Op de eerste rij: 15 december 2022

13 december 2022
PAS

Het stikstofprobleem zet nu al geruime tijd de rem op de vergunningverlening in de Vlaamse landbouw. Als we dit laten aanslepen, dreigt deze situatie zich uit te breiden naar alle sectoren. Toch zijn oplossingen mogelijk. Vijftigplussers maken in de landbouw vandaag een zeer grote groep uit. Slechts 12% van die vijftigplussers heeft een opvolger. Dat betekent dat een aanzienlijk aantal landbouwers in de volgende 10 à 15 jaar natuurlijk zal afvloeien. Aangezien bijna de helft (48%) van de dierlijke stikstofemissies in Vlaanderen afkomstig is van dieren bij landbouwers die 50+ zijn, kan deze demografische evolutie een stikstofvermindering van maar liefst 42% (!) teweegbrengen. Dit zal uiteraard niet automatisch gebeuren, maar het is onbegrijpelijk dat er in heel het stikstofplan nergens rekening wordt gehouden met dit gegeven.

Wil onze overheid dan weer dezelfde fout maken als met onze energievoorziening en ook voor voedsel afhankelijk worden van het buitenland, waar er veel minder duurzaam wordt geproduceerd dan hier? Komaan Vlaanderen, het is nu tijd om dappere keuzes te maken!

Ontmoeting Wojchiechowski

In de marge van ons eigen Europees netwerkevent agroEUconnect kreeg ik de kans om Europees landbouwcommissaris Wojciechowski en zijn kabinetschef te spreken. Het was een goede gelegenheid om onze meningen over belangrijke actualiteiten en specifieke Vlaamse bezorgdheden uit te wisselen. Zo sprak ik met de commissaris over beleidsinitiatieven zoals de natuurherstelwet, die in onze verstedelijkte Vlaamse (en Nederlandse) context een heel andere uitwerking hebben dan in andere Europese gebieden, zo getuige het stikstofdossier.

Beleidsmakers moeten rekening houden met deze eigenheid en de vaak onhaalbare en onbetaalbare gevolgen voor onze boeren. Boerenbond erkent de uitdagingen van vandaag en morgen. Het kan echter niet de bedoeling zijn deze vorm van efficiënte landbouw in deze vruchtbare streken weg te duwen. Omgekeerd biedt onze hoog-innovatieve sector in Vlaanderen ook oplossingen. Zo wees ik de commissaris op de opportuniteit die de toepassing van Renure – gerecycleerde nutriënten uit mest – heeft. Indien het Europees beleid toestaat dat onze landbouwers stikstof uit kunstmest door deze gerecycleerde stikstof uit dierlijke mest mogen vervangen, vangt men meerdere vliegen in één klap. Zo kan men stalemissies vermijden, preciezer bemesten én verlaagt men waar mogelijk de koolstofvoetafdruk en afhankelijkheid van de boer én de EU van ingevoerde kunstmest. In navolging van deze informele ontmoeting zullen we in januari op het kabinet van Wojciechowski ontvangen worden.

Komaan Vlaanderen, het is nu tijd om dappere keuzes te maken!

Ledencongres AVBS

Afgelopen week mocht ik aanwezig zijn op het jaarlijkse ledencongres van AVBS, de sierteelt- en groenfederatie binnen Boerenbond. AVBS rondt met het congres een feestjaar af ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag. Tegelijk werd dat feestjaar gebruikt om aan de toekomst te werken en werd tijdens het congres zowel een nieuw bestuur, nieuwe voorzitter, nieuw logo als een nieuwe website gepresenteerd. Dit toont aan dat AVBS ook de komende jaren aan zichzelf én aan een toekomstgerichte Vlaamse sierteeltsector wil werken. Dat dit hand in hand gebeurt met Boerenbond, is een goede zaak. Want de uitdagingen van de sierteeltsector zijn grotendeels de uitdagingen van de hele land- en tuinbouwsector en vice versa.

De energiecrisis is bijzonder actueel voor een groot deel van de siertelers. Niet alleen omdat zij die prijzen van energie en andere grondstoffen enorm de hoogte in zien gaan, ook omdat de koopkracht onder druk komt te staan. Ook de export zorgt voor extra uitdagingen, gegeven de geopolitieke situatie. Specifiek voor export wordt er door AVBS heel wat steun verleend in samenwerking met FAVV, FIT, VLAM en internationale relaties. Daarbovenop zorgt ook het MAP voor slapeloze nachten bij heel wat siertelers. Ook voor hen hopen we samen met het beleid te kunnen zoeken naar werkbare voorstellen. De sierteeltsector produceert dan wel geen voedsel maar levert een grote meerwaarde in onze maatschappij en wint steeds meer aan belang voor de vormgeving van een leefbare omgeving. Daarmee is de sector ook #broodnodig. Een belangrijke reden waarom we AVBS als een van de ketenpartners betrekken in alle acties die we hierrond opzetten.