Bestuursleden

Boerenbond is een beroepsorganisatie, die heel sterk en breed gestructureerd is. Bestuursleden vormen het fundament van Boerenbond.

Boerenbond is een beroepsorganisatie. Elk standpunt van Boerenbond is gebaseerd op de visie van onze leden. De inzet van bestuursleden is de basis voor de vorming van de doordachte, gedragen boodschappen die we uitdragen. Bestuursleden vormen het fundament van Boerenbond.

De standpuntvorming van Boerenbond gebeurt trapsgewijs. Een fijn netwerk van structuren maakt dat dossiers op heel wat niveaus behandeld worden. Bestuursleden bepalen samen standpunten van Boerenbond.

Plaatselijke dossiers die alle sectoren aanbelangen worden besproken en opgevolgd in de Bedrijfsgilden. Gemeentegrensoverschrijdende en regionale dossiers komen aan bod in de Regioraad. Binnen Boerenbond zijn er twintig regioraden. Het Provinciale Bestuur leidt de provinciale Boerenbond en bereidt de agenda van het Hoofdbestuur voor, waarin de provinciale voorzitter zetelt.

Specifieke sectordossiers worden besproken in de sectorvakgroepen. De bestuursleden hiervan bereiden de agenda van deze vergaderingen voor, samen met hun provinciale collega’s in de (inter)provinciale vakgroepen. Er zijn binnen Boerenbond acht nationale sectorvakgroepen: melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee, groenten en fruit, akkerbouw, sierteelt en groenvoorziening.

vfvf

Meer weten over Boerenbond

Het Hoofdbestuur bestuurt en bewaakt de werking van de bestuursstructuren van de Beroepswerking. Het is verantwoordelijk voor de sectoroverstijgende belangenbehartiging van de land- en tuinbouwleden op Vlaams, federaal en internationaal niveau. De Bondsraad is een forum dat het draagvlak voor beslissingen van het Hoofdbestuur verbreedt en de werking ervan evalueert. De Bondsraad bestaat uit leden van de provinciale besturen.

Alle besturen van Boerenbond kunnen werkgroepen oprichten ter voorbereiding van besluitvorming en/of belangenbehartiging. Zo werd door het Hoofdbestuur de werkgroep Bio opgericht.

Elke structuur binnen Boerenbond bepaalt zelf haar vormingsprogramma. De vraag en interesse bij de leden bepalen mee de keuze van de onderwerpen. Het bestuur van een provinciale vakgroep kan beslissen tot het organiseren van studiekringen. Besturen van studiekringen maken geen deel uit van de bestuursstructuren van Boerenbond. Zij vormen een forum voor vorming, voorlichting, kennis en ervaringsuitwisseling.

Samenwerking van besturen Boerenbond met besturen van Ferm voor Agravrouwen en Groene Kring wordt op verschillende manieren gestimuleerd. Ook een nauw contact met besturen binnen de Landelijke Beweging – Landelijke Gilden, Ferm, KLJ en LRV – wordt inhoud gegeven. Samen sterk besturen!