Het project ICaRE4Farms wil het gebruik van thermische zonne-energie in de landbouw in Noord-West-Europa stimuleren en zo bijdragen aan de Europese doelstellingen m.b.t. de reductie van broeikasgasemissies en de toename van het aandeel van hernieuwbare energie. ICaRE4Farms wil op deze manier de overgang naar een koolstofarme economie ondersteunen.

Door samenwerking over de verschillende partnerlanden heen (Frankrijk, Nederland, Ierland, UK en België) zal een nieuw systeem van zonneboilers worden getest in 4 landbouwsectoren waar warm water nodig is: voor het voederen van vee (kalveren) en voor de verwarming van gebouwen (pluimvee, varkens) en serres (tuinbouw).

In Vlaanderen zal Boerenbond een proeflocatie installeren op een landbouwbedrijf om de technologie te monitoren en te demonstreren. Naast de 4 proeflocaties, zullen bovendien over heel Europa extra installaties worden ondersteund om het economisch model en de besparingen in broeikasgasemissies te valideren. Het resultaat van de monitoring zal worden gebruikt om een digitaal model te ontwikkelen, inclusief software voor de landbouwbedrijven om hun thermisch zonne-energiesysteem te beheren.

ICaRE4Farms zal een internationaal netwerk van distributeurs en installateurs bouwen om deze nieuwe systemen voor thermische zonne-energie in Noord-West-Europa uit te rollen en in de markt te zetten. Het project heeft de ambitie dat er binnen 10 jaar tijd 1.000 systemen operationeel zijn.

Projectinfo

Programma

Interreg NWE

Periode

26/02/2019 - 25/11/2022
icare4farms