvragen tot en met 30 juni aanvaarden. Voor het melden van een vanggewasovereenkomst geldt de volgende procedure:

De aanbiedende landbouwer meldt op het Mestbankloket onder de rubriek 'Aanvragen': hoeveel ha hij zal inzaaien voor de begunstigde landbouwer – het gebiedstype (2 of 3) waarvoor de overeenkomst wordt gesloten – het landbouwernummer van de begunstigde landbouwer
De begunstigde landbouwer meldt op het Mestbankloket onder de rubriek 'Aanvragen':
-hoeveel ha de aanbiedende landbouwer zal inzaaien in zijn plaats
-het gebiedstype (2 of 3) waarvoor de overeenkomst wordt gesloten
-het landbouwernummer van de aanbiedende landbouwer
Het is belangrijk dat beide landbouwers de overeenkomst melden. Als dat niet gebeurd is, is de overeenkomst niet ontvankelijk. Landbouwers kunnen hun melding van een vanggewasovereenkomst nog intrekken tot uiterlijk 30/6. Beide landbouwers moeten in principe allebei de melding intrekken. Maar ook als slechts één van beide landbouwers de melding intrekt, is de overeenkomst niet ontvankelijk. Na 30/6 kan de melding niet meer ingetrokken worden en moet de aanbiedende landbouwer de extra hectares die hij in de overeenkomst opgegeven heeft, effectief realiseren bovenop zijn basis-doelareaal.
15 feb 2022
Om de mestsamenstellingen van de geproduceerde mest te bepalen, moet u voortaan kiezen tussen een:

- forfaitaire mestsamenstelling
- mestsamenstelling op basis van regelmatige analyses

Per mestcode (dus voor elke mestsoort) en voor elke exploitatie, moet u tussen een van die twee systemen kiezen. Het gekozen systeem geldt voor een heel jaar. Het jaar nadien kunt u voor het andere systeem kiezen.
15 mrt 2022
Ieder bedrijf dat in het voorbije jaar dierlijke mest produceerde, dat dierlijke of kunstmest gebruikte, dat dierlijke mest opsloeg, dat mest be- of verwerkte of dat een mestverzamelpunt uitbaatte, moet dat bekendmaken aan de Mestbank. Als je dat niet doet en niet reageert op een herinnering van de VMM Mestbank, riskeer je een boete van 250 euro.

Gebruik je minder dan 2 ha, minder dan 50 are groeimedium, minder dan 50 are permanent overkapte landbouwgrond en produceert je bedrijf minder dan 300 kg P2O5 dierlijke mest of sla je op jaarbasis minder dan 300 kg P2O5 uit dierlijke meststoffen op, dan geldt die jaarlijkse aangifte niet wanneer je voor je bedrijf het statuut van ‘Vrijgesteld van aangifteplicht’ verkreeg.

Die kleine hoeveelheid mestproductie mag je vertalen naar minder dan 10 volwassen runderen of zware paarden, of minder dan 15 pony’s of lichtere paarden, minder dan 20 zware mestvarkens of 20 zeugen of 56 lichtere mestvarkens, of minder dan 666 legkippen of 1150 vleeskippen, of minder dan 72 schapen of geiten. Let op, heb je in de loop van het productiejaar ook maar één dag meer dan 2 ha landbouwgrond of 50 are groeimedium in gebruik gehad, dan ben je aangifteplichtig.

Sinds 2020 riskeer je een boete van 250 € vanaf de eerste dag te laat na 31/3.
31 mrt 2022
Iedereen die water van een watermaatschappij of van een eigen waterwinning verbruikt of water loost, moet een bijdrage betalen voor de zuivering van het afvalwater. Particulieren die alleen leidingwater gebruiken, betalen die bijdrage via de waterfactuur die ze van hun watermaatschappij ontvangen. Wie een eigen waterwinning heeft of meer dan 500 m³ leidingwater per jaar verbruikt, betaalt een heffing op de waterverontreiniging. Pomp je grote hoeveelheden grondwater (meer dan 500 m³ per jaar), dan is er nog een bijkomende heffing op de winning van grondwater. Je moet een aangifte doen van het volume water in dit verband. Doe je dat niet of doe je het te laat, dan riskeer je een verhoging van de verschuldigde heffing.
31 mrt 2022
Wie als landbouwer zijn btw-verplichtingen beperkt tot een jaarlijkse opgave van de lijst van de btw-plichtige afnemers van het vorige jaar, moet dat vóór 31 maart meedelen aan de FOD Financiën. Al enkele jaren kan dit niet meer op het bekende roze formulier, maar moet je het elektronisch doen via Intervat.

Wie 31 maart laat voorbijgaan, riskeert een boete.
Wie zijn bedrijf stopzet, moet uiterlijk drie maanden na de datum van stopzetting de lijst van btw-plichtige afnemers van het lopende jaar bezorgen aan de FOD Financiën. Ook wanneer je dat vergeet, riskeer je een boete.