Jaarlijkse actualisatie bandingfactoren uitgesteld tot 2024

23 maart 2023

Vanaf 1 augustus 2024 zal de actualisatie in voege gaan en vanaf dan worden de bandingfactoren jaarlijks geactualiseerd.

De Vlaamse regering wil vermijden dat de steun die ze via warmte-krachtcertificaten geeft aan wkk-installaties zou leiden tot over- of ondersubsidiëring. Daartoe zal ze de bandingfactoren die de hoogte van de certificaatsteun bepalen jaarlijks herberekenen, onder andere rekening houdend met de energieprijzen. Die jaarlijkse actualisatie wilde men initieel al invoeren vanaf 1 augustus 2023, maar wordt nu met een jaar uitgesteld. De berekeningsmethode voor de actualisatie wil men echter wel al op korte termijn afkloppen.

Wat betekent de jaarlijkse actualisatie?

Eind vorig jaar al besliste de Vlaamse regering dat de bandingfactoren van projecten met brandstofkosten (waaronder wkk's) en met startdatum vanaf 1 januari 2013 jaarlijks moeten worden geactualiseerd. Die bandingfactoren bepalen het aantal warmte-krachtcertificaten (WKC) dat een installatie krijgt. Concreet wil de jaarlijkse actualisatie zeggen dat het bedrag dat je krijgt in de vorm van WKC niet langer meer vaststaat voor de gehele steunperiode zoals dat vroeger het geval was, maar dat de bandingfactor en dus ook de WKC-steun jaarlijks zal fluctueren.

Hoe zal die actualisatie gebeuren?

Dat men de bandingfactoren wil actualiseren, is dus al beslist beleid. Hoé men dat wil doen nog niet. De Vlaamse regering gaf begin februari haar eerste principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit dat beschrijft welke berekeningsmethode gebruikt zou worden. Daarmee werd duidelijk dat men het onrendabele toppen-model zou gebruiken, waarin de kosten en opbrengsten van elektriciteit, brandstof en nuttige warmte voor alle jaren vanaf 2023 geactualiseerd zouden worden. Men zou bovendien niet op maat van elke installatie parameters verzamelen, maar met gemiddelde waarden werken.

Werkgroep aan de slag

Hoewel het nog onmogelijk is om in te schatten wat het exacte effect op de bandingfactoren zal zijn, werd wel snel duidelijk dat de voorgestelde berekeningsmethode geen correcte inschatting kan maken van over- of ondersubsidiëring en niet gepast is voor de actualisatie. De voorgestelde berekeningswijze zou leiden tot onjuiste bandingfactoren met alle gevolgen van dien. Aanpassing van de berekeningsmethode is dus cruciaal. Boerenbond vormde daarom met enkele enthousiaste tuinders en het Kenniscentrum Glastuinbouw van Thomas More een werkgroep die de specifieke problematiek van onze Vlaamse glastuinbouw aankaartte bij de verschillende beleidsniveaus. Naast het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), werden ook kabinetten en parlementairen van alle Vlaamse coalitiepartners bezocht. Tijdens deze overleggen werden de knelpunten van het OT-model als actualisatiemodel uitgelegd, én werden constructieve oplossingen aangereikt ter bijschaving van de berekeningsmethode.

Onder andere dankzij de inbreng van de werkgroep werd het de Vlaamse regering en de administratie duidelijk dat de voorgestelde berekeningsmethode nog lang niet op punt staat, dat men momenteel nog over onvoldoende info beschikt om de nodige parameters voldoende correct in te schatten en dat bijgevolg een correcte inschatting van over- of ondersubsidiëring nog niet mogelijk is. De complexiteit van het geheel zorgt er bovendien voor dat die pijnpunten niet in een vingerknip kunnen worden weggewerkt. Om die reden werd beslist dat de timing om vanaf 2023 te actualiseren en de steun aan te passen vanaf 1 augustus 2023 niet meer haalbaar is. De actualisatie wordt daartoe met 1 jaar uitgesteld.

Uitstel is geen afstel

Concreet wil het uitstel zeggen dat wkk-installaties nog tot 31 juli 2024 de bandingfactor behouden die hen initieel is toegekend. Vanaf 1 augustus 2024 zal de actualisatie wel in voege gaan en worden de bandingfactoren vanaf dan jaarlijks geactualiseerd. Het uitstel is dus geen afstel, maar geeft bedrijven wel een jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op deze grote aanpassing.

Het uitstel creëert niet enkel aanpassingstijd voor bedrijven, maar ook iets meer ademruimte voor de overheid die de berekeningsmethode in een definitieve plooi moet leggen. Hierdoor kan ze onder andere grondiger onderzoeken hoe de input van de werkgroep verwerkt kan worden. Ondanks het wegvallen van de harde deadline door het uitstel, wil de regering nog steeds op korte termijn landen met de berekeningsmethode en het besluit definitief goedkeuren. De werkgroep blijft daarom de komende weken alles op alles zetten om op een constructieve manier mee te werken aan een correcte berekeningsmethode.