Ben jij nieuwsgierig naar hoe je met jouw bedrijf nog verder kan verduurzamen en je impact op het klimaat kan verlagen? Dat kan je doen met de klimaatscan. Met de klimaatscan willen we samen met jou kijken waar nog kansen liggen voor jouw bedrijf. Welke klimaatmaatregelen kan jij nog nemen? Wat betekent dit financieel voor jouw bedrijf?

Die vragen willen we beantwoorden via het klimaattraject. We voorzien in begeleiding op maat voor het nemen van de voor jou meest geschikte klimaatmaatregelen.

Het klimaattraject is opgebouwd uit een meet- en evaluatie-instrument -de klimaatscan- en een begeleidingsmethodiek -de klimaatkoers.

Momenteel is het klimaattraject klaar voor toepassing in de melkveehouderij, en wordt er verder ontwikkeld voor akkerbouw bedrijven en varkenshouderij.

Wat mag een melkveehouder verwachten?  
 • Een bezoek ter plaatste van een klimaatconsulent voor het afnemen van de scan.
 • Resultaat: 
 1. Een impactscore voor de klimaatimpact (kg CO2-equivalenten/kg meetmelk), incl. verdeling over verschillende deelsystemen (mestopslag, enterische emissies, voederbeheer, etc.). 
 2. Totale klimaatimpact voor het bedrijf (kg CO2-equivalenten).
 3. Een impactscore voor andere milieu-impactcategorieën (verzuring, uitputting fossiele brandstoffen, landgebruik, watergebruik, etc.).
 4. Een oplijsting en het doorpraten van bedrijfsspecifieke mogelijke klimaatmaatregelen om de eigen klimaatimpact te verlagen, incl. welke mogelijke reductie op impact dit kan betekenen, alsook (in de mate van het mogelijke) wat dit economisch voor het bedrijf kan kosten/winnen.  
Wat verwachten wij van de melkveehouder? 
 • Tijd maken voor een bedrijfsbezoek met het aanleveren van de gevraagde en nodige data (teelten en rotaties, voederinventaris, rantsoenen, veebestand, energieverbruik, etc.) 
 • Om het overleg zo goed mogelijk voor te bereiden, vragen we om volgende zaken klaar te leggen of bij de hand te houden.
 • We denken hierbij aan volgende zaken:
 1. De boekhouding
 2. Veegegevens (dieraantallen, aankoop en verkoop, sterfte, geboorten,        vervangingspercentage, tussenkalftijd, gewichten)
 3. Melkproductie (verkocht aan melkerij, eigen gebruik, eventuele verwerking of   thuisverkoop, probleemmelk, melk voor kalveren), eiwit- en vetgehalte melk
 4. Mest: volumes drijfmest en stalmest, gehaltes N en P in de mest, kunstmestgebruik.
 5. Voederinventaris: voederaankoop & stocks (via boekhouding)
 6. Beschikbare kuilanalyses
 7. Beschikbare bodemanalyses met pH, koolstofgehalte, grondsoort
 8. Rantsoenadviezen
 9. De mestbankaangifte met betrekking het te bespreken boekjaar
 • Een 2de bezoek (of online vergadering) om het resultaat en adviestraject met mogelijke klimaatmaatregelen door te spreken.  
Kostprijs

De eerste klimaatscans kunnen gratis uitgevoerd in het kader van het Klimrek project dat nog loopt tot september 2023.

Contactpersoon

Bieke Bockx, Consulent klimaat & verduurzaming

Bieke.Bockx@boerenbond.be, (016) 28 60 16, (0476) 21 16 56