Toerisme boeren en beleef ondernemers

Dit project wil vanuit een intensief inspiratie- en begeleidingsprogramma een aantal kleinschalige en innovatieve hoevelogies ontwikkelen. Deze logies koppelen we aan de ontwikkeling van een lokale toeristische lus waarbij het aanbod van lokale producten, recreatie en beleving centraal staan. Hiervoor zetten we in op een zeer laagdrempelige, lokale samenwerking tussen landbouwers en andere ondernemers/toeristische actoren. De ontwikkeling van dit agro-toeristisch netwerk geeft een impuls aan de lokale economie en fungeert als motor voor lokale co-creatie van producten en diensten en kan als model ook in andere regio’s worden uitgerold.

 

Het projectidee is ontstaan vanuit een tweetal bevindingen:
  1. Vanuit de trend ͚staycation͛ ontstaat er een toenemende vraag naar unieke overnachtingsmogelijkheden in een rurale zetting en speelt het in op de vraag naar recreatieve mogelijkheden op de boerderij. Steeds meer mensen gaan op zoek naar activiteiten met een betekenisvolle beleving en unieke ervaring. Echter de gerelateerde wetgeving is niet altijd eenduidig en/of aangepast aan deze innovatieve concepten. Een project waarbij de wet/regelgevende instanties al in een vroeg stadium worden betrokken en een intensieve begeleiding hierin kan het project succesvoller maken.
  2.  Vraag vanuit lokale ondernemers en landbouwers om in kleinere netwerken te werken aan hele concrete samenwerkingen en kennisdeling. De innovatieve ontwikkeling van alternatieve overnachtingsmogelijkheden op de boerderij willen we in dit lokale netwerk koppelen aan bestaande infrastructuur/producten/diensten. We stimuleren heel actief de samenwerking/participatie tussen/van lokale ondernemers, producenten van lokale producten, lokale horeca etc.
Aanpak & acties
Ontwikkelen van originele kleinschalige logies.

Via een inspiratietour naar NL laten we een brede groep van geïnteresseerde land- en tuinbouwers kennis maken met originele logiesconcepten. Hierbij delen we kennis en gaan we op zoek gaan naar nieuwe bruikbare concepten voor België. Onderweg worden we begeleid door enkele ervaringsdeskundigen en deskundigen op vlak van wetgeving, teneinde deze unieke concepten vorm te geven voor de Belgische setting.

Met enkele workshops reiken we de handvaten aan om een goed businessplan op te maken en met individuele coaching en begeleiding helpen we bij het realiseren van de nieuwe logies. Tijdens het hele traject betrekken we de vergunningsverstrekkende overheden en enkele experten binnen een lerend netwerk dat bijdraagt aan de vormgeving van ideeën en uitvoerbaarheid van cases binnen het wetgevende kader.

Ontwikkeling toeristisch product(en) en agro-toeristisch netwerk (in pilootregio de Merode)

De innovatieve ontwikkeling van alternatieve overnachtingsmogelijkheden op de boerderij koppelen we aan bestaande infrastructuur/producten/diensten en verankeren dit in een toeristische lus. We creëren een ontmoetingsplek voor ondernemers uit de recreatie- horeca en agrarische sector. In dit lerend netwerk zetten we vanuit co-creatie en samenwerking in op de ontwikkeling van nieuwe arrangementen. Om het potentieel van ideeën maximaal te benutten organiseren we een inspiratietocht langs voorbeeld regio’s en hun ondernemers. De arrangementen verbinden we in een toeristische lus die past in de ambitie van landschapspark de Merode om meerdaagse fiets- en wandelroutes te ontwikkelen, meteen een duurzame verankering voor de toekomst.

Brochure Toerisme Boeren

“In het Platteland Plus-project Toerismeboeren werkten verschillende organisaties, waaronder Boerenbond (onder de noemer Innovatiesteunpunt), het Plattelandscentrum Meetjesland (PLC) en Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) samen om naast het klassieke hoevetoerisme een aantal nieuwe vormen uit te werken met betrekking tot kwalitatieve logiesverstrekking op land- en tuinbouw bedrijven.

Met dit draaiboek willen de projectpartners land- en tuinbouwers zin geven om aan de slag te gaan met toeristische verbreding. Het bevat de nodige tips, inspiratie en praktische informatie. Daarnaast vormt dit draaiboek ook een kader voor omgevingsambtenaren, die de opdracht zullen krijgen om aanvragen tot toeristische verbreding af te toetsen. Er wordt een kader aangereikt over wat wel en niet mag op het vlak van recreatieve verbreding op actieve land- en tuinbouwbedrijven.”

De brochure vind je hieronder.

 

Projectinfo

Programma

Leader-Kempen Zuid

Periode

01/01/2022 – 30/06/2023

En project van en door:

Project is een samenwerking tussen Boerenbond, Rurant vzw & De Merode, prinsheerlijk platteland vzw. Met steun van gemeente Herselt, Geel & Laakdal.

Logo's projectpartners