Juridische stappen als voorliggend stikstofdecreet wordt goedgekeurd

19 december 2023

Het nieuwe stikstofdecreet van de Vlaamse overheid biedt landbouwers globaal wel wat meer rechtszekerheid, toekomstperspectief geeft het hen niet. Dat stelt het Hoofdbestuur van Boerenbond dat bestaat uit landbouwers die alle sectoren en alle provincies vertegenwoordigen, evenals vertegenwoordigers van Groene Kring en Ferm voor Agravrouwen. “We zetten juridische stappen als de voorliggende decreetteksten rond stikstof worden goedgekeurd”, zegt voorzitter Lode Ceyssens.

“Naast het feit dat het decreet heel wat kansen laat liggen om de sector verder te verduurzamen, bevat het ook ronduit onwettige en onrechtvaardige elementen, en ontbreekt er perspectief. Boerenbond komt op voor de leden die hierdoor getroffen dreigen te worden en heeft besloten juridische stappen te zetten als de decreetteksten zoals ze nu voorliggen, gestemd worden”, zegt onze voorzitter Lode Ceyssens.

De eerste jaren ontbreekt concreet perspectief

Op basis van de decretale teksten die nu beschikbaar zijn, blijft het zoeken naar toekomstperspectief in dit stikstofdecreet. Er zijn stappen vooruit gezet voor bestaande bedrijven die hun activiteiten louter willen verderzetten (hervergunning), maar voor landbouwers die willen ondernemen, zoals vele jonge boeren, ontbreekt de eerste jaren elk concreet perspectief.

Daarnaast zijn er ook enkele elementen in het decreet die absoluut onaanvaardbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld de nulbemesting. Hier is in het verleden reeds een uitdoofscenario voor voorzien. Nu wordt hier zondermeer op teruggekomen.   Dit zorgt ervoor dat duizenden hectares landbouwgrond op korte termijn hun waarde verliezen. Voor bedrijven waarvan een aanzienlijk deel van hun bedrijfsareaal door deze maatregel gevat is, is dit een cruciale bedreiging voor het voortbestaan van het landbouwbedrijf.

Ook het vernietigen van tijdelijk ongebruikte productierechten op individueel bedrijfsniveau, is woordbreuk volgens Boerenbond. Jonge landbouwers investeerden hierin met het oog op toekomstige bedrijfsontwikkeling en worden nu het slachtoffer van dit nutteloze en onverantwoorde overheidsbesluit.

Grondig de tijd nemen voor verdere analyse

“Dit blijven principiële problemen waar wij ons altijd tegen zullen blijven verzetten”, zegt voorzitter Lode Ceyssens. “Wij hebben ons met het Hoofdbestuur, dat bestaat uit actieve landbouwers uit de verschillende sectoren en provincies, leden van Groene Kring en Ferm voor Agravrouwen, gebogen over de teksten zoals ze vandaag voorliggen. Als dit op deze manier gestemd wordt, zullen we naar het Grondwettelijk Hof stappen om de rechten van onze landbouwers in dit zware dossier maximaal te verdedigen. Wij zullen hierbij grondig de tijd nemen om te analyseren met welke middelen we dit kunnen doen en op welke artikelen en argumenten we ons zullen baseren.”