Agrofront: voer vereenvoudigde landbouwpachtregistratie snel in

Het Agrofront (ABS, Boerenbond en FWA) is tevreden dat minister van financiën Van Peteghem rekening houdt met de specifieke situatie van pachtgronden. De minister schrapt de onwerkbare registratieverplichtingen om de betaalde pachtvergoeding als beroepskost te kunnen inroepen bij de fiscale aangifte. Agrofront roept de federale regering op om de aanpassingen aan de wetgeving snel door te voeren zodat dat alles bij het oude blijft voor de landbouwer die gronden pacht.

Eind december 2023 keurde het federale parlement een wet rond diverse fiscale regelingen goed met het oog op het verbeteren van het innen van belastingen op huurinkomsten. Artikel 84 van die wet voorziet bijkomende voorwaarden om huur of pacht te kunnen aftrekken als beroepskost. Landbouwers zouden gedetailleerde identificatie op eigenaars- en perceelsniveau en locatiegegevens moeten doorgeven.  Agrofront trok aan de alarmbel bij de bevoegde minister Van Peteghem.

Constructief gezocht naar oplossingen

Minister Van Peteghem heeft hierover overleg opgestart en er werd samen met de landbouworganisaties constructief gezocht naar haalbare oplossingen, mede in de context van de pachtwetgeving.  Gepachte landbouwpercelen liggen heel erg versnipperd en kunnen niet aan een exact adres gelinkt worden, wat de situatie  specifiek maakt.

Bijkomend is ook het eigenaarschap heel erg verspreid en weet de landbouwer ook niet altijd wie effectief de eigenaar is, laat staan dat hij er het rijksregisternummer van kent, bijvoorbeeld in een situatie van onverdeeldheid of wanneer het patrimonium van een eigenaar beheerd wordt door een rentmeester, zaakwaarnemer of notaris.

Geen enkele bijkomende ficheverplichting

Op basis van deze besprekingen is er een solide oplossing uitgewerkt waardoor voor de landbouwer-pachter in de praktijk alles bij het oude blijft en er geen enkele bijkomende ficheverplichting ontstaat voor deze goederen.  Hiervoor zal het betreffende artikel in de wetgeving bijgestuurd worden, zodat er met onmiddellijke ingang een uitzondering voorzien wordt voor percelen die gepacht worden.

Het Agrofront waardeert eveneens de wisselwerking met federaal minister van landbouw Clarinval om de herziening van het bewuste artikel te helpen realiseren, wat ook strookt met de betoonde engagementen door de overheid om de administratieve lasten in de sector te verminderen.

Bron: Boerenbond.