Aangepaste procedure voor de aanvraag van globoderabemonstering

28 september 2023

Sinds de oogstcampagne 2021 worden de bemonsteringen van grond ter opsporing van Globodera spp. voorafgaand aan de inschrijving van percelen voor de productie van gecertificeerd aardappelpootgoed verzekerd door het FAVV. Toch verloopt de aanvraag via het e-loket van het Vlaamse departement Landbouw- en visserij.

Hoe moet je de bemonstering en analyse van Globodera aanvragen?

Als landbouwer moet jouw aanvraag voor perceelsbemonstering ingediend worden via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Dit is op het e-loket onder de tegel ‘Plantaardig teeltmateriaal’ waarna je moet kiezen voor ‘Eenjarige teelten (pootgoed/zaaizaden)’ en ‘Perceelsbemonstering’. Daar kan je per perceel een bemonsteringsaanvraag indienen. Grenzen de percelen niet aan elkaar, dan moet je per perceel een nieuwe aanvraag indienen. Belangrijk is dat je het dossier indient en dat het niet blijft staan ‘in bewerking’.

Na controle door het Departement Landbouw en Visserij van de ontvankelijkheid van de aanvraag (rotatie nageleefd, voorwaarden voor de reductie van monstervolumes, fytosanitair statuut van de percelen, 1 aangifte per perceel...) zal het Departement Landbouw & Visserij je per e-mail op de hoogte brengen van de beslissing (weigering, aanvaarding, vraag voor correcties) en je het document “Aanvraag perceelsbemonstering voor Globodera” overmaken als de aanvraag ontvankelijk was. Dit document bevat de gegevens van de operator, de gegevens van het perceel waaronder de oppervlakte en het perceelsidentificatienummer uit de verzamelaanvraag, het door het Departement Landbouw & Visserij gevalideerde orthofotoplan waarop het betrokken perceel is aangeduid, het aantal monsters en het bemonsteringsvolume.

Het Departement Landbouw & Visserij zal dan het document “Aanvraag perceelsbemonstering voor Globodera” rechtstreeks doorsturen naar de overeenkomstige lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV. De LCE zal u vervolgens contacteren om de bemonsteringen in te plannen. Je hoeft het document “Aanvraag perceelsbemonstering voor Globodera” dus niet zelf door te sturen naar het FAVV en je hoeft ook het aanvraagformulier voor Globoderabemonstering van het FAVV niet in te vullen.

Wanneer mag ik de aanvraag indienen?

Boerenbond heeft gevraagd om dit zo vroeg mogelijk te laten starten. We raden je aan om jouw aanvraag voor perceelsbemonstering zo snel mogelijk in te dienen via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij vanaf 15 september. De aanvragen zullen worden behandeld in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen. Rekening houdend met de beperkte verwerkingscapaciteit van de controlediensten en de laboratoria van het FAVV, kan de termijn tussen de ontvangst van de aanvraag en het doorsturen van de analyseresultaten oplopen tot 60 werkdagen (of meer) indien er zeer veel aanvragen terzelfdertijd binnenkomen. Gelet op deze beperkingen, wordt sterk aangeraden om jouw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Je dient er zich dus bewust van te zijn dat hoe later je jouw aanvraag indient hoe groter de vertraging kan zijn voor de ontvangst van de resultaten. Hou hier rekening mee zodat je zeker tijdig de juiste analyseverslagen in jouw bezit hebt.

Welke documenten zal je ontvangen en moeten opvragen?

Na de bemonsteringen zal de controleur van het FAVV je een monsternemingsverslag bezorgen voor ieder bemonsterd veld/perceel waarop de identificatiegegevens van het veld/perceel zijn vermeld en de monsternummers van alle monsters die op dat veld werden genomen. Deze monsternummers heb je nodig om de analyseresultaten op te vragen.

De analyseresultaten zullen ter beschikking worden gesteld via Foodweb. De resultaten zijn beschikbaar per monsternummer. Je hoeft het monsternemingsverslag en de analyseresultaten niet door te sturen naar de Gewestelijke certificeringsdienst aangezien deze rechtstreeks toegang heeft tot deze gegevens via het FAVV. Je zal echter, indien nodig (bijvoorbeeld voor een kruiscontrole) en op uitdrukkelijk verzoek, een printscreen van deze resultaten kunnen afdrukken of opslaan en doorsturen naar de Gewestelijke certificeringsdienst.

Wat kost het?

Boerenbond heeft meermaals het signaal aan de overheid gegeven dat de Vlaamse pootgoedteelt onder druk staat en kosten en vereisten helemaal niet meer in verhouding zijn tot de teelt van consumptieaardappelen. Mede met deze argumentatie zoeken we naar systemen om de financiële en administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden voor pootgoedtelers. Toch zijn er kosten verbonden aan deze Globoderabemonstering. Het FAVV rekent 2 halve uren (ongeveer 62 euro) extra aan per perceel om deze bemonstering uit te voeren. In deze werktijd zit ook de administratieve werktijd en de verplaatsing naar het perceel. Bovenop deze kost komt in geval van het terugvinden van cysten nog de kost van het labo voor de analyse van de levensvatbaarheid (ongeveer 30 euro) eventueel gevolgd door een soortbepaling (ongeveer 130 euro).

Bron: Boerenbond.