Menu

Terug naar Actualiteit >Gouverneur West-Vlaanderen vaardigt maatregelen uit inzake captatie van water rond de IJzer


Update 16 juni 2017: Duiding bij captatieverbod in IJzerbekken

Graag geven we bijkomende duiding bij de beslissing van de gouverneur en de waterbeheerders, zijnde het captatieverbod voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. Het zijn de waterbeheerders die captatie bepalen. De gouverneur maakt alleen de handhaving (toezicht door politie en boetes) mogelijk. Aangezien we als landbouworganisatie in communicatie stonden met de gouverneur konden we, binnen de moeilijke context, zorgen voor duidelijke afspraken.

  1. Het betreft geen beregeningsverbod, maar een captatieverbod, dus een verbod tot het onttrekken van water uit de openbare waterlopen voor beregening van gewassen die behoren tot de Polders De Moeren, Zuidijzerpolder, Noordwatering Veurne en Bethoostsche Broeken. Dit voor een periode van 14 dagen (met ingang op 16 juni). Dus captatie uit eigen voorraden (waterputten) blijft mogelijk.
  2. Onttrekking van drinkwater voor dieren zowel op de weide als in stallen (waar nodig) blijft mogelijk in alle gebieden.
  3. Buiten poldergebied is er overleg met de deputatie en worden geen bijkomende maatregelen voorzien. De huidige toestand blijft van toepassing.
  4. Provinciale buffers kunnen gebruikt worden volgens de gemeentelijke reglementen die daar van toepassing zijn (meestal de gemeente zelf en de omliggende gemeenten). Info vraag je best bij jouw gemeentebestuur.
  5. Buiten de vier genoemde polders blijven onbevaarbare waterlopen beschikbaar voor het capteren (onttrekken) van water voor beregening. De regel is dat het water van een beek door alle aangelanden gebruikt kan worden voor beregening van landbouwgewassen. Niet aangelanden kunnen in principe water betrekken vanaf de openbare weg. Afdammen van waterlopen voor captatie van water is verboden.
  6. Buiten het IJzerbekken mogen volumes tot 500 m³ per jaar betrokken worden mits een melding bij de dienst Waterwegen en Zeekanaal. Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar bovenschelde@wenz.be met vermelding waar en voor welke doeleinden je water wil betrekken. Je hoeft niet op toestemming te wachten om van start te gaan. Je krijgt naderhand een bevestiging van de melding van W&Z, die je best goed bewaart.
  7. Over elke verdere aanpassing is voorafgaand overleg met de landbouworganisatie beloofd. Vanuit Boerenbond zullen we je dan ook op de hoogte houden.

15 juni 2017: In een gemeenschappelijk overleg met gedeputeerde Bart Naeyaert en de landbouworganisaties lichtte gouverneur Decaluwe de alarmerende situatie inzake drinkwatervoorziening toe. Het uitzonderlijk lage waterpeil van de bekkens rond de IJzer bedreigt naast de drinkwatervoorziening ook de stabiliteit van de waterlopen en verhoogt de kans op verzilting.

Deze elementen gaven aanleiding tot een politieverordening met boetemogelijkheden rond het verbod op captatie van water voor beregening in vier polders. Andere polders beschikken momenteel nog over andere captatiemogelijkheden. Ook buiten de polder is er nog enige watervoorraad. 
Volgende polders vallen onder de verordening: de Zuidijzerpolder, Polder De Moeren, Polder Bethoostersche Broeken en Polder Noordwatering Veurne.  

Binnen het besluit van de gouverneur zijn er afdoende garanties voor het drenken en bevoorraden van drinkwater voor dieren, wat verder toegelaten blijft. Het besluit slaat alleen op beregening via bevoorrading uit de openbare waterlopen.

De maatregel is geldig voor 14 dagen, maar er zijn afspraken om indien nodig bijkomend tussentijds overleg te plegen en de situatie verder op de voet te volgen.

De gouverneur roept inmiddels iedereen (bewoners en toeristen) op om heel spaarzaam om te gaan met water en drinkwater in het bijzonder. Er is een specifieke oproep gericht aan gemeenten en alle overheden om het waterverbruik op het openbaar domein strikt te beperken.

Kijk voor een actuele stand van zaken op www.boerenbond.be/droogte.