Tijd om bedrijfsvoorheffing over te schrijven

2 januari 2023

De aftrek van lonen in het kader van een forfaitaire belastingaangifte voor tuinbouwers is een belangrijk element in je fiscale aangifte. Hiervoor neem je best contact op met je boekhouder of fiscalist. Hij zal je kunnen adviseren over het bedrag aan bedrijfsvoorheffing (BV) dat je moet storten met het oog op je belastingaangifte van eind 2023.

Aftrek van lonen en loonwerken

In het begin van het jaar kan de verantwoording van de lonen in de tuinbouw verrechtvaardigd worden. Met betrekking tot de landbouwoppervlakte zijn gewone lonen aftrekbaar, seizoenlonen zijn aftrekbaar met betrekking tot de tuinbouwoppervlakte. Deze forfaitaire lonen vormen een maximumplafond en zijn in principe slechts aftrekbaar mits verantwoording. Dit betekent dat er ofwel facturen van loonwerk moeten worden voorgelegd ofwel fiscale fiches van helpers, reguliere werknemers of seizoenarbeiders.

Seizoenlonen

Dit principe geldt ook voor de seizoenlonen. Mits voorlegging van facturen of fiscale fiches kunnen ze worden afgetrokken. Er zijn diverse mogelijkheden:

  • Je kent een (fictief) loon toe aan een helper (bijvoorbeeld een inwonende zoon of dochter). Er moet een individuele fiche 281.10 worden opgemaakt en de wettelijk verschuldigde BV dient gestort te worden. (meestal variërend van 0 tot 35%). Voor niet-inwonende helpers is fiche 281.50 vereist.
  • Je betaalt een seizoenloon aan een gelegenheidsarbeider met een belastingfiche. Ook dan moet fiche 281.10 opgemaakt worden. De BV die 18,725% bedraagt voor buitenlanders en 11,11% voor rijksinwoners moet tijdig worden overgeschreven.
  • Als je opteert voor een seizoenloon zonder belastingfiche, aanvaardt de administratie voor een belastingplichtige binnen de forfaitaire loonregeling dat deze seizoenlonen kunnen worden afgetrokken indien hiervoor een globale forfaitaire BV van 20,20% wordt overgeschreven ten laatste op 13 januari 2023 (de BV moet ten laatste op 15 januari op de rekening van de ontvanger staan, dus best nog een dag vroeger overschrijven). Voor een beperkte oppervlakte, waarvan wordt aangenomen dat deze door de exploitant(en) zonder hulp van derden kan worden bewerkt, zijn geen seizoenlonen aftrekbaar. Sinds de inkomsten 2020 zijn de toepassingsmodaliteiten gewijzigd bij de barema’s tuinbouw, met name extra aangifte van fictieve oppervlakte voor tuinbouwbedrijven die de ‘verbeterde forfaitaire ontvangsten’ (forfaitaire ontvangsten x 1,15) overstijgen. Voor die bedrijven stijgt ook de maximumaftrekbaarheid van de lonen. Bij deze fictieve oppervlaktes zijn de seizoenlonen eveneens aftrekbaar. Hou hiermee rekening.
Voor welke teelten zijn er seizoenlonen?

Voor de volgende teelten werden tussen de beroepsorganisaties  en de Administratie der Directe Belastingen forfaitaire seizoenlonen overeengekomen. Alleen in het kader van een forfaitaire belastingaangifte kunnen zij (mits verrechtvaardiging) worden afgetrokken. Het gaat om aardbeien, krieken, kersen (laag- en hoogstam), pruimen, druiven, bessen (zowel grond- als substraatteelt), appelen, peren, witloof, asperges, fijne groenten openlucht, grove groenten openlucht, groenten verwarmde serre (grondteelt), groenten koude serre (grondteelt), plantenkweek, chrysanten, hop, tabak en boomtelers.

Het bedrag dat aftrekbaar is mits betaling van een BV van 20,20% kan slechts bepaald worden nadat de sommen betaald voor loonwerk en/of lonen van helpers en vaste werknemers, in mindering werden gebracht. Deze bedragen moet je dus aan je fiscaal raadgever meedelen.

Het gestorte bedrag aan BV moet worden aangegeven via de website van Finprof.

Gery Phlypo, SBB Accountants & Adviseurs