Algemeen

Deze bezwarentool helpt je om een gepersonaliseerd bezwaarschrift op te maken dat je kan inbrengen in het openbaar onderzoek over de Vlaamse PAS (programmatische aanpak stikstof). Je kan bezwaren formuleren op verschillende aspecten waarop het ontwerp-PAS invloed heeft. We voorzien per onderdeel een aantal voorstellen van bezwaren en insteken die je kan gebruiken, maar je kan ook zelf telkens eigen argumenten formuleren of je eigen verhaal brengen. Het is zeer waardevol om dit te doen zodat de overheid kan zien welke gevolgen het ontwerp-PAS op jou, je bedrijf of je omgeving kan hebben!

Na het ingeven van je input gaat de bezwarentool voor jou aan de slag om een afgewerkt bezwaarschrift samen te stellen dat jij kan inbrengen in het openbaar onderzoek. Je krijgt dit in een word-document toegestuurd via mail.

Succes!

Korte voorstelling

Begin het bezwaar met een korte voorstelling van jezelf. Dit kan heel kort, maar je kan hier bijvoorbeeld ook al wat achtergrond meegeven om te kaderen waarom je een bezwaar indient.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan volgende elementen:

 • Mijn naam is…
 • Ik ben werknemer bij dit bedrijf uit de agrovoedingsketen
 • Ik ga al jaren mijn boodschappen doen bij de hoevewinkel in mijn buurt
 • Ik houd van koken en gebruik hiervoor liefst lokale producten
 • Ik vind het belangrijk dat de Vlaamse overheid voldoende perspectief biedt aan (jonge) landbouwers in Vlaanderen
 • Ik vind het belangrijk dat Vlaanderen voldoende investeert in voedselzekerheid en duurzame voedselproductie
 • De manier waarop de overheid omgaat met (jonge) landbouwers vind ik niet correct.
 • ...

Wat zegt het ontwerp-PAS?

In het ontwerp-PAS dat voorligt wordt enkel en alleen over de Vlaamse landbouw gesproken. De Vlaamse regering verwacht van deze sector dat ze in haar eentje het probleem oplost waarvan ze ‘slechts’ voor 29% de oorzaak is. De doelstellingen die ze voor de landbouwsector naar voor schuift zijn torenhoog, maar het is vooral de manier waarop men deze wil bereiken die bij de landbouwers het hardst aankomt.

Zo geeft de regering de landbouwers slechts een heel beperkt aantal mogelijkheden om hun emissies te doen dalen. Dat maakt dat het voor heel wat landbouwers praktisch onmogelijk is om op een haalbare en betaalbare manier aan de eisen te voldoen. Door de strakke deadlines die de regering stelt krijgt de sector ook geen tijd om nieuwe, innovatieve technieken en maatregelen te ontwikkelen die de opdracht wel haalbaar maken. Landbouwers worden dus met de rug tegen de muur gezet.

Daarnaast schuift de regering ook maatregelen naar voor die amper bijdragen aan het verlagen van de depositie maar wel enorme gevolgen hebben op onze boeren. Een voorbeeld hiervan is het verbieden van het bemesten van bepaalde gronden. Deze maatregel heeft bijna geen effect in het verlagen van de stikstofemissies, maar zorgt er wél voor dat duizenden hectaren grond niet langer gebruikt kunnen worden om gewassen op te telen. De impact hiervan op bedrijven is enorm als je weet dat de grondprijzen in Vlaanderen de pan uit swingen en bedrijven in hun verdienmodel wel rekenen op die grond.

Een ander voorbeeld zijn de plannen voor de zogenaamde ‘piekbelasters’. De Vlaamse regering noemt deze bedrijven ‘de grootste vervuilers’, maar dat zijn ze niet. Deze bedrijven stoten niet per se veel stikstof uit, ze hebben gewoon pech dat men een hele tijd geleden vlak bij hun bedrijf Natura2000-gebieden aanwees. Toen leek dit geen impact te hebben op hun bedrijf. In het stikstofakkoord wil de regering echter 41 ‘piekbelasters’ de deuren laten sluiten tegen 2025, ongeacht of ze nog een vergunning hebben. Van deze groep bedrijven zijn er trouwens heel wat die niet eens een grote impact hebben op de actuele natuur. Een familiebedrijf dat je voorouders uit de grond gestampt hebben en waar je zelf heel je leven én toekomst rond opgebouwd hebt, is van de ene op de andere dag niets meer waard. Dit zorgt voor menselijke drama’s.

