Op de eerste rij: 13 januari 2022

11 januari 2022
Bedrijfscontinuïteit verzekeren in tijden van  omikron

Sneller dan verwacht zijn we met de omikronvariant terechtgekomen in de vijfde coronagolf. Door zijn hoge besmettingsgraad dreigt het een ware omikron-tsunami te worden, met een zware impact op de werkvloer door een groot absenteïsme omwille van ziekte en/of quarantaine. Zeker de volgende twee à drie weken dreigen bijzonder moeilijk te worden aangezien een belangrijk deel van de actieve bevolking nog geen booster kreeg. Het was vorige vrijdag de aanleiding voor premier De Croo om de werkgeversorganisaties, en dus ook Boerenbond, hoogdringend samen te roepen om te kijken wat nodig is om de bedrijfscontinuïteit op de werkvloer toch te verzekeren, niet in het minst in de essentiële sectoren, waaronder de agrovoedingssector. Samen met de overige werkgeversfederaties bepleitte ik tijdens het overleg met premier De Croo voldoende flexibiliteit voor het kunnen inzetten van beschikbare arbeidskrachten. Tegelijk drong ik aan op de heropstart van de business continuity group agrovoeding (BCG) en het heropvissen van de business continuity-plannen die in de eerste lockdown binnen de agrovoedingsketen werden opgemaakt. Vorige zaterdag al vond een eerste vergadering plaats met alle betrokken federale overheidsadministraties om dit alvast op de rails te zetten. Op basis van de in de eerste golven geleerde lessen en de toen uitgewerkte draaiboeken en noodplannen hebben wij het voorbije weekend de risico’s en kritieke punten opgelijst én de maatregelen die noodzakelijk zijn om de ketenwerking te verzekeren. Naast de beschikbaarheid van voldoende arbeid is het – net zoals in de eerste golven – onze zorg dat onze toelevering en afzet vlekkeloos blijven functioneren en dat breuken in de keten vermeden worden. Toelevering van met name veevoeder, grondstoffen, herstel van kritische machines en levering van diensten zoals bijvoorbeeld dierenartsen is cruciaal om de dagelijkse zorg voor plant en dier te verzekeren. Verzekerde oogst, ophaling, verwerking en opslag zijn essentieel om verlies te vermijden. Ons huiswerk werd, ondersteund door de collega’s van het Agrofront, zondagmorgen bij de federale overheid neergelegd. Deze week komt het erop aan dat de verschillende bevoegde overheden de nodige wetgevende en andere maatregelen nemen die ons toelaten flexibel te schakelen en de beschikbare arbeid optimaal in te zetten. De genomen maatregelen op dit vlak uit de eerste golf hebben uitstekend gewerkt en moeten hernomen worden. Specifiek dringen we er bijkomend op aan het sociaal akkoord over de 100 dagen seizoensarbeid snel te bekrachtigen. Momenteel stellen zich nog geen acute problemen. We zullen samen met de BCG de situatie de komende dagen en weken zeer nauw opvolgen om problemen snel te signaleren en aan te pakken, zodat breuken in de keten kunnen worden vermeden. Met de BCG willen we niet zomaar hopen op het beste, maar vooral voorbereid zijn op het ergste.

Brexit in schijven: uitstel is helaas geen afstel

Een jaar geleden vertrok het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Sindsdien gelden nieuwe regels voor uitvoer van producten, ook tal van landbouwproducten, denken we maar aan sierteeltproducten. Ondanks het (gelukkig) uitblijven van tarifaire belemmeringen waren de bijkomende kosten en inspanningen bij siertelers in 2021 gezien hun directe handelsrelatie niet te onderschatten. Na eerder uitstel zal het nieuwe jaar ook nieuwe formaliteiten en controles met zich meebrengen, ook voor andere landbouwproducten. Zo zullen ook sanitaire en fytosanitaire controles uitgevoerd worden aan Britse zijde en zal extra certificatie nodig zijn. Dit zal, afhankelijk van de voorbereidingen, druk leggen op het exportproces van onze land- en tuinbouw-, sierteelt- en voedingsproducten. De brexit komt dus in schijven. Daarnaast sluiten de Britten ook handelsakkoorden met andere handelsblokken af. Dat is hun goed recht, maar kan eveneens negatief op ons marktaandeel werken. Het is daarom cruciaal dat men de impact van de brexit blijft monitoren, zelfs als die later in het traject en indirect zou plaatsvinden. Onze primaire sector mag niet de dupe worden van deze nieuwe relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk! Boerenbond en AVBS zullen daarom in maart deelnemen aan de Belgische economische missie naar het Verenigd Koninkrijk, want – binnen de EU of erbuiten – het Verenigd Koninkrijk blijft voor ons een belangrijke handelspartner.

Het is onze eerste zorg dat onze toelevering en afzet vlekkeloos blijven functioneren en dat breuken in de keten vermeden worden.

Sonja De Becker

Voorzitter Boerenbond