Op de eerste rij: 17 november 2022

14 november 2022
Samen aan tafel rond MAP

Boerenbond staat niet alleen in de mening dat het MAP 7 dat op tafel ligt geen basis kan zijn voor constructief overleg (zie pagina 10 van dit nummer). Niet minder dan 20 ketenpartners en andere belangenorganisaties treden ons bij, en dus sloegen we de handen in elkaar om samen tot een nieuw, haalbaar en vooral gedragen voorstel te komen. Alleen zo kan de waterkwaliteit in Vlaanderen verbeteren zonder de hele agrovoedingssector ten gronde te richten. We kunnen dus alleen maar hopen dat het overleg dat nu door de VLM wordt georganiseerd, een oprechte vraag is en geen schijnoverleg. Wij zijn alvast, samen met de hele agrovoedingsketen, bereid om op een open en constructieve manier aan tafel te komen en mee te denken over haalbare oplossingen.

Nieuwe Vlaamse pachtwet

Zoals je kan lezen op pagina 8 van dit nummer, bereikte een meerderheid in het Vlaams Parlement een akkoord over de hervorming van de pachtwet die al uit 1969 dateert. De bijkomende mogelijkheden voor particulieren (in groene bestemmingen en SBZ-H-gebieden) en voor lokale besturen om pacht op te zeggen om bos en natuur te realiseren, baren ons zorgen. Anderzijds komt er een einde aan de willekeurige opzeg van pacht in landbouwgebied. De verschillende leefbaarheidstoetsen moeten een belangrijke bescherming voor de pachter bieden: zij beperken de mogelijkheden om pacht voor natuur en bos op te zeggen indien daardoor de leefbaarheid van het bedrijf van de pachter ernstig wordt verstoord. Deze leefbaarheidstoets moet ervoor zorgen dat er eindelijk een halt toegeroepen wordt aan het te pas en te onpas opzeggen van vruchtbare, broodnodige landbouwgrond zonder rekening te houden of dit al dan niet leefbaar is voor de landbouwer in kwestie. Ook is het voor ons cruciaal dat de teelt- en exploitatievrijheid voor landbouwers overeind blijft en het pachtdecreet pachters voldoende rechtszekerheid kan blijven bieden.

Week van de Bedrijfsoverdracht

Deze week brengt Vlaio met de Week van de Bedrijfsoverdracht de generatiewissel onder de aandacht, en dat kunnen we alleen maar toejuichen. De uitdagende tijden waarin we zitten, zorgt ervoor dat het aantal overnames in onze sector onder druk komt. De onzekerheid maakt dat jonge overnemers wat langer de kat uit de boom kijken: gaan we wel nog kunnen boeren, en onder welke voorwaarden? Zal het allemaal wel rendabel zijn? Gelukkig is de goesting er wel nog: met het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging van Boerenbond en partners Groene Kring, SBB en KBC organiseren we dit najaar opnieuw inspiratieavonden bedrijfsopvolging. In Aalter zagen we meer dan 100 deelnemers samenkomen om stil te staan bij de invloed van bedrijfsopvolging op de familie. En ook in Westerlo (21 november) zien we de inschrijvingen vlot binnenlopen. Bedrijfsopvolging is – zeker in onze sector – een familiegebeuren: het heeft een grote invloed op het volledige gezin, daarom is een goede voorbereiding en communicatie belangrijk. Praat erover, nodig een van onze consulenten mee uit aan tafel en laat je inspireren op een van onze vormingen.

Antibioticagebruik in de veehouderij daalt verder

De overheid heeft in deze internationale Bewust Antibioticumgebruik-week aangegeven dat het antibioticagebruik in de dierlijke sectoren de voorbije jaren duidelijk is gedaald en ook dit jaar wordt die dalende lijn verdergezet. Sinds een tiental jaren zijn de sectoren zelf, met de hulp van Amcra en de lastenboeken, aan de slag gegaan om het gebruik van antibiotica te verlagen. Er werden convenanten met de overheid aangegaan en sinds de oprichting van het AB-register, waarbij gebruiksdata op bedrijfsniveau gemonitord worden, zien we een duidelijke vermindering. Ten opzichte van 2011 is het antibioticagebruik met ongeveer 45% gedaald. Het motto blijft: ‘Antibiotica enkel als het moet’. Maar deze resultaten geven aan dat een sectorinitiatief in samenwerking met de overheid goed kan werken.

 

“We willen meewerken aan oplossingen en hopen van onze overheid hetzelfde"