Op de eerste rij: 11 augustus 2022

9 augustus 2022
Onze land- en tuinbouwers zetten hun deuren open!

De derde zondag van september (18 september) organiseren we de 40ste editie van Dag van de Landbouw. Maar liefst 51 land- en tuinbouwbedrijven zetten hun deuren open voor het brede publiek. Meer dan ooit is het nodig dat onze bedrijven aan iedereen laten zien onder welke omstandigheden hun dagelijks voedsel en het groen voor hun leefomgeving worden geproduceerd. Onze bedrijven zijn de absolute top in de wereld: op het vlak van klimaatefficiëntie, op het vlak van milieu- en diervriendelijkheid, op het vlak van voedselveiligheid. Onze land- en tuinbouwers zijn topondernemers en hun bedrijven mogen gezien worden. Een hartelijke dank alvast aan iedereen die op 18 september zijn deuren openzet of meehelpt om op deze Dag van de Landbouw de burger weer te overtuigen van het belang van onze land- en tuinbouwers in Vlaanderen.

Te droog

Het warme droge weer van de afgelopen weken dwong de overheid tot het nemen van maatregelen. In heel Vlaanderen werden captatieverboden ingesteld. En hoewel onze sector de afgelopen jaren sterk investeerde in wateropvang en waterbesparing, leidden de droogte en de gebruiksbeperkingen in een aantal regio’s tot problemen bij verschillende teelten. De extra 4 miljoen euro die op voorstel van minister Brouns werd vrijgemaakt voor VLIF-investeringen in waterkwantiteit en -kwaliteit zijn meer dan welkom om dergelijke problemen op langere termijn aan te pakken. Investeringen in wateropvang hebben echter weinig zin als de vergunning niet volgt. Te vaak botsten we daar op sectorale regelgeving die vergunningverlening vertraagt of onmogelijk maakt. Ook samenwerkingsprojecten rond circulair watergebruik lopen soms vast, denk maar aan het recent verbod op het gebruik van effluentwater van Aquafin. We roepen de overheid dan ook op om samen met ons oplossingsgericht te werken aan een klimaatrobuuste land- en tuinbouw.

Start pluk hardfruit

Op pagina 10 kan je meer lezen over de oogstramingen voor hardfruit. Daarnaast zetten de fors hogere bewaarkosten en plukkosten en de aanslepende moeilijke prijsvorming voor appel een negatieve toon in de prognoses voor het komende verkoopseizoen. Steeds meer is duidelijk dat de Belgische appelteelt zware klappen krijgt en dat er eindelijk moet gewerkt worden aan de Vlaamse toekomststrategie hardfruit om de Belgische appelsector te vrijwaren. We moeten met de hele keten en de beleidsmakers zoeken naar structurele oplossingen. De aangekondigde fusiegesprekken tussen de twee belangrijkste fruitveilingen moeten de fundamenten leggen voor de oprichting van een sterk commercialisatieblok, om op basis van onderscheidende kwaliteit de positie van de lokale Belgische appel in het winkelrek te vrijwaren. Een toekomstgerichte Belgische appelteelt kan enkel duurzaam zijn, indien ook de fruitteler zijn kost kan verdienen.

Energie blijft zorgen baren

De onzekerheden over de leveringen van Russisch aardgas blijven, zowel op korte als iets langere termijn. Vandaar dat in de Europese Unie wordt gewerkt aan bevoorradingszekerheid voor aardgas. Zo vraagt de Europese Commissie besparingen van iedereen en vraagt ze ook dat alle lidstaten hun noodplannen actualiseren rond de volgorde van afschakeling. Ook de federale overheid werkt momenteel aan deze oefening, maar tot nu toe ontbreekt daar nog de noodzakelijke duidelijkheid. De Europese Commissie stelt terecht voor om in deze oefening voedsel als strategisch te beschouwen en dus prioriteit te geven. Dit is een zeer terecht voorstel, dat Boerenbond ook al bij de federale overheid op tafel legde! Ook biedt de Europese Commissie de mogelijkheid om een veiling of tender te organiseren, waarbij bedrijven vrijwillig tegen vergoeding minder aardgas gebruiken. Ook tuinders stellen deze vraag, omdat dit mee kan spelen in de beslissing om al dan niet op te planten. Boerenbond vraagt dan ook aan de federale overheid om deze ideeën serieus te bekijken en te implementeren in België, om zodoende meer zekerheid te geven in de huidige onzekere context van aardgasbevoorrading – ook onze bedrijven. Ook dient de landbouwsector actief betrokken te worden bij het actualiseren van het noodplan aardgas.

Op 18 september stellen 51 bedrijven hun deuren weer open om de burger te tonen hoe belangrijk eigen voedselproductie en groenvoorziening zijn.