Stikstofakkoord: “Wachten op rechtszekere uitwerking, fundamentele bezorgdheden blijven”

Boerenbond reageert terughoudend op het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering vandaag gesloten heeft. “Zolang er geen teksten zijn, is het moeilijk om uitspraken te doen over de nieuwe politieke beslissingen. Maar het is nu al duidelijk dat de opgave voor de landbouwsector zeer groot zal zijn en dat het perspectief waarvan sprake zeer voorwaardelijk is. Wij hebben steeds gesteld dat onze bedrijven al veel inspanningen gedaan hebben en dit willen we blijven doen. Voorwaarde is wel dat er een juridisch robuust perspectief komt voor onze toekomstgerichte bedrijven en voor onze jonge boeren. We zullen de teksten en de vertaling in het decreet dan ook grondig bestuderen en hieraan toetsen”, zegt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond.

Boerenbond heeft er altijd op gehamerd dat de ammoniakemissies sinds 1990 al met vijftig procent zijn afgenomen dankzij inspanningen van de landbouwsector en dat de bedrijven inspanningen willen blijven doen om deze nog verder te verminderen. “Het in rekening brengen van verdere innovatie en emissies die verdwijnen door landbouwers die stoppen, moet leiden tot toekomstperspectief voor de sector van morgen. Het verleden leert ons dat een akkoord maken één ding is, het vertalen in een decreet dat rechtszekerheid biedt, is nog iets anders. Het moet juridisch robuust zijn. Bovendien moet het voor alle betrokken partijen vanaf dag één helder zijn wat het politieke niveau beslist heeft”, zegt Lode Ceyssens.

Auto tweede keer langs de keuring

De Raad van State had heel wat opmerkingen. Boerenbond gaat ervan uit dat het nieuwe voorstel van decreet opnieuw wordt voorgelegd bij de raad. “Een auto die niet door de keuring geraakte, moet ook een tweede keer langskomen. De Raad stelde meer dan enkele kritische vragen bij het voorstel van decreet dat in de zomer in het Vlaams parlement werd ingediend. Wij zagen vele van onze eerder gemaakte opmerkingen daarin terug.”

“We zien in het nieuwe akkoord een aantal positieve evoluties, deze zullen nu juridisch robuust verankerd moeten worden zodat ze ook in de praktijk leiden tot rechtszekere vergunningen. Het wegvallen van de verplichte sluiting van de piekbelasters, het schrappen van de onvergunbaarheidsdrempel (waar we met zeer veel belangstelling uitkijken naar hoe de passende beoordeling eruit zal zien), de stolp die eraf gaat in het Turnhouts Vennengebied, het opnemen van het extern salderen. Deze evoluties kunnen enkel maar soelaas brengen als de voorwaarden die hierbij opgelegd worden, realistisch zijn én juridisch correct verankerd worden. We horen het engagement om na 2030 te evolueren van een depositiemodel naar een emissiereductiemodel. Voor ons mag dit liever vandaag dan morgen. In december 2022 reikten wij dit voorstel reeds aan.

Maar voor ons blijft er op dit moment nog heel veel onduidelijkheid, ook over de zaken die op het eerste zicht positief worden voorgesteld”, vindt Lode Ceyssens.

Bovendien blijken er ook problemen die niet opgelost zijn. “De nulbemesting blijft voor ons een fundamenteel probleem. Hier was een uitdoofscenario afgesproken, waarop de overheid nu tergkomt. Dit is contractbreuk en wij zullen de rechten van onze leden steeds, hetzij collectief, hetzij individueel verdedigen.”

Decretale verlenging aflopende vergunningen

Boerenbond vraagt met aandrang dat deze week het meest urgente probleem, zijnde de decretale verlenging van aflopende vergunningen gestemd wordt in het Vlaams parlement. Zodat kmo’s, landbouwbedrijven en industriële sites waarvan de vergunningen aflopen vanaf 1 januari met een decretaal verlengde vergunning kunnen verder werken.

Conclusie voor Lode Ceyssens: “De positieve geluiden die vandaag klinken, zullen moeten verankerd worden in een rechtszeker kader dat toekomst geeft aan onze landbouwbedrijven. Een aantal zaken blijven voor ons onaanvaardbaar. Wij zullen de verdere uitwerking van zeer nabij volgen, en hierbij de collectieve en individuele belangen van onze leden blijven verdedigen.”

Bron: Boerenbond.