Versoepeling van het boetesysteem van de Mestbank is opluchting

Woensdagavond heeft het Vlaams parlement de aanpassingen aan het boetesysteem van het mestdecreet goedgekeurd, zoals voorzien in het maatregelenpakket van de Vlaamse Regering van 15 februari.

Het gaat hierbij om een eerste reeks aanpassingen van het decreet waarbij een  grote stap vooruit gezet wordt om het boetesysteem meer proportioneel en redelijker te maken zoals afgesproken werd.  De procedure om in beroep te gaan tegen beslissingen van de Mestbank wordt tevens verbeterd  en zal er meer rekening gehouden worden met verzachtende omstandigheden.

Welke aanpassingen worden voorzien?
  • De boetes die landbouwers krijgen in het geval van niet toepassen van duurzame landbouwpraktijken, worden verlaagd. Boeren die niet de volledige doelstelling behalen van wat zij met de zogenaamde equivalente maatregelen moeten realiseren, zullen slechts beboet worden voor het deel dat niet uitgevoerd kon worden in plaats van het volledig te bereiken doel. Bovendien zal de boete bij herhaling in een volgend jaar niet langer 200% maar 150% zijn.
  • Kleinere administratieve tekortkomingen zullen er niet langer toe leiden dat boeren hun vrijstelling van bepaalde gebiedsspecifieke maatregelen snel verliezen.
  • Boeren krijgen niet langer onmiddellijk een boete opgelegd bij administratieve overtredingen zoals bewijsstukken die ontbreken bij het indienen van aangiftes, het bijhouden van het dierregister, lichte overtredingen bij transporten en het niet beschikken over een correct overzicht van de emissiepunten bij een mestverwerkingsinstallatie. Ze zullen eerst een waarschuwing krijgen en een termijn om zich in regel te stellen.
  • Boeren krijgen de kans om hun boete te laten omzetten naar een waarschuwing als er sprake is van verzachtende omstandigheden bij kleinere overtredingen die niet leiden tot milieuschade.
  • Ontbrekende gegevens in registratie als gevolg van het wegvallen van het GPS- signaal door een technische storing tijdens het uitrijden van mest, zal niet langer aanleiding geven tot boetes.
  • Tot slot wordt expliciet opgenomen in het decreet dat boeren boetes en opgelegde maatregelen via een verkorte en verbeterde procedure kunnen aanvechten bij de rechtbank.
Maatregelen worden onmiddellijk gevoeld

“Met het voorstel van decreet dat vandaag in het parlement werd goedgekeurd wordt een eerste reeks van maatregelen genomen die landbouwers onmiddellijk zullen voelen. De doelstellingen van het huidige MAP, zijnde het verbeteren van de waterkwaliteit, blijven hiermee gehandhaafd. Maar de boeren worden op deze manier wel verlost van onredelijk hoge boetes en voor bepaalde vergetelheden krijgen ze in de toekomst eerst een waarschuwing waar ze nu nog onmiddellijk een boete krijgen” zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

“Landbouwers moeten zich kunnen focussen op hun veldwerkzaamheden, zonder wakker te moeten liggen van torenhoge boetes die vaak het gevolg zijn van kleine onregelmatigheden of het onbewust niet-naleven van administratieve verplichtingen” zegt Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring. “Met deze aanpassingen kunnen landbouwers opnieuw hun focus leggen op het veld.”

Er ligt nog veel werk op de plank

Eerder werden er al een aantal andere maatregelen uit het Vlaams maatregelenpakket uitgevoerd. Hierbij denken we aan het intrekken van de ministeriële instructie om de varkensstapel af te bouwen, het versterken van het wetenschappelijk comité dat emissiereducerende maatregelen moet erkennen en de publicatie van de omzendbrief hoe bedrijven stikstofemissies onderling kunnen verschuiven. 

“Hier mag het echter niet bij blijven. Er ligt nog veel werk op de plank. Er moet gestart worden met de voorbereidingen voor een omslag te maken naar een emissiereductiemodel voor de stikstofproblematiek. Er moeten nog bijkomende maatregelen komen om landbouwgrond beter te beschermen. En ook de werkgroep administratieve vereenvoudiging zal nu ook met concrete wetgevende voorstellen moeten komen” stelt Lode Ceyssens, Boerenbondvoorzitter. “We verwachten dat men nu ook snel vaart zal maken van de andere aanpassingen van administratieve verplichtingen en onhaalbare data in het mestdecreet die ook afgesproken zijn in het maatregelenpakket”

Ook op het federale en het Europese beleidsniveau volgt Boerenbond de ontwikkelingen verder op de voet. 

Bron: Boerenbond.