Voka–KvK Limburg, VKW Limburg en Boerenbond Limburg blijven bezorgd over impact van parkendecreet

Hoewel de regelgeving over de Vlaamse parken nog niet definitief is goedgekeurd en het parlementair debat nog gevoerd moet worden, wordt deze maand naar alle waarschijnlijkheid een kandidatuur ingediend om Bosland te erkennen als nationaal park. De werkgeversorganisaties Voka – KvK Limburg, VKW Limburg en Boerenbond Limburg geloven sterk in de troeven van de Limburgse natuur en de positieve gevolgen voor toerisme en economie.

We moeten alleen opletten dat een afbakening als nationaal park en bijhorende uitbreidingsambitie geen ongewenste implicaties met zich meebrengt op vlak van toekomstige vergunningsverlening. Vandaag al geven ondernemers aan dat het heel moeilijk is om voldoende ruimte te vinden om te ondernemen.

“Het is makkelijk om te stellen dat er ‘van bovenaf’ geen extra verplichtingen worden opgelegd door het decreet, zoals meermaals bevestigd door de verantwoordelijke ministers van Ruimtelijke Ordening en van Economie en Landbouw. Maar het statuut zal wellicht ook informeel en indirect impact hebben van onderuit. Zo zal de druk op ruimte voor bedrijvigheid en landbouw nog groter worden dan vandaag al het geval is of zullen de weinige mogelijkheden tot ontwikkeling verder gehypothekeerd worden”, aldus Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg.

Masterplan heeft impact op vergunningsverlening

Juridische experten hebben tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement overigens bevestigd dat een masterplan wel degelijk impact kan hebben op de vergunningsverlening. “We zien dat de ligging in een nationaal park of landschapspark bijvoorbeeld ook opduikt in het ontwerp van Ruimtepact 2040 (Beleidsplan Ruimte Limburg) als mogelijke reden om juridisch aanbod aan bedrijventerreinen te herbestemmen.”

De werkgeversorganisaties wijzen op de snelheid van het proces dat razendsnel gevoerd wordt zonder impactstudie, zonder openbaar onderzoek en zonder gedegen betrokkenheid van alle relevante stakeholders. “We vrezen de bijkomende impact op de impulsgebieden en van de natuurherstelwet die de Europese Commissie beoogt. Dit zorgt voor veel ongerustheid bij onze leden”, aldus Peter Bruggen, provinciaal secretaris van Boerenbond Limburg.

In het decreet werd op vraag van Defensie een passage toegevoegd die expliciet bepaalt dat de doelstellingen over de Nationale Parken geen afbreuk mogen doen aan de militaire functie van de militaire domeinen. Om de garanties voor economie te verankeren zou een dergelijke passage ook kunnen worden toegevoegd ten aanzien van de bestaande economische en agrarische bestemmingen.

Voor welvaart en jobs is voldoende ruimte nodig

“Vanuit Voka–KvK Limburg hebben we lokale besturen nooit gezegd wat ze moeten doen, alleen maar geadviseerd om in dialoog te gaan met ons én met de ondernemers om weloverwogen en met volledige kennis over de impact van dit decreet een beslissing te nemen”, verduidelijkt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka–KvK Limburg. “Om voor welvaart te zorgen en jobs te creëren, is ruimte nodig. Ruimte om te groeien, ruimte om te investeren. Wij hopen dat dit Parkendecreet alsnog voor deze juridische duidelijkheid kan zorgen.”

Meer info: Peter Bruggen, provinciaal secretaris Boerenbond Limburg, gsm 0477 50 70 62.