Op de eerste rij: 7 maart 2024

Na een lange winter is er geen tijd te verliezen, ook niet in de taskforces …

Nu de dagen zichtbaar lengen, de zon de overhand krijgt en fruitbomen knoppen vormen, kriebelt het bij onze landbouwers om aan de voorjaarswerkzaamheden te beginnen. Zaaien, planten, bemesten … Na een lange natte winter is er geen tijd te verliezen.

Die lange winter hebben jullie aangegrepen om je stem te laten horen. Het resultaat daarvan is een uitgebreid maatregelenpakket. In diverse taskforces volgen wij dit momenteel verder op om concrete, grondige verbeteringen te onderhandelen voor onze sector.

Een van die taskforces is die rond administratieve vereenvoudiging. Een thema dat, nu het invullen van het kunstmestregister, de verzamelaanvraag en Mestbankaangifte naderen, weer erg actueel is. Om zowel op Vlaams als federaal niveau zo goed mogelijke verbeteringen te kunnen onderhandelen, is de expertise en ervaring van onze leden onmisbaar. We doen dan ook een oproep om jullie ideeën en voorstellen rond administratieve vereenvoudiging met ons te delen via de link onderaan deze pagina.

Afgelopen vrijdag kwam de federale taskforce agrovoeding samen. Met de ondersteuning van de FOD Economie worden binnen de brancheorganisaties eerst de vleesvee- en varkensindex versterkt als cruciale bouwsteen om tot eerlijke prijsvorming te komen. Deze aanpak moet zich geleidelijk doorvertalen in alle branches. Het kan de basis vormen om ook op het niveau van de land- en tuinbouw een controleerbaar en afdwingbaar verbod op verkoop met verlies mogelijk te maken. Er wordt in elk geval snel werk gemaakt van het instellen van zo’n wettelijk verbod, weliswaar met de nodige uitzondering om bederfbaar product zo nodig toch te kunnen verkopen, zelfs met verlies. Ondanks een brede consensus over het principe wordt nog geen concrete grens gesteld aan onredelijke promoties. We blijven hierop aandringen, want met duurzaam geproduceerd voedsel bradeer je niet! Integendeel, we mogen trots zijn op al het goede van eigen bodem. De taskforce zet daarom in op een brede promotiecampagne maar wil vooral de consument handvaten aanreiken om het goede van eigen bodem terug te vinden in het schap. Met het versterken van de controles op oorsprongsetikettering is de consument ook zekerder dat hij met zijn aankopen onze boeren en tuinders mee sterk maakt. Goeie intenties dus, maar deze zullen nu ook hard moeten gemaakt worden!

Afgelopen dinsdag keurde het Europees Parlement de Natuurherstelwet goed. Onbegrijpelijk! Hoewel bijna de voltallige EVP-fractie tegen stemde, en hoewel van alle Vlaamse Europarlementsleden enkel Guy Verhofstadt en Sarah Matthieu voor stemden, geraakte dit trialoogakkoord dus toch gestemd in het Europees Parlement. In bepaalde lidstaten ligt men duidelijk (nog) niet wakker van deze Natuurherstelwet. Nochtans hoeven zij maar naar Vlaanderen of naar Nederland te kijken om te zien in welk juridisch moeras men met dergelijke regelgeving terecht kan komen. Wij hebben alvast een oproep gedaan aan premier De Croo om er alles aan te doen dat deze Natuurherstelwet niet gestemd wordt in de Europese Raad. Het zou onbegrijpelijk zijn, als er onder het Belgisch voorzitterschap Europese wetgeving wordt goedgekeurd die een dergelijke negatieve impact heeft op alle economische activiteit in Vlaanderen. 

 

We doen een oproep om jullie ideeën en voorstellen rond administratieve vereenvoudiging met ons te delen.