dfd

Beste garantie tegen erosie zijn langdurige overeenkomsten

28 november 2022

De VLM heeft het in een persbericht (zie verder) over de alternatieven inzake de voormalige beheerovereenkomsten erosie, die onder het nieuwe GLB ophouden te bestaan. Boerenbond blijft het echter jammer vinden dat de VLM de huidige, goedwerkende, beheerovereenkomsten in functie van erosie niet meer aanbiedt.

Er komen inderdaad alternatieven in de ecoregelingen en agromilieumaatregelen, maar in functie van erosie biedt ons inziens een langdurige overeenkomst naar werkbaarheid en efficiëntie op onze landbouwbedrijven nog altijd de beste garantie.

Haalbaar zijn voor een grote groep landbouwers

Een standpunt van Boerenbond inzake beheerovereenkomsten is altijd geweest dat deze haalbaar moeten zijn voor een grote groep landbouwers om mee aan de slag te gaan, dit om vanuit de sector voldoende breed te kunnen werken aan de uitdagingen die er liggen.

Het verplicht moeten afvoeren van de beheersresten en het niet meer toestaan om pleksgewijs chemische bestrijding van de akkerdistel toe te laten, zijn volgens ons grote hindernissen voor landbouwers die de haalbaarheid op het landbouwbedrijf inzake het aangaan van deze beheerovereenkomsten naar beneden halen.

(persbericht VLM)
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie

In de periode 2023-2027 kunnen landbouwers die de erosie op hun percelen willen aanpakken, daarvoor geen beheerovereenkomsten erosiebestrijding meer sluiten. De beheerovereenkomsten focussen nu vooral op de biodiversiteit in het landbouwgebied. Als alternatief kunnen landbouwers ondersteuning krijgen voor erosiebestrijding via ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelen en niet-productieve investeringssteun.

Deze informatie is onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de Vlaamse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).   

Welke ondersteuning is er voor landbouwers die de erosie op hun gronden willen tegengaan?

Landbouwers die ervoor kiezen om de erosie op hun percelen aan te pakken, kunnen gebruik maken van ​ de jaarlijks hernieuwbare ecoregelingen en de agromilieuklimaatmaatregelen (AMKM) van het Departement Landbouw en Visserij. Die kunnen in de verzamelaanvraag worden aangevraagd. Daarnaast is er nog de niet-productieve investeringssteun (NPI) van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Om welke ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelingen, en niet-productieve investeringssteun gaat het dan concreet?

De ecoregelingen die erosie tegengaan zijn de ecoregelingen ‘bufferstroken’, ‘behoud van blijvend grasland’ en ‘toepassing van erosiebestrijdende teelttechnieken’. Concreet gaat die laatste ecoregeling over drempels aanleggen tussen de ruggen bij ruggenteelt, niet-kerende bodembewerking toepassen en maïs vollevelds inzaaien. Daarnaast is er ook de ecoregeling ‘verhogen van het organische koolstofgehalte van bouwland’.

Landbouwers met erosieproblemen op hun percelen kunnen gebruik maken van de agromilieuklimaatmaatregelen ‘omzetting van tijdelijk naar blijvend grasland’ of ‘inzaai van meerjarige ecoteelten’.

De aanleg van een erosiedam (kokosbalen-, wilgentenen- of houthakseldam) wordt ondersteund via de niet-productieve investeringssteun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Nog beter is de aanplant van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen of houtkanten. Ook die investeringen worden terugbetaald via het VLIF.

Kunnen de beheerovereenkomsten wel ingezet worden om te voldoen aan de conditionaliteit rond erosie?

Binnen de conditionaliteit van het GLB, de vroegere randvoorwaarden, zijn normen en eisen opgenomen met betrekking tot erosie. Voldoet de landbouwer niet aan die normen of eisen, dan worden de rechtstreekse betalingen verminderd, zoals de basispremie, maar ook de steun voor de beheerovereenkomsten.

De beheerovereenkomsten faunarand, (kruidenrijke) akkerrand, meerjarige bloemenakker en botanisch grasland blijven bijdragen aan erosiebestrijding. Ze bedekken de bodem namelijk het hele jaar door. Op die beheerovereenkomsten zelf is voldaan aan de conditionaliteit rond erosiebestrijding. Een nieuwe beheerovereenkomst ‘akkerrand’ of ‘faunarand’ kan echter niet ingezet worden om op aanpalende productiepercelen te voldoen aan bepaalde vereisten uit de conditionaliteit. Voor beheerovereenkomsten erosiebestrijding of randenbeheer gesloten voor 2023 blijft dat wel zo.

Bron: Boerenbond/VLM.