Aanbevelingen om brede weersverzekering aantrekkelijker te maken

5 mei 2023

Met een brede weersverzekering kunnen land- of tuinbouwers met een open teelt (bv. fruit, akkerbouw, …) zich bij een private verzekeraar verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Vanaf 2020 betaalt de Vlaamse overheid een premiesubsidie van 65% uit als men een erkende brede weersverzekering afsluit.

In 2021 werden 2.613 polissen afgesloten van de erkende brede weersverzekeringen, in 2022 waren het er 2.403.

Deelnameverklaring in Verzamelaanvraag

Om te kunnen genieten van een premiesubsidie voor de brede weersverzekering moet een deelnameverklaring gedaan worden in de verzamelaanvraag. Die moet voor 7 mei worden ingediend. Dit dient simpelweg aangekruist te worden. Daarna volgt op het scherm de vraag om te kiezen uit een erkende verzekeringsmaatschappij. Er hoeven dus geen percelen of teelten aangeduid te worden, een loutere deelnameverklaring met aanduiding van de maatschappij volstaat.

Belangrijk: zonder deelnameverklaring en aanduiding van de verzekeringsmaatschappij kan men geen premiesubsidie ontvangen. Je hebt wel nog de tijd om het contract met de verzekeringsmaatschappij af te sluiten. Het is zaak van de landbouwer om hieromtrent met de gekozen maatschappij te onderhandelen.

6 bestaande erkenningen van verzekeringspolissen

Het Departement Landbouw en Visserij ontving in 2022 6 aanvragen voor verlenging van bestaande erkenningen en geen nieuwe aanvragen voor erkenning. De 6 aanvragen voor verlenging van erkenning werden goedgekeurd.

KBC Weerspolis, Brede Weersverzekering, is met een marktaandeel tussen 25 en 50 % duidelijk marktleider. De andere aanbieders zijn Oogstverzekering – Vanbreda Risk and Benefits, Brede Weersverzekering Agriver, BA/Brede weersverzekering Vlaams Gewest BFAO U.A., Secufarm 6 – Vereinigte Hagel en Brede weersverzekering België NV Hagelunie. Intussen heeft Hagelunie bekend gemaakt dat ze vanaf 1 januari 2024 stopt met de Brede weersverzekering omdat het product niet rendabel is…

Na overleg met de verzekeraars en de landbouworganisaties werden in 2021 volgende operationele wijzigingen doorgevoerd:

 • De subsidieaanvraag voor de landbouwer in de verzamelaanvraag werd vereenvoudigd. De landbouwer moet sindsdien alleen nog aangeven bij welke verzekeraar hij zich wil verzekeren.
 • De aanvraagdatum voor erkenning van de standaardpolissen verschuift naar het najaar. Op die manier kunnen verzekeraars nog maximaal de ervaringen uit het afgelopen verzekeringsjaar meenemen bij de nieuwe erkenningsaanvraag.
bgbg

In 2021 werden 2.613 polissen afgesloten van de erkende brede weersverzekeringen, in 2022 waren het er 2.403. Hiernaast vind je een overzicht van de verdeling tussen de provincies voor de jaren 2021 en 2022.

vffv
Belangrijke aandachtspunten

François Huyghe, economisch adviseur van de Studiedienst van Boerenbond, was vorige week in de commissie Landbouw in het Vlaams parlement op een hoorzitting over de brede weersverzekering uitgenodigd. Daarop lanceerde hij enkele belangrijke aandachtspunten.

 • Regelmatig overleg tussen overheid/verzekeringsinstellingen en landbouworganisaties is noodzakelijk;
 • Het schrappen van de verzekeringstaks (9,25%) die van toepassing is op de premies voor de brede weersverzekering;
 • Het optioneel opnemen van de risico’s hitte en zonnebrand in de verzekeringspolissen;
 • Het kosteloos toegang krijgen tot fijnmazige gegevens van het KMI en van de VMM. Vandaag kunnen enkel mits betaling deze gegevens bekomen worden;
 • De vraag aan de overheid om kwaliteitscontroles op de verzekeringspolissen uit te voeren;
 • Aandringen bij de telersorganisaties om een polis brede weerverzekering voor de leden af te sluiten;
 • Overheid zou ook een vergelijkingstool kunnen ontwikkelen (cf. elektriciteit, gas), zodat in functie van de individuele situatie de optimale keuze van de polis kan gemaakt worden;
 • Naar de individuele taxaties van de schade moet gewerkt worden richting een gedigitaliseerd systeem dat index gebaseerd is, zonder dat de taxateurs ter plaatste moeten komen. Zeker voor grotere teelten (gras, maïs...) kunnen in de toekomst satellietbeelden ingezet worden;
 • In overleg met verzekeraars wordt gezocht naar een regeling waarbij ook bio teelten en kleine teelten kunnen verzekerd worden aan betaalbare premies. Teelten moeten ook kunnen verzekerd worden aan hogere waarden dan deze die vandaag in de gangbare polissen vooropgesteld worden. Zeker voor bio en sierteelt is dit nodig.

Bron: Boerenbond.