De groep Boerenbond bestaat uit drie pijlers:

 

dfd

MRBB heeft twee aandeelhouders:

  • BB Patrim: hier ligt de focus op medefinanciering van de organisaties en het beheer van een projectenfonds voor de financiering van projecten die een duurzame landbouw moeten helpen realiseren.
  • Stichting Jacob-Ferdinand Mellaerts: hier ligt de klemtoon op het beheer van het vermogen waaruit HBB/BB Patrim zijn middelen kan putten via het dividend.

 

De missie van de financiële holding M.R.B.B. bestaat uit vier delen.

  1. Ten eerste is er de financiering van de Boerenbondorganisatie.
  2. De tweede doelstelling van M.R.B.B. is de financiële ondersteuning van bedrijven die een strategische opdracht vervullen in het kader van de Groep Boerenbond. Met deze bedrijven worden Arvesta, SBB en Acerta bedoeld.
  3. Ten derde is er de medeverankering van de KBC Groep, waarin M.R.B.B. voor 11,5% aandeelhouder is.
  4. Tot slot gaat er ook heel wat budget naar het investeren in ondernemingsprojecten die kunnen bijdragen tot een verbetering van de competitieve situatie van de land- en tuinbouw binnen het werkgebied van Boerenbond. Concreet gaat het dan over het Agri Investment Fund (AIF). Dit is een fonds binnen M.R.B.B. dat investeert in interessante, vaak jonge, ondernemingen.

Wie financiert Boerenbond en wat financieren wij?

Hoe worden werkingskosten gefinancierd?

Ongeveer 70% van de werkingskosten van de beroepsorganisatie Boerenbond wordt gedekt door een jaarlijkse vaste bijdrage vanuit MRBB. Dit is cruciaal voor de werking van Boerenbond. Maar hiervoor wordt niets in ruil verwacht.  Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens moet zijn woorden niet inslikken omdat hij anders riskeert subsidies te verliezen. De Boerenbondstandpunten worden bepaald door de leden, niet door MRBB of haar bedrijven. De experten van Boerenbond adviseren op basis van feiten en cijfers en worden nooit gevraagd om landbouwers in een bepaalde richting te duwen. Integendeel. Het zijn straffe ondernemers die zelf perfect in staat zijn de beste beslissingen te nemen voor hun bedrijf.

Inkomsten van leden en financiering door Boerenbond

Als beroepsorganisatie werkt Boerenbond vzw continu aan het versterken van onze belangenbehartiging en het verbeteren van onze ondersteuning van leden. Onze kerntaken zijn belangenbehartiging, vorming, netwerking, innovatie, het creëren van draagvlak en adviesverlening. Binnen elk van deze taken werken we aan initiatieven om het nog beter te doen

Slechts 8% van de kosten van de beroepsorganisatie Boerenbond worden gedekt door inkomsten uit lidgeld. 22% komt van andere eigen inkomsten (bv. publiciteit in ons vakblad Boer & Tuinder, deels betalende deelname aan onze managementtool FOCUS, beperkte opbrengsten uit vormingsinitiatieven…).

De rest wordt gedekt door een jaarlijkse vaste financieringsbijdrage, vanuit MRBB. Deze steun is van cruciaal belang voor Boerenbond: zonder deze bijdrage zou het lidgeld minstens 7 keer duurder moeten zijn om hetzelfde niveau van belangenbehartiging, vorming en dienstverlening te kunnen blijven aanbieden aan onze leden.

Op die manier houdt de toelage van MRBB de drempel voor het lidmaatschap laag, en kan élke boer of tuinder, groot of klein, lid worden van Boerenbond en gebruik maken van het aanbod. Kijk maar naar Nederland, waar ze alleen maar kunnen dromen van een dergelijke samenwerking en waar de lidgelden een pak hoger liggen. Merk op dat ook voor andere beroepsorganisaties in Vlaanderen (denk aan Unizo of VOKA) de lidgelden veel hoger liggen dan bij Boerenbond.

De financieringsbijdrage vanuit MRBB is een vast bedrag, dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Boerenbond vzw ontvangt in jaren van grotere winst bij MRBB dus geen grotere toelage. Maar essentieel: de toelage is ook niet kleiner in jaren van kleinere winst of verlies. De holding garandeert door deze stabiele inkomstenstroom dus dat Boerenbond niet alleen in vette, maar ook in magere jaren de handschoen kan opnemen voor onze boeren en tuinders.  

Tot slot financiert Boerenbond heel wat verenigingen en organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan haar maatschappelijke doelstelling.

Bovendien wordt dit dividend niet enkel gebruikt om de beroepsvereniging Boerenbond te financieren. Jaarlijks investeert Boerenbond vanuit haar onderzoeksfonds 4 miljoen euro in onderzoek van onder meer praktijkcentra, het ILVO en verschillende universiteiten. Daarboven werd recent nog 2 miljoen uitgetrokken voor een subsidiecall om het marktklaar maken van innovatieve technieken voor de reductie van stikstofuitstoot te ondersteunen.

Tot slot financiert Boerenbond heel wat verenigingen en organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan haar maatschappelijke doelstelling (Denk daarbij bijvoorbeeld aan Steunpunt Groene Zorg, Boeren op een Kruispunt of Boerennatuur Vlaanderen).

Het is trouwens niet zo dat de standpunten voor de belangenbehartiging die Boerenbond doet in een ivoren toren genomen worden. Deze ontstaan vanuit de basis, want onze land- en tuinbouwers engageren zich in diverse lokale besturen en gildes waarin ze hun ideeën en bekommernissen samenbrengen. Deze worden meegenomen doorheen de regionale en sectorvakgroepen en komen zo tot in het hoofdbestuur van Boerenbond.

Dit bestaat uit actieve boeren en tuinders die door hun leden gemandateerd zijn via een democratisch verkiezingsproces. Zij zetten zich belangeloos in voor hun collega’s en bepalen de standpunten waar Boerenbond zich voor inzet. Het Hoofdbestuur komt maandelijks samen en discussieert grondig over de verschillende actuele dossiers. Het economisch belang van MRBB speelt op geen enkel moment mee in deze standpuntbepaling. Deze lijn is hard en heel duidelijk, het zou ook simpelweg niet geaccepteerd worden door de leden.

Eerlijk inkomen van boer staat voorop

Schaalvergroting binnen de Vlaamse landbouw is een realiteit. Dezelfde trend zie je trouwens bij landbouwbedrijven in het buitenland, waar Boerenbond niet actief is. Sterker nog: schaalvergroting is decennialang het overheersende economische paradigma geweest in zowat élke private of publieke sector. Denk maar aan ziekenhuizen, het onderwijs, of de schaalvergroting in traditionele sectoren van zelfstandigen (bakkerijen, apothekers, … noem maar op). Schaalvergroting is een realiteit die overal om ons heen aanwezig is. 

Voor ons staat een eerlijk inkomen voor de boer of tuinder voorop. Dat eerlijk inkomen heeft hij nodig om te kunnen investeren in de verduurzaming van haar/zijn bedrijf. Dat inkomen kan zij of hij verbeteren door in te zetten op voorzichtige groei, maar ook door te verbreden of te kiezen voor een ander productie- of afzetmodel dat beter bij haar of hem past. Boerenbond stuurt daar niet in, maar zal via haar vormingsactiviteiten, haar communicatie en dienstverlening boeren juist sterker te maken om hun eigen keuzes te maken. CSA, korte keten, vormen van coöperaties, bio-omschakeling, groene zorg, landbouweducatie, agroforestry, nieuwe teelten i.k.v. de eiwittransitie… Je kan geen trend benoemen in de duurzaamheidstransitie van de land- en tuinbouw of Boerenbond informeert erover, adviseert boeren die het overwegen, participeert in projecten of onderzoek er rond.

Maar onze 16 000 leden zijn landbouwers én vooral straffe ondernemers. Zij maken in de eerste plaats zelf keuzes voor hun bedrijf. Boerenbond pleit niet voor groot- of kleinschaligheid van bedrijven of stallen, maar ondersteunt zijn leden bij het bepalen welk soort bedrijf het best past bij het vakmanschap van de ondernemer, zijn omgeving, de eisen van de samenleving en de kansen van de afzetmarkt. In de keuze die zij zelf maken ondersteunen wij hen verder.

Verbredingsactiviteiten en verdienmodellen

Dat Boerenbond er enkel zou zijn voor grootschalige en intensieve land- en tuinbouwbedrijven is simpelweg onwaar. De landbouw in Vlaanderen is zeer divers met de zogenaamde traditionele bedrijven, maar er zijn ook tal van verbredingsactiviteiten en verdienmodellen. Dit willen we vanuit Boerenbond ook maximaal ondersteunen en daartoe neemt Boerenbond ook initiatief.

Binnen Boerennatuur Vlaanderen vzw verbindt Boerenbond al 15 jaar landbouw en natuur en worden er win-wins gezocht en gevonden tussen economie en ecologie. Bedrijven worden begeleid om kansen op vlak van biodiversiteit te maximaliseren en eventuele belemmeringen en beperkingen tot een minimum te herleiden.

De Groep Werkers, opgericht in de schoot van Boerenbond, zorgt voor een ruime waaier aan diensten voor en door landbouwers: agrarisch aannemingswerk, gespecialiseerde landbouwdiensten, landschapsonderhoud, de inzet van vervangingspersoneel bv. bij ziekte via onze unieke bedrijfshulpverzekering en algemene HR-services. Bovendien kunnen land- en tuinbouwers ook als vennoot van onze eigen cvba aan de slag. Hierdoor kunnen zij een extra inkomen verwerven. Zo wordt de luchthaven van Zaventem al vele winters sneeuw- en ijsvrij gehouden door ruim 100 land- en tuinbouwers, allen vennoten van de Groep WERKERS.

Maar er is ook het Steunpunt Korte Keten van Boerenbond. Hier kunnen landbouwers rekenen op persoonlijk advies en begeleiding bij het opstarten of runnen van een korte keten-tak op hun bedrijf. Want korte keten is mooi, maar het is niet vanzelfsprekend en goede begeleiding is cruciaal om projecten op lange termijn te doen slagen.

Het Steunpunt Groene Zorg van Boerenbond is er om de ruim 1.000 zorgboeren in Vlaanderen te ondersteunen. Via een breed netwerk van zorgboerderijen biedt het Steunpunt Groene Zorg een kwaliteitsvolle aanvulling op de professionele dienstverlening in zorg.

Via het Innovatiesteunpunt van Boerenbond helpen we landbouwbedrijven om snel in te spelen op de nieuwste technologische innovaties en hoe die op een succesvolle en haalbare manier te integreren in je bedrijfsvorming. Momenteel lopen de inschrijvingen voor de Klimaatkoploper, een prijs die zal uitgereikt worden eind dit jaar aan de meest innovatieve en klimaatvriendelijke landbouwer.

Maar ook energieproductie kan deel uitmaken van de bedrijfsvoering van een land- of tuinbouwer. Via het Korte Kabel project van Landelijke Gilden en Boerenbond kunnen landbouwers en lokale besturen en bewoners de handen in elkaar slaan door energie te delen en de energiefactuur een stuk economischer en ecologischer te maken.

Ook biologische productie kan een interessante bedrijfskeuze zijn. Daarom zet Boerenbond via Bio zoekt Boer in op het ondersteunen van landbouwers die willen omschakelen naar bio. We begeleiden hen in elke stap van het proces en zorgen voor advies op maat.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van inspanningen die Boerenbond doet om haar leden op een zo open en duurzame manier te informeren en te ondersteunen in elke bedrijfsvorm, neventak of specialisatie.

 

Samen werken we aan duurzame land- en tuinbouw

Hieronder vind je meer info over enkele concrete voorbeelden.