fvf

Precisiebemesting wordt steeds belangrijker

9 maart 2023

De sterk gestegen kunstmestprijzen en striktere bemestingsnormen illustreren het belang van precisiebemesting. De Vlaio LA-projecten WikiLeeks en PrecisieMest zetten de voorbije jaren volop in op dit thema. De resultaten van dit praktijkgericht onderzoek werden op dinsdag 7 maart tijdens de studiedag Precisiebemesting op het PCG in Kruisem toegelicht.

Plaatsspecifiek bemesten, waarbij op perceelsniveau de dosis wordt gevarieerd via de actuele bodem- en gewascondities, kan de opbrengst van je gewas optimaliseren en de milieu-impact tot een minimum beperken.

PrecisieMest

Wouter Saeys en Annelies Postelmans van KU Leuven stelden de resultaten van het project PrecisieMest voor. De focus lag hierbij op het beredeneerder toedienen van drijfmest in de teelt van aardappelen, mais en gras, rekening houdend met de variatie in mestsamenstelling en bodemcondities.

Bij precisiebemesting moet je de juiste dosis op de juiste plaats en op het juiste moment toedienen. “Er bestaan al veel technieken en technologieën voor precisiebemesting, maar het gebruik in de praktijk is nog beperkt”, zei Wouter Saeys. “Taakkaarten maken lukt al goed, maar er is nog werk aan het leveren van een praktijkadvies."

"Bij nieuwe sensoren voor de analyse van dierlijke mest staat de nauwkeurigheid nog niet altijd op punt en kan de kost hiervan ook een struikelblok zijn. Variatie in het veld kan het resultaat zijn van meerdere factoren. Je moet dus nagaan of precisiebemesting opportuun is en welk scenario daarvoor geschikt is.”

In de praktijk bleek op vier proefvelden dat er duidelijke verschillen in opbrengst en nitraatresidu tussen managementzones waren. Die waren niet in elk jaar even uitgesproken. Op de meeste proefvelden was de stikstofbeschikbaarheid niet de beperkende factor.

Het hing eerder samen met het waterleverend vermogen van de bodem, wat vaak gelinkt kan worden aan de fysische bodemeigenschappen en de weersomstandigheden. In het algemeen biedt een aangepaste bemestingsdosis per zone enkel een meerwaarde bij stabiele managementzones in de tijd.

gbg
gbg
gbg
Machinedemo’s

Diverse machines maken een plaatsspecifiek management mogelijk. Zo werden de mogelijkheden van de Veris-bodemscanner, de ZLTS-strooier van Amazone, de CropXplorer, NIR-sensor en enkele producten van de Amerikaanse fabrikant Raven (zoals het CR7-scherm) getoond.

Kunstmestalternatieven in groenteteelt

De voorbije twee jaar steeg de kunstmestprijs sterk. Inagro onderzoekt al jaren of er alternatieven zijn die kunstmest kunnen vervangen zonder aan opbrengst in te boeten. Vooral ammoniumzouten en mineralenconcentraat zijn waardevolle kunstmestvervangers, maar de wetgeving errond is nog het grootste knelpunt. Vooral het statuut van dierlijke mest beperkt het soms nog om het grootschalig te gebruiken. Vermits het vloeibaar is, kan het makkelijk via rijbemesting worden toegepast. Als je het op de juiste plaats bemest, kan je de dosis verlagen, is de opneembaarheid groter en moet je – zonder aan opbrengst in te boeten – minder stikstof toedienen. Is de lagere stikstofinhoud een probleem, dan zag het PSKW dat – als je moet bijbemesten – de kunstmestvervangers een voordeel kunnen bieden. Anders kan een ureancombinatie interessant zijn.

 

“Variabiliteit in percelen omzetten in een concreet bemestingsadvies blijft moeilijk."

Herre Bartlema, voorzitter van het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Kringloopprecisielandbouw (NCOK), wil het gebruik van snelwerkende stikstofmeststoffen bevorderen. “Bio based meststoffen kunnen mondjesmaat in de wortelzone worden gebracht, zijn snelwerkend, spoelen niet uit en zijn betaalbaar”, zei hij.

Anne-Sophie Sacré (ILVO) stelde het Klimrekproject voor, een Vlaio-landbouwtraject waarin ILVO, Boerenbond en VITO tot september werken aan een klimaattraject voor melkvee- en varkenshouders en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. Ze toonde aan hoe veldemissies en het gebruik van meststoffen, die de grootste klimaatimpact hebben op een aardappelbedrijf, kunnen worden teruggedrongen.

Preciezer prei telen met WikiLeeks

Met behulp van precisietechnologie werd binnen het project WikiLeeks, dat eind maart afloopt, variabel bemest met kunstmeststoffen op preipercelen. Remote sensing (gewasmonitoring met drones) kan een meerwaarde bieden voor precisiebemesting. Maar robuuste modellen die over diverse seizoenen kunnen worden toegepast, interpretatie van voorspellingen en de kostprijs van drones zijn hierbij uitdagingen.

Intussen gebruiken al meer dan 400-tal (vooral aardappel-)telers het onlinesamenwerkingsplatform WatchItGrow, waarmee ze vlot en efficiënt hun percelen kunnen opvolgen. WatchItGrow gebruikt veel databronnen, waarmee individueel en gericht advies kan worden gegeven om je opbrengsten te verhogen.

De nieuwe website GroentenPrecieS verzamelt alle kennis rond precisietechnologie in de groenteteelt via de domeinen Gps-sturing, Bodemscans, Gewasmetingen en Plaatsspecifieke bemestingstechnieken.

Besluit

Precisiebemesting biedt dus kansen, maar de aanpak, effectiviteit en financiële haalbaarheid zijn sterk perceels- en bedrijfsafhankelijk. Als je plaatsspecifiek wilt bemesten, is het uitgangspunt van de taakkaart heel cruciaal.

Bij akkerbouwteelten biedt werken met de actuele gewasstand in sommige omstandigheden soelaas. Bij groenteteelten is de situatie veel complexer. Daar moet je rekening houden met bodemvruchtbaarheid en het mineralisatiepotentieel. De grootste uitdaging bestaat erin om variabiliteit in percelen om te zetten in een concreet bemestingsadvies.

Meer info: www.precisiebemesting.be, www.smartfertilization.org/documenten, www.klimrekproject.be, www.watchitgrow.be, www.groentenprecies.be

Bron: Boerenbond.