Vlaamse Pachtwet: leefbaarheid bedrijven strikt bewaken

10 november 2022

De Vlaamse meerderheidspartijen bereikten vandaag, na maanden onderhandelen, een akkoord over de hervorming van de federale Pachtwet van 1969. De nieuwe Pachtwet kwam tegemoet aan een aantal belangrijke vragen vanuit de landbouwsector. Toch blijven er bezorgdheden rond de opzeg van landbouwgrond in groene bestemmingen, waar vooral de leefbaarheid van landbouwbedrijven gegarandeerd moet blijven.
Bij de actualisatie van de oude Pachtwet was het voor Boerenbond cruciaal dat teelt- en exploitatievrijheid voor landbouwers overeind bleef en dat het Pachtdecreet haar kerntaak bleef behouden, nl. voldoende rechtszekerheid bieden aan pachters zodat landbouwers op langere termijn een duurzame bedrijfsvoering kunnen uitbouwen. 

Jonge starters 

”De Pachtwet is en blijft een cruciaal instrument om te verzekeren dat onze vruchtbare landbouwgronden voor landbouw ingezet blijven”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. Vanuit de jonge landbouwers kwam de vraag om de toegang tot grond voor jonge en startende landbouwers te bevorderen. Hieraan werd voldaan. De opzegmogelijkheid voor gepensioneerde pachters maakt het voortaan makkelijker om de gronden te laten exploiteren door een ander landbouwbedrijf. Bovendien komt er een einde aan het voorkooprecht van gepensioneerde pachters.
Een kritiek punt van deze nieuwe Pachtwet blijft wel de opzegmogelijkheden van landbouwpacht in functie van bos en natuur. Lode Ceyssens, Boerenbondvoorzitter: “Hoewel de mogelijkheden om pacht op te zeggen in functie van bos en natuur in het agrarisch gebied mogelijk blijven, worden deze mogelijkheden eindelijk ingeperkt door een strenge leefbaarheidstoets waarop de pachter zich kan beroepen.” Boerenbond had liever gezien dat de mogelijkheden om pacht op te zeggen in het agrarisch gebied om natuur en bos te realiseren verder afgebouwd zouden worden, ook omdat er bijkomende opzegmogelijkheden voor particulieren en dus ook milieu- en natuurverenigingen ingevoerd worden om bos en natuur in groene bestemmingen te realiseren. In deze gebieden geldt er een beperktere leefbaarheidstoets. 

Achterpoortjes 

“Het Pachtdecreet zet met de verschillende leefbaarheidstoetsen dus zeker stappen in de goede richting. In de landbouwsector leeft er wel bezorgdheid over de achterpoortjes die de Pachtwet nog bevat en die pachtopzegging  in functie van bos en natuur in het agrarisch gebied nog mogelijk laten. “Voor ons is het cruciaal dat de leefbaarheidstoets geen dode letter blijft en dat er eindelijk een halt toegeroepen wordt aan het te pas en te onpas opzeggen van vruchtbare, broodnodige landbouwgrond zonder rekening te houden of dit al dan niet leefbaar is voor de landbouwer in kwestie”, aldus voorzitter Ceyssens.