Boerenbond houdt druk op Europese beleidsmakers hoog

Boerenacties blijven opborrelen. Ze tonen de blijvende ongerustheid en soms zelfs wanhoop bij landbouwers. Dinsdag verzamelen opnieuw landbouwers aan de Europese instellingen tijdens de Europese landbouwtop. Boerenbond geeft de voorkeur aan het verderzetten van de opgestarte dialoog en dringt er bij de Europese beleidsmakers op aan om de verschillende beleidsvoorstellen die nu reeds op tafel liggen effectief om te zetten in wetgeving.

We zagen de voorbije weken heel wat lokale acties ontstaan die uiting gaven aan de frustratie die landbouwers vandaag voelen. De actiepunten die ze meebrengen zijn niet nieuw, ze worden gedeeld door collega-landbouwers in heel Vlaanderen en werden ook door Boerenbond onderschreven en herhaaldelijk op alle niveaus aangekaart bij het beleid. Boerenbond stelt vast dat er veel informeel en formeel overleg plaatsvindt, maar verwacht een versnelling in de gesprekken om met concrete resultaten het verschil te kunnen maken voor de boeren. De Europese Commissie kwam reeds met een reeks aan beleidsvoorstellen, waarvan Boerenbond verwacht dat ze eerstdaags omgezet worden in concrete besluitvorming zodat er ook echte stappen vooruit gezet worden op het terrein. Andere beleidsvoorstellen worden dan weer beter afgevoerd of gaan best terug naar de tekentafel.

  • Reeds van bij de opmaak heeft Boerenbond zijn  bezorgdheden geuit over de nieuwe Natuurherstelwet die verder gaat dan de bestaande habitatrichtlijn, waar landbouwers vandaag reeds worstelen met de implementatie ervan. Het uitblijven van een deugdelijke socio-economische impactstudie toont de weinige sérieux van het overleg dat er voor de landbouw(organisaties) aan de dag gelegd werd. Boerenbond is tevreden dat, na meer dan één jaar de bezorgheden te hebben aangekaart, de benodigde meerderheid voor een goedkeuring van de wet, voorlopig niet bereikt werd in de Raad. Boerenbond vraagt het Belgisch voorzitterschap en de Europese beleidsmakers om het gebrek aan analyse en aan steun te erkennen. Deze wet moet  terug naar de tekentafel!
  • Half maart kwam de Europese Commissie met het voorstel om de GLB-verplichtingen die landbouwers moeten naleven om beroep te kunnen doen op subsidies, flexibeler en op maat toe te passen.  Vlaamse landbouwers - die vaak werken op dure, kleine en versnipperde percelen – kunnen immers veel moeilijker voldoen aan de opgelegde voorwaarden in vergelijking met lidstaten waar er een veel grotere ruimte beschikbaar is voor landbouw. De verschuiving richting een stimulerend beleid met ecoregelingen die milieu-, biodiversiteits- en klimaatinspanningen beloont, is de juiste weg. We vragen het Europese Parlement en de Raad dan ook om het Commissievoorstel dat bij hoogdringendheid werd gelanceerd, snel goed te keuren.
  • Eveneens half maart werd een reeks maatregelen aangekondigd ter versterking van de positie van de boer in de keten, met initiatieven als een Europees observatorium ter opvolging van de productiekosten, marges en handelspraktijken, alsook ter versterking van de regels inzake oneerlijke handelspraktijken. Boerenbond dringt er bij de landbouwministers op aan om deze voorstellen nog deze legislatuur concreet te maken.
  • De bespreking van het Commissievoorstel in de Raad over de herinvoering van invoerrechten op landbouwproducten zoals eieren, gevogelte en suiker uit Oekraïne, werd uitgesteld. Nochtans is het voor de Vlaamse landbouwers belangrijk dat de Europese markt terug hersteld wordt zodat onze landbouwers niet weggeconcurreerd worden.
  • Nieuwe Europese wetgeving of wetgeving die in de pijplijn zit met onhaalbare, onbetaalbare en/of administratieve impact op onze boeren moet gescreend en bijgestuurd of zelfs ingetrokken worden. Het is onverenigbaar met de huidige voorstellen tot bijsturing, om binnen weken of maanden nieuwe regeldruk opgelegd te krijgen. De grens is al eens overschreden, diezelfde fouten maken getuigt niet van het nodige respect voor boeren. (bv Bodemwet, industriële emissierichtlijn, ...)

“We blijven als Boerenbond de druk hoog houden bij de Europese beleidsmakers. We rekenen nu op de verschillende Europese instellingen om een versnelling hoger te schakelen zodat er op het terrein stappen vooruit gezet worden. We hebben deze zaken vorige week vrijdag, samen met de Europese koepelorganisatie COPA-COGECA, nog duidelijk aangekaart bij de Europese Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski”, zegt Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond.  Onze boeren verwachten oplossingen!