In sommige gebieden, de zogenaamde ‘maatwerkgebieden’, zijn al deze maatregelen blijkbaar nog niet voldoende en worden er nog bijkomende inspanningen gevraagd. Vooral de regio rond het Turnhouts Vennengebied, traditioneel een heel dynamische landbouwregio, wordt heel erg geraakt: er zullen heel wat bedrijven de deuren moeten sluiten, heel wat gronden zullen niet meer gebruikt kunnen worden en de vergunningverlening gaat twee jaar op slot. Er moet nog een concreet plan uitgewerkt worden van hoe men dit ziet, maar zeker is dat ook hier de gevolgen voor heel wat landbouwfamilies enorm zullen zijn. Los van de definitieve beslissing is de impact op de hier aanwezige landbouwbedrijven nu al ontzettend groot: ze moeten elke dag opstaan en werken zonder enig perspectief op de toekomst.

Ten slotte is ook het vergunningskader dat in het akkoord voor landbouwbedrijven beschreven wordt, enorm strikt. Bedrijfsontwikkeling is hierdoor zo goed als uitgesloten. Voor veel landbouwers dus een streep door de toekomstplannen die ze voor ogen hadden, niet in het minst voor de jonge boeren. Vooral het feit dat het kader voor industriële bedrijven, nochtans met dezelfde impact als de landbouwbedrijven, veel soepeler is, zet kwaad bloed.

De impact op de Vlaamse land- en tuinbouw is dus enorm. Toch weigert de Vlaamse regering in kaart te brengen wat de socio-economische impact is van het geheel.

De Vlaamse regering schotelt de Vlaamse landbouwers enorme doelstellingen en maatregelen voor zonder dat de socio-economische impact ervan duidelijk is.
De Vlaamse regering viseert de landbouwsector in een probleem dat deze sector nooit alleen kan oplossen.
De Vlaamse regering zet de Vlaamse landbouwers met de rug tegen de muur door slechts beperkte mogelijkheden toe te laten om de emissies te laten dalen en innovatie te dwarsbomen
Door de nulbemestingsmaatregel komt de Vlaamse regering terug op gemaakte afspraken en vraagt ze grote inspanningen van de sector die nauwelijks bijdragen aan de doelstellingen.
Door het vervroegd sluiten van bedrijven met een geldige vergunning pleegt de Vlaamse regering contractbreuk zonder dat dit bijdraagt aan de doelstellingen.
De maatregelen die de Vlaamse regering wil doorvoeren in de maatwerkgebieden hebben een enorme impact op de landbouwbedrijven én -families daar in de buurt.
Een ongelijke behandeling van landbouw- en industriële projecten met eenzelfde impact is niet wetenschappelijk, noch juridisch te verantwoorden.
Extra bezwaren

Zal jij zelf impact ondervinden van deze maatregel?

Als je zelf geen landbouwbedrijf hebt, word je wellicht niet rechtstreeks getroffen door al deze maatregelen. Onrechtstreeks kan je zeker wel impact ondervinden. Deze zal je later in het document kunnen aangeven.

De toekomst van onze Vlaamse boeren is door dit ontwerp-PAS erg onzeker. En daarmee ook de toekomst van alle schakels in de agrovoedingsketen. Denk hierbij aan zuivelbedrijven, machinebouwers, broeierijen, tuincentra, voederleveranciers, beenhouwers, stallenbouwers, dierenartsen, adviseurs, … Onze landbouwers vormen de basis van deze agrovoedingsketen. Het is de grootste sector van Vlaanderen die alles samen zo’n 60 000 mensen tewerk stelt. Ook deze jobs komen in het gedrang wanneer de Vlaamse regering haar PAS doorduwt. Uit onderzoek blijkt dat een slecht PAS-beleid tot wel een derde van deze jobs én van de toegevoegde waarde aan het BBP in het gedrang kan brengen. Ook voor onze economie is dit dus een streep door de rekening.

De Vlaamse regering maakt, samen met de toekomst van de Vlaamse landbouw, ook de toekomst van de Vlaamse agrovoedingsketen én de bijhorende jobs onzeker
De Vlaamse regering raakt met de voorstellen in haar ontwerp-PAS de hele agrovoedingsketen en daarmee ook een essentieel deel van de Vlaamse economie
Extra bezwaren

Zal jij zelf impact ondervinden van de impact op lokale tewerkstelling?

Ben of ken je iemand die zelf tewerkgesteld is in de agrovoedingsketen? Is jouw inkomen rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van voeding, voeder of andere producten afkomstig van onze Vlaamse landbouwers? Maak jij je zorgen over de impact die dit kan hebben op onze Vlaamse economie? Dan kan jij zelf impact ondervinden van dit ontwerp-PAS.

Beschrijf de specifieke gevolgen van dit aspect van de PAS op jou.

Deze maatregel kan op verschillende manieren impact hebben op jou. Enkele voorbeelden:

 • Je partner werkt in een koekjesfabriek dat het hoofd niet boven water zal kunnen houden wanneer de boter duurder wordt omdat er onvoldoende Vlaamse melk meer op de markt komt en zuivelbedrijven in het buitenland melk moeten gaan halen (of volledig zelf naar het buitenland verhuizen)
 • Je werkt voor een constructeur van stalinrichting die al maanden amper opdrachten ziet binnenkomen door de twijfel rond wat PAS zal brengen
 • Je bent loonwerker en ziet je cliënteel slinken door de grote druk op landbouwgrond die er is
 • Je baat een hoevewinkel uit die mogelijks de deuren moet sluiten als gevolg van PAS. Hierdoor komen verschillende mensen op straat te staan en verlies jij een groot deel van je familiaal inkomen
 • Je bent financieel adviseur bij een bank die zich richt op de agrarische sector, maar door de stilstand in de sector op vlak van bedrijfsontwikkeling is je baan bedreigd

Het ontwerp-PAS dat vandaag voorligt in openbaar onderzoek raakt zo goed als alle Vlaamse land- en tuinbouwers. Groot, klein, klassiek, biologisch, plantaardig, dierlijk, boeren die zorgen voor korte keten en voor dagelijks betaalbaar voedsel. Nochtans zorgen onze Vlaamse landbouwers voor producten van wereldtop. Zowel op vlak van smaak, voedselveiligheid en -kwaliteit als op vlak van klimaat- en milieuvriendelijkheid én dierenwelzijn zijn onze boeren absolute koplopers. Door de PAS zoals ze vandaag voorligt komt onze lokale voedselproductie enorm onder druk te staan. Voedsel van hier kopen, in hoevewinkels maar ook in de supermarkt, zal dus veel minder evident zijn. Ons voedsel zal dus van elders moeten komen en wordt daar geproduceerd met heel wat minder aandacht voor klimaat, milieu, dierenwelzijn, werkomstandigheden, …. De duurzaamheid van ons voedsel gaat bijgevolg op alle vlakken achteruit.

De Vlaamse regering maakt, samen met de toekomst van de Vlaamse landbouw, ook de toekomst van de Vlaamse voedselproductie onzeker
De Vlaamse regering maakt ons in onze voedselvoorziening afhankelijk van anderen
De Vlaamse regering zorgt ervoor dat we minder duurzame producten moeten aanschaffen
Extra bezwaren

Zal jij zelf impact ondervinden van de impact op lokale voedselproductie?

Koop of eet jij graag producten van hier? Dan zal je van de PAS impact ondervinden.

Beschrijf de specifieke gevolgen van dit aspect van de PAS op jou.

Dit ontwerp-PAS kan op verschillende manieren impact hebben. Enkele voorbeelden:

 • Door de hoge standaarden die Vlaanderen haar landbouwers oplegt wordt het veel moeilijker om hier een rendabel landbouwbedrijf uit te baten. Ons voedsel zal dus elders geproduceerd moeten worden waardoor Vlaanderen niet meer onafhankelijk is op vlak van voedselvoorziening én de duurzaamheid van onze aankopen niet meer gegarandeerd is
 • Ik wil voedsel kunnen blijven kopen van recht bij de landbouwer. Mijn boerderijwinkel staat echter onder druk door de PAS
 • Ik vind het strategisch belangrijk dat Vlaanderen inzet op eigen voedselproductie

We hebben geprobeerd om in deze tool de voor jou meest relevante onderdelen en bezwaren op te nemen.

Mogelijks wil je zelf ook nog andere bezwaren aanhalen, die niet onder bovenstaande categorieën gerangschikt kunnen worden. Dit kan gaan over technische zaken, maar even goed over hoe je jezelf voelt bij dit beleid en hoe men met de landbouwsector omgaat.

Al deze bezwaren en gevoelens kan je hier nog kwijt.

Zo, je hebt nu al je bezwaren opgelijst. Druk op ‘Maak mijn bezwaarschrift op’ zodat onze bezwarentool jouw gepersonaliseerd bezwaarschrift kan afwerken.