Vlaams minister Jo Brouns ontvangen op De Grote Landbouwtoer

Op het derde en laatste bezoek van De Grote Landbouwtoer gingen Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens en Groene Kring-voorzitter Justine Arkens in gesprek met Vlaams landbouwminister Jo Brouns. Minister Brouns verwees tijdens het gesprek naar de maatregelen die genomen worden als gevolg van de natte weersomstandigheden. Ook toegang tot water en landbouwgrond en het stikstofdecreet werden aangestipt.

Minister Brouns werd ontvangen door Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens en Groene Kring-voorzitter Justine Arkens op het bedrijf Linkertse aardbeienautomaat van Gert en Inge Reijnders- Zeeuws en zoon Robbe. Na 19 jaar lang tomaten te hebben gekweekt, is het ondertussen 11 jaar geleden dat ze hun serre van 1,2 ha omgebouwd hebben voor aardbeien. Momenteel telen ze aardbeien op 1,7 ha.

Maatregelen in functie van natte weersomstandigheden

Onvermijdelijk kwam de uitzonderlijke situatie van de natte voorjaarsperiode ter sprake. Minister Brouns gaat in op de vraag van Boerenbond om begrip te tonen voor de natte weersomstandigheden. Eind vorige week trok Boerenbond aan de alarmbel bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en de Vlaamse Landmaatschappij. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij reageerde positief op deze oproep en stelt uitzonderlijk de indieningsdatum van de verzamelaanvraag uit tot en met 14 juni, ook voor de aanmelding van ecoregelingen en overdracht van betalingsrechten. Daarnaast bevestigde ze dat de hoofdteelt van de percelen nog kan gewijzigd worden tot 30 juni evenals dat aangevraagde ecoregelingen nog kunnen geannuleerd worden tot die datum. Voor de uitvoering van bepaalde agromilieumaatregelen en ecoregelingen zal het Agentschap waar nodig rekening houden met de natte weersomstandigheden en hier maatregelspecifiek over communiceren. 

“De natte weersomstandigheden blijven aanhouden, hopelijk wordt het de komende dagen terug wat droger zodat de land- en tuinbouwers volop het veld op kunnen want er moet nog heel wat gezaaid en geplant worden. Het is positief dat Minister van Landbouw Jo Brouns, samen met zijn administratie snel begrip getoond heeft voor de gevolgen van de weersomstandigheden. Onze land- en tuinbouwers hebben nu nood aan maximale flexibiliteit zodat ze geen tijd verliezen met allerlei administratieve verplichtingen maar ervoor kunnen zorgen dat alles wat nog op het veld moet gebeuren, ook gebeurt” stelt Lode Ceyssens.

Mestbank flexibel met termijnen

Ook de Mestbank stelt zich flexibel op voor de burenregelingen die aflopen tussen 1 mei en 15 juni. De afloopdatum wordt met 1 maand verlengd. Voor die burenregelingen kunnen de gekoppelde analyses ook één maand langer gebruikt worden. Dat geldt voor alle burenregelingen met land- en tuinbouwers als ontvanger van de mest, ongeacht de keuze van mestsamenstelling (forfaitair of analyse).  Ook de equivalente maatregelen zullen terug open gesteld worden. Wat de vanggewassen betreft heeft de Mestbank begrip en volgen ze het groeiseizoen verder op om ten gepaste tijden actie te nemen indien nodig. 

Water als thema van het maatregelenpakket

Voorts was er tijdens het bezoek aandacht voor de grote uitdagingen die er zijn op vlak van klimaat. In het maatregelenpakket van de Vlaamse Regering was een belangrijke rol weggelegd voor maatregelen op vlak van water. Toegang tot water is cruciaal voor landbouw, daarom is het nodig om in vlotte vergunningsprocedures te voorzien voor landbouwers die willen inzetten op de aanleg van waterbassins of vergunningen voor grondwaterwinningen nodig hebben. Ook is het belangrijk om blijvend in te zetten op onderhoud van de waterlopen door de waterloopbeheerders zodat water steeds snel kan afgevoerd worden. Landbouwers willen ook hun steentje bijdragen aan de waterkwaliteit. Daarvoor herhaalde voorzitter Lode Ceyssens zijn oproep om snel aan de slag te gaan met het sectorakkoord voor het volgende mestactieplan.

Landbouwers zijn natuurbeheerders

De laatste tijd is de indruk ontstaan dat natuur en landbouw als water en vuur zijn. Een erg assertief aankoopbeleid van de overheid en terreinbeherende organisaties heeft er voor gezorgd dat landbouwers hoe langer hoe meer twijfelen of het (tijdelijk) extra inzetten op het ontwikkelen van natuurwaarden op hun percelen, het landbouwgebruik op termijn in het gevaar brengt. Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens: “Landbouwers werken elke dag met de natuur en weten als de beste hoe ze de natuur goed kunnen beheren. Pas daarom het natuurdecreet aan zodat de hoofdfunctie, zijnde landbouwproductie, behouden blijft en boeren gestimuleerd worden met middelen uit het natuurbudget om zelf taken op te nemen, bijvoorbeeld via landbouwbeheerplannen.”

Onduidelijkheid bij het stikstofdecreet houdt aan

Tot slot kwam ook het stikstofdecreet aan bod. De Vlaamse Regering heeft het decreet goedgekeurd, maar er blijft heel veel onduidelijkheid door het uitblijven van een hele resem uitvoeringsbesluiten zoals ook de berekening van de PAS-referentie. Er is nog steeds geen rechtszekerheid want landbouwers kunnen geen business plan voor de toekomst maken omdat de vergunningsvoorwaarden ongekend zijn. Boerenbond is tevreden dat minister Brouns zich voorstander toont van een snelle herziening van het stikstofdecreet, waarbij er overgestapt wordt naar een emissiereductiesysteem. Lode Ceyssens liet weten dat Boerenbond nog steeds beoogt om het decreet aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof en daar momenteel het nodige voorbereidend werk voor onderneemt.