dfd

Boerenbond ondertekent Vlaams charter Landschapsbeheer

21 oktober 2022

Voor Boerenbond en Landelijke Gilden is een goed beheer van de open ruimte in Vlaanderen altijd een prioriteit geweest.

Daarom ondertekenden we op 20 oktober – de Internationale dag van het landschap – het Vlaams charter landschapsbeheer. We geloven dat door samenwerking en overleg sterke, goed beheerde landschappen kunnen ontstaan die ook voldoende ondernemersruimte voor land- en tuinbouwers bieden. Zo zorgen we ook in de toekomst voor het platteland én voor onze landbouwers.

Boeren en tuinders beheren 51% van de open ruimte in Vlaanderen en zijn daarmee belangrijke landschapsbouwers in het landelijk gebied.  Landbouw en het landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarom cruciaal dat er voldoende middelen en instrumenten bestaan om onze landschappen te onderhouden.

“Samen met onze leden en partners leveren we al een heel pak inspanningen, o.m. middels innovatie, technische ontwikkelingen en verschillende partnerschappen om de kwaliteit van het landschap te verbeteren”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

fvf
gb
gbg

“Samen kunnen we de omgeving waarin onze boeren werken versterken. Zo kunnen boeren op hun beurt ook voor toekomstige generaties duurzaam en gezond voedsel blijven produceren. Daarom hebben wij vandaag ook het Vlaams Charter Landschapsbeheer ondertekend.”

Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld houtkantenbeheer – een van de vele diensten die landbouwers in Vlaanderen verlenen. "Samen met onze partner Boerennatuur Vlaanderen wordt er in 17 agrobeheergroepen werk gemaakt van het beheer van kleine landshapselementen en holle wegen. Zo wordt er in totaal 72 km houtkanten en bosranden beheerd door landbouwers. Niet alleen produceren, planten en/of onderhouden zij hagen en houtkanten."

"Zij zorgen ook voor een meerwaarde. Verwerkte houthaksels worden bijvoorbeeld door landbouwers gebruikt als compost en bodemverbeteraar. Houtsnippers worden bijvoorbeeld ondergewerkt in landbouwgrond om de koolstofopname in de bodem te verhogen. Daarnaast zetten landbouwers zich via het instrument van beheerovereenkomsten vrijwillig in om de biodiversiteit van het agrarisch gebied te verhogen, op meer dan 12.000 ha in het Vlaamse landschap", stelt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

gbg

“We weten ook dat er nog heel wat uitdagingen én kansen zijn op het Vlaams platteland. Uitdagingen waar we als Boerenbond en als sector onze verantwoordelijkheid voor moeten en willen opnemen. We zullen moeten samenwerken en overleggen met elkaar om deze uitdagingen het hoofd te bieden en om oplossingen te zoeken. Wel mogen we daarbij de boer en de haalbaarheid op de bedrijven niet uit het oog verliezen“, stelt voorzitter Ceyssens.

"We kijken er dan ook uit om de geformuleerde doelstellingen in het houtkantenplan samen met alle belanghebbenden aan te pakken. Zoals het vandaag getekende charter stelt: in overleg en met respect voor de belangen van alle gebruikers van de open ruimte."

gbg
Houtkantenplan

De VLM stelde op dezelfde dag het Vlaamse houtkantenplan voor. Het houtkantenplan zet in om bestaande houtkanten te behouden en beter te beschermen. Daarvoor worden de regelgeving en procedures voor vergunningen, handhaving en bescherming van houtkanten geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. ​

​Het houtkantennetwerk wordt ook uitgebreid met nieuwe aanplantingen. Zo lanceert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) binnenkort een projectoproep voor lokale besturen om houtkanten aan te planten. Daarvoor wordt 900.000 euro uit het klimaatfonds voorzien. De aanleg van nieuwe houtkanten moet zo veel mogelijk gebeuren met plantgoed met het kwaliteitslabel ‘Plant van Hier’. ​Dat is kwaliteitsvol en autochtoon plantmateriaal uit Vlaanderen.

Ten slotte is een kwalitatief beheer van houtkanten cruciaal. De bedoeling is om de takken en het snoeihout van dat beheer beter te gebruiken. Bijvoorbeeld als grondstof voor materiaal, energie of verrijking van de bodem. Het houtkantenplan voorziet daarvoor in verschillende acties, zoals het structureel uitbouwen van de Loketten Onderhoud Buitengebied (LOB’s) in heel Vlaanderen. Zij ondersteunen momenteel vooral gemeenten bij het regulier landschapsonderhoud, zoals het beheer van houtkanten. Er zullen ook houtkantencoördinatoren aangesteld worden.

Omtrent deze 3 thema’s werden verdere acties uitgerold die de komende maanden zullen besproken worden met heel wat actoren en administraties.

Bron: Boerenbond.