dfs

100 jaar Provinciale Landbouwkamer

Op 16 april vierde de Provinciale Landbouwkamer (PLBK) voor Oost-Vlaanderen zijn 100-jarig bestaan in het nieuwe Provinciehuis in de Leopoldskazerne.


Na WO I zette de Belgische overheid in op een economische heropbouw. Een nauwere samenwerking tussen landbouwers en overheden was nodig om de sector te kunnen versterken. Hiertoe werd bij Koninklijk Besluit van 15 september 1924 in elke provincie een Landbouwkamer opgericht. 


Taak van de Provinciale Landbouwkamer


De Provinciale Landbouwkamer geeft haar advies over alle land- en tuinbouwproblemen van haar provincie. Zij beantwoordt de vragen vanuit het Ministerie van Landbouw en deelt alle haar bekende feiten mee die de uitoefening van de land- en tuinbouwactiviteiten bemoeilijkt. Zij draagt bij tot de uitvoering van de maatregelen die de regering getroffen heeft om de verschillende takken van de land- of tuinbouw aan te moedigen of te beschermen. Het is de provincie die de werking financiert.


Hoogtepunten


In de loop der tijden werden heel verschillende zaken gerealiseerd. In het begin werden veel prijskampen en tentoonstellingen georganiseerd. Daarnaast werd ingezet op voordrachten en naschools onderwijs. Ook bodemonderzoek in functie van bemestingsadvies werd als een belangrijke taak beschouwd. 
Na de Tweede Wereldoorlog nam de PLBK belangrijke initiatieven: de betoelaging van onkruidbestrijding, aankoop van melkkoelers op de hoeve en de aansluiting op het elektriciteitsnet van verafgelegen hoeves. Ook de aanleg van waterleidingen in de woning, stal en weides werden betoelaagd.
In de jaren ‘60 werd ingezet op tussenkomst bij leningen voor mechanisatiedoeleinden en het draineren van waterzieke land- en tuinbouwgronden.
Vanaf de jaren ’90 werd meer ingezet op projecten zoals kleinschalige waterzuivering en acties rond erfbeplanting (landschapsintegratie). Deze acties resulteerden in een reglement op de tussenkomst voor het aanleggen van erfbeplanting en natuurlijke waterzuiveringssystemen op land- en tuinbouwbedrijven. 


Meer advies


Nadat in het begin van de 21e eeuw sterk werd ingezet op projecten, werd onder impuls van de Vlaamse regering sinds 2014 meer ingezet op advies